środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Przekład ustny

Kod przedmiotu

FA-1-5_6,10t

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia angielska, tłumaczeniowa


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 0 30.0 2.0
3 6 0 15.0 1.0
Suma 0 45.0 3.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 0 30.0 2.0
3 6 0 15.0 1.0
Suma 0 45.0 3.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Małgorzata Kowalcze

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+

Podstawowa wiedza z zakresu przekładoznawstwa 

Założenia i cele przedmiotu

1. Zapoznanie studentów z podstawami przekładu ustnego.

2. Wykształcenie świadomości roli komunikacji niewerbalnej w przekładzie.

3. Wykształcenie umiejętności tłumaczenia a vista, konferencyjnego i środowiskowego.

4. Zapoznanie z technikami mnemonicznymi i technikami ćwiczenia pamięci.

Prowadzący zajęcia

dr Krzysztof Trochimiuk

Egzaminator/ Zaliczający

dr Krzysztof Trochimiuk


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
47.0
ECTS:
1.9
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 45 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
28.0
ECTS:
1.1
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 20 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 8 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
10
ECTS:
0.4
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu ustnego zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej tłumacza

K_W01

H1P_W01

odpowiedź, (W), udział w dyskusji, (W), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

W2

ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu przekładu ustnego

K_W02

H1P_W02

W3

zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim

K_W04

H1P_W03

Umiejętności

U1

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu przekładu ustnego z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U01

H1P_U01

odpowiedź, (W), udział w dyskusji, (W), obserwacja jakości wykonania zadania (W)

U2

umie samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z działalnością zawodową tłumacza

K_U02

H1P_U02

U3

ma podstawowe umiejętności tłumaczeń ustnych

K_U13

H1P_U03, H1P_U11, H1P_U12, H1P_U13

Kompetencje społeczne

K1

rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

udział w dyskusji, (W), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

K2

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K02

H1P_K02

K3

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K03

H1P_K03

Formy i metody kształcenia

ćwiczenia, dyskusja, metoda przypadków, rozwiązywanie zadań, praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach


Treści programowe


Wykłady

-

ćwiczenia

1.Kominikacja niewerbalna, ćwiczenia pamięci.

2.Tłumaczenie a vista.

3.Przekład konferencyjny: konsekutywny, symultaniczny .

4.Przekład środowiskowy.

5. Tłumaczenie szeptane

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Efekt kształcenia

W1

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowanie wiedzy z zakresu przekładu ustnego zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej tłumacza na zadowalającym poziomie i uzyskał minimum 60% z egzaminu ustnego.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowanie wiedzy z zakresu przekładu ustnego zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej tłumacza na dobrym poziomie i uzyskał minimum 75% z egzaminu ustnego.

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowanie wiedzy z zakresu przekładu ustnego zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej tłumacza na bardzo dobrym poziomie i uzyskał minimum 90% z egzaminu ustnego.

W2

Na ocenę 3

Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu przekładu ustnego na zadowalającym poziomie i uzyskał minimum 60% z egzaminu ustnego.  

Na ocenę 4

Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu przekładu ustnego na dobrym poziomie i uzyskał minimum 75% z egzaminu ustnego.

Na ocenę 5

Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu przekładu  ustnego na bardzo dobrym poziomie i uzyskał minimum 90% z egzaminu ustnego.

W3

Na ocenę 3

Student zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim w stopniu zadowalającym .

Na ocenę 4

Student zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim w stopniu dobrym.

Na ocenę 5

Student zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim w stopniu bardzo dobrym.

U1

Na ocenę 3

Student potrafi w sposób zadowalający choć niepełny wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu przekładu ustnego  z wykorzystaniem niektórych źródeł i sposobów

Na ocenę 4

Student potrafi skutecznie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu przekładu ustnego  z wykorzystaniem większości źródeł i sposobów

Na ocenę 5

Student potrafi bardzo skutecznie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu przekładu ustnego  z wykorzystaniem różnorodnych źródeł i sposobów w sposób wyczerpujący owe zasoby

U2

Na ocenę 3

Student umie w miarę samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z działalnością zawodową tłumacza, choć nie wykorzystuje wszystkich możliwości, aby to czynić

Na ocenę 4

Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z działalnością zawodową tłumacza, wykorzystując większość możliwości, aby to czynić

Na ocenę 5

Student umie bardzo skutecznie i w pełni samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z działalnością zawodową tłumacza, wykorzystując wszystkie możliwości, aby to czynić

U3

Na ocenę 3

Student ma podstawowe umiejętności tłumaczeń ustnych i uzyskał minimum 60% z egzaminu ustnego

Na ocenę 4

Student ma podstawowe umiejętności tłumaczeń ustnych i uzyskał minimum 75% z egzaminu ustnego

Na ocenę 5

Student ma podstawowe umiejętności tłumaczeń ustnych i uzyskał minimum 90% z egzaminu ustnego

K1

Na ocenę 3

Student w sposób zadowalający rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

Na ocenę 4

Student dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

Na ocenę 5

Student bardzo dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K2

Na ocenę 3

Student potrafi w miarę sprawnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej niektóre role

Na ocenę 4

Student potrafi sprawnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej większość ról

Na ocenę 5

Student potrafi bardzo  sprawnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, odpowiednio dobrane do danego zadania

K3

Na ocenę 3

Student potrafi w miarę właściwie i częściowo samodzielnie określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Na ocenę 4

Student potrafi w większości właściwie i prawie samodzielnie określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Na ocenę 5

Student potrafi bardzo właściwie i zupełnie samodzielnie określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na ćwiczeniach przekraczająca 80%.

Przygotowanie zadań domowych.

Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia ustnego.

Uzyskanie co najmniej 60% z egzaminu ustnego.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Wybrane nagrania, np. CNN, BBC, VOA. Wybrane artykuły, np. z The Times, The Guardian, The Independent, Gazety Wyborczej, Polityki.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Douglas-Kozłowska, Christian. Difficult Words In Polish-English Translation. Wyrazy i wyrażenia trudne do przetłumaczenia na język angielski. PWN, 2005.
2Florczak, Jacek. Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Teoria i praktyka. C.H.Beck, 2013.
3Gilliges, Andrew. Conference Interpreting. Tłumaczenie ustne. Tertium, 2004.
4Kiełbakowska, Amelia. Funkcje komunikacji niewerbalnej w interakcji mówcy i tłumacza. Universitas, 2012.
5Korzeniowska, Aniela, Kuhiwczak, Piotr. Successful Polish-English Translation. Tricks of the Trade. PWN, 2005.
6Tryuk, Małgorzata. Przekład ustny konferencyjny. PWN, 2012.
7Tryuk, Małgorzata. Przekład ustny środowiskowy. PWN, 2006.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy