środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Przekładoznawstwo w medycynie i technice

Kod przedmiotu

FA-1-5,9t

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

filologia angielska

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia Angielska Tłumaczeniowa


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 0 20.0 2.0
Suma 0 20.0 2.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Bożena Bąk

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/ C1

Założenia i cele przedmiotu

1. Zapoznanie studentów z podstawami specjalistycznego języka angielskiego, związanego z medycyną i techniką.

2. Wykształcenie kompetencji językowej, pozwalającej funkcjonować w sytuacjach wymagających specjalistycznego słownictwa.

3. Uwrażliwienie na problematykę, związaną ze specjalistycznymi kontekstami oraz poszerzenie możliwości poznawczych studenta.

Prowadzący zajęcia

mgr Bożena Bąk

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Bożena Bąk


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
34.0
ECTS:
1.4
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 2 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
16.0
ECTS:
0.6
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 8 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 6 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 2 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
50
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla filologii angielskiej zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej

K_W01

H1P_W01

test standaryzowany, (W), sporządzanie projektów, (W), udział w dyskusji, (W)

W2

ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz przekładoznawstwa

K_W02

H1P_W02

W3

ma uporządkowaną wiedzę podstawową na temat fonologicznej, morfologicznej i gramatycznej struktury języka angielskiego

K_W03

H1P_W02

W4

zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim

K_W04

H1P_W03

W5

ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w obszarach działalności związanej ze specjalnością studiów

K_W08

H1P_W07

W6

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, technologii informacyjnej i prawa autorskiego

K_W11

H1P_W10

Umiejętności

U1

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu filologii angielskiej z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U01

H1P_U01

test standaryzowany, (W), sporządzanie projektów, (W), udział w dyskusji, (W)

U2

w typowych sytuacjach zawodowych potrafi samodzielnie planować i realizować projekty związane z wybraną działalnością zawodową filologa

K_U03

H1P_U03

U3

posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych ze specjalnością zawodową

K_U04

H1P_U04

U4

potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z kierunkiem filologia angielska i wybraną specjalnością

K_U12

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

U5

ma podstawowe umiejętności tłumaczeń pisemnych i ustnych

K_U13

H1P_U03, H1P_U11, H1P_U12, H1P_U13

U6

potrafi posługiwać się językiem obcym podstawowym dla swojej specjalności na poziomie C1, zgodnym z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

K_U14

H1P_U14

Kompetencje społeczne

K1

rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

udział w dyskusji, (W), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

K2

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K02

H1P_K02

K3

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury

K_K06

H1P_K06

Formy i metody kształcenia


Metoda podawcza, praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach.


Treści programowe


Wykłady

1.Specyfika i rodzaje przekładu technicznego

2.Strategie pracy z tekstami technicznymi

3.Typowe problemy w pracy z tekstami technicznymi

4. Analiza błędów w tłumaczeniach     
5. Projekt tłumaczeniowy
ćwiczenia

1. Ćwiczenia leksykalne, w tym tworzenie glosariuszy

2. Język technologii informacyjnych: tłumaczenia instrukcji, procesów technicznych i rozwiązywanie problemów

3. Język techniczny: tłumaczenia abstraktów nauk ścisłych, tekstów z dziedziny architektury i budownictwa

4. Język medycyny: tłumaczenia ulotek/ recept, abstraktów, formularzy medycznych, interpretacja wyników badań

5. Projekt tłumaczeniowy    
6. Sprawdziany

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Efekt kształcenia


W1

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowaną, wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia/ egzaminu.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 76% z zaliczenia/ egzaminu.

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia/ egzaminu.

W2

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia/ egzaminu.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 76% z zaliczenia/ egzaminu.

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia/ egzaminu.

W3

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia/ egzaminu.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 76% z zaliczenia/ egzaminu.

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia/ egzaminu.

U1

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia/ egzaminu.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 76% z zaliczenia/ egzaminu.

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia/ egzaminu.

U2

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia/ egzaminu.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 76% z zaliczenia/ egzaminu.

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia/ egzaminu.

K1

Na ocenę 3

Student wykazuje zadowalające zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie, udowodnił, że potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

Na ocenę 4

Student wykazuje dobre zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie, udowodnił, że potrafi sprawnie inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

Na ocenę 5

Student wykazuje bardzo dobre zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie, udowodnił, że potrafi bardzo sprawnie inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: egzamin

Warunek dopuszczenia do egzaminu:

- zaliczenie wszystkich prac pisemnych i projektu  na min. 60%

- terminowe wykonywanie zadań domowych

- min. 80% obecności na zajęciachWykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Ciecierska, Joanna English for Medicine, PZWL, 2007
2.Murray, Jonathan P. , Radomski, Jerzy , Szyszkowski, Włodzimierz. English in Medical Practice. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa, 2010
3Seidel, Karl-Heinz. Słownik techniczny angielsko-polski, polsko-angielski. Technical dictionary English-Polish, Polish-English. REA, 2012

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Esteras, Santiago Remacha and Fabre, Elena Marco. Professional English in Use for Computers and the Internet. Cambridge UP: UK, 2012.
2Glendinning, Eric H. and Howard, Ron. Professional English in Use for Medicine. Cambridge UP: UK, 2012.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

---