piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Gramatyka kontrastywna

Kod przedmiotu

FA-1-3_4,13t

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

filologia angielska

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia angielska tłumaczeniowa


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 0 25.0 2.0
2 4 0 30.0 3.0
Suma 0 55.0 5.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 0 20.0 2.0
2 4 0 25.0 3.0
Suma 0 45.0 5.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof.dr hab. Piotr Ruszkiewicz

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Umiejętności językowe na poziomie B2. Znajomość terminologii gramatycznej na poziomie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Ukończenie kursu Gramatyka opisowa.

Założenia i cele przedmiotu

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi różnicami i podobieństwami pomiędzy systemami gramatycznymi języka polskiego i języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów, w których należy się spodziewać wystąpienia interferencji językowej. Po ukończeniu kursu, studenci powinni rozpoznawać wpływ rodzimych struktur na powstawanie pewnych błędów językowych oraz posiadać wiedzę, jak tym błędom przeciwdziałać.

Prowadzący zajęcia

prof.dr hab. Piotr Ruszkiewicz

Egzaminator/ Zaliczający

prof.dr hab. Piotr Ruszkiewicz


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
64.0
ECTS:
2
godz.:
49.0
ECTS:
2
Udział w wykładach (godz.)
Udział w: ćwiczenia (godz.) 55 45
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5 0
Udział w egzaminie (godz.) 4 4
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
75.0
ECTS:
3
godz.:
90.0
ECTS:
3
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 50 50
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 25 40
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
75
ECTS:
3
godz.:
90
ECTS:
3
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
139.0
ECTS:
5.0
godz.:
139.0
ECTS:
5.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Posiada uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu gramatyki.

K_W03

H1P_W02

sprawdzian pisemny (W)

Umiejętności

U1

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie gramatyki kontrastywnej.

K_U01

H1P_U01

sprawdzian pisemny (W)

U2

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie filologii, w szczególności zaś gramatyki kontrastywnej.

K_U02

H1P_U02

U3

Posiada umiejętności językowe w zakresie języka obcego, do nauczania którego uzyskuje przygotowanie, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

K_U14

H1P_U14

Kompetencje społeczne

K1

Ma świadomość i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się poprzez studia III stopnia, studia podyplomowe i specjalistyczne kursy – w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, osobistych i społecznych.

K_K01

H1P_K01

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny/problemowy, dyskusja, ćwiczenia w grupach, ćwiczenia gramatyczne pisemne, tłumaczenia, praca ze słownikiem, samokształcenie. 


Treści programowe


Wykłady


ćwiczenia

Gramatyka kontrastywna 1 - semestr 3

1. Studia kontrastywne: istota i zakres

2. Fonologia kontrastywna a fonostylistyka kontrastywna

3. Podstawowe różnice między językiem angielskim a polskim na poziomie zasobu fonemów

4. Realizacja fonologiczna morfemów w języku angielskim i polskim

5. Warunki struktury morfemów: morfemy potencjalne w języku angielskim i polskim

6. Struktura metryczna jednostek poziomu treści w języku angielskim i polskim

7. Przycisk (akcent) jako wyznacznik rytmu mowy

8. Istota rytmu mowy angielskiej i polskiej

9. Akcent wyrazowy i zdaniowy a zmienność formy wyrazów w mowie wiązanej

10. Funkcje intonacji w języku angielskim

11. Porównanie przebiegów intonacyjnych w języku angielskim i polskim

12. Łączenie międzywyrazowe w języku angielskim i polskim

Gramatyka kontrastywna 2 – semestr 4

1. Zagadnienie ustalania jednostek językowych

2. Podstawowe różnice między językiem angielskim a polskim na poziomie składni

3. Zdanie w języku angielskim i polskim

4. Grupa nominalna w języku angielskim i polskim

5. Kategoria rodzaju w języku angielskim i polskim

6. Grupa werbalna w języku angielskim i polskim

7. Zagadnienie aspektu czasownika w języku angielskim i polskim

8. Formy czasownika polskiego

9. System czasownika angielskiego — porównanie z językiem polskim

10. Strona bierna w języku angielskim i polskim

11. Zagadnienie słowotwórstwa w języku angielskim i polskim

12. Zapożyczenia angielski w języku polskim

13. Pisownia języka angielskiego i polskiego

14. Uporządkowanie członów syntaktycznych w języku angielskim i polskim

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Na ocenę 3

W1 - ma słabą znajomość terminologii.

U1 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie gramatyki kontrastywne

U2 - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie filologii, w szczególności zaś gramatyki kontrastywnej

U3 -  wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego

K1 - ma znikomą świadomość pracy nad swoim rozwojem, co potwierdza minimalną znajomością materiału nadprogramowego

Uzyskuje 60% z zaliczenia

Na ocenę 4

W1 - ma dobrą znajomość terminologii.

U1 - potrafi sprawnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie gramatyki kontrastywne

U2 - umie samodzielnie i sprawnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie filologii, w szczególności zaś gramatyki kontrastywnej

U3 -  wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego

K1 - ma częściową świadomość pracy nad swoim rozwojem, co potwierdza dobrą znajomością materiału nadprogramowego

Uzyskuje 75% z zaliczenia

Na Ocenę 5

W1 - ma uporządkowaną znajomość terminologii.

U1 - potrafi sprawnie i bez problemów wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie gramatyki kontrastywne

U2 - umie samodzielnie, sprawnie i bez problemów zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie filologii, w szczególności zaś gramatyki kontrastywnej

U3 -  wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego

K1 - ma pełną świadomość pracy nad swoim rozwojem, co potwierdza znajomością materiału nadprogramowego

Uzyskuje 90% z zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Gramatyka kontrastywna 1:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach, udział w dyskusji w czasie zajęć oraz uzyskanie co najmniej 60% punktów w dwóch kolokwiach pisemnych

Gramatyka kontrastywna 2:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach, udział w dyskusji w czasie zajęć oraz zdobycie co najmniej 60% punktów w dwóch kolokwiach pisemnych oraz zdanie egzaminu pisemnego.

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej z kolokwiów oraz egzaminu końcowego.


Kolokwia i egzaminy oceniane według skali:

0-59 % – ocena ndst.

60-67 % – ocena dst.

68-74 % – ocena + dst.

75-82 % – ocena db.

83-89 % – ocena + db.

90-100 % – ocena bdb.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1.E. Willim, E. Mańczak-Wohlfeld. A Contrastive Approach to Problems with English. Warszawa: PWN, 1997.
2.A. Nagórko: Zarys gramatyki polskiej. Warszawa: PWN, 1996.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1.R. Quirk & S. Greenbaum. A University Grammar of English. Longman, 1980.
2.J. Fisiak, M. Lipińska-Grzegorek, T. Zabrocki. An Introductory English-Polish Contrastive Grammar. Warszawa: PWN, 1978.
3.T. Krzeszowski. Contrasting Languages. The Scope of Contrastive Linguistics. Mouton de Gruyter, 1990.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy.