środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Praktyka tłumaczeniowa

Kod przedmiotu

FA-1-2_5,14t

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska, tłumaczeniowa


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 0 90.0 3.0
2 3 0 90.0 3.0
2 4 0 60.0 2.0
3 5 0 180.0 6.0
Suma 0 420.0 14.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 0 90.0 3.0
2 3 0 90.0 3.0
2 4 0 60.0 2.0
3 5 0 60.0 2.0
Suma 0 300.0 10.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Magdalena Noworolnik

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Założenia i cele przedmiotu

Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy tłumacza, z narzędziami przydatnymi w tłumaczeniu oraz z metodologią pracy. Zapoznanie studentów z różnymi rodzajami tekstów, które najczęściej są tłumaczone. Przedstawienie przykładów tłumaczeń. Umożliwienie studentom pierwszych prób tłumaczeniowych. Zajęcia prowadzone w formie warsztatów.

Prowadzący zajęcia

mgr Janusz Arnold,
mgr Magdalena Noworolnik,
mgr Michael Pacholka

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Magdalena Noworolnik


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
0.0
ECTS:
0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: praktyka zawodowa (godz.) 0 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
360.0
ECTS:
12
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: praktyka zawodowa (godz.) 360 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
360
ECTS:
12
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
360.0
ECTS:
12.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla filologii angielskiej zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej

K_W01

H1P_W01

obserwacja jakości wykonania zadania (W), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), ocena pośrednia (na podstawie obserwacji trenerów, nauczycieli, zawodników, klientów, itp. osób trzecich), (K)

W2

Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz przekładoznawstwa

K_W03

H1P_W02

W3

Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową na temat fonologicznej, morfologicznej i gramatycznej struktury języka angielskiego

K_W03

H1P_W02

W4

Student zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim

K_W04

H1P_W03

W5

Student ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w obszarach działalności związanej ze specjalnością studiów

K_W08

H1P_W07

W6

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, technologii informacyjnej i prawa autorskiego

K_W11

H1P_W10

Umiejętności

U1

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu filologii angielskiej z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U01

H1P_U01

obserwacja jakości wykonania zadania (W), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), ocena pośrednia (na podstawie obserwacji trenerów, nauczycieli, zawodników, klientów, itp. osób trzecich), (K)

U2

Student w typowych sytuacjach zawodowych potrafi samodzielnie planować i realizować projekty związane z wybraną działalnością zawodową filologa

K_U03

H1P_U03

U3

Student posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych ze specjalnością zawodową

K_U04

H1P_U04

U4

Student potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z kierunkiem filologia angielska i wybraną specjalnością

K_U10

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

U5

Student ma podstawowe umiejętności tłumaczeń pisemnych i ustnych

K_U10

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

U6

Student potrafi posługiwać się językiem obcym podstawowym dla swojej specjalności na poziomie C1, zgodnym z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

K_U14

H1P_U14

Kompetencje społeczne

K1

Student rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), ocena pośrednia (na podstawie obserwacji trenerów, nauczycieli, zawodników, klientów, itp. osób trzecich), (K)

K2

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K02

H1P_K02

K3

Student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury

K_K06

H1P_K06

Formy i metody kształcenia

Metoda podawcza, praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach.


Treści programowe


Wykłady

-----
ćwiczenia

 1. Specyfika pracy tłumacza.
 2. Narzędzia przydatne w tłumaczeniu.
 3. Metodologia pracy tłumacza (rozpoznanie rodzaju tekstu, zapoznanie się z zagadnieniem zawartym w tekście do tłumaczenia, przygotowanie narzędzi wspierających tłumaczenie, rozpoczęcie tłumaczenia, odpoczynek, weryfikacja poprawności tłumaczenia).
 4. Rodzaje tekstów, które najczęściej są tłumaczone.
 5. Przedstawienie i omówienie przykładów tłumaczeń.
 6. Pierwsze próby tłumaczeniowe

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

W1

Na ocenę 3:  student wykazuje uporządkowaną, wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji aktywności zawodowej; uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

Na ocenę 4: student wykazuje dobrą wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji aktywności zawodowej; uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia.

Na ocenę 5: student wykazuje bardzo dobrą wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji aktywności zawodowej; uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia.

W2

Na ocenę 3: student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz przekładoznawstwa pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji aktywności zawodowej; uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

Na ocenę 4: student wykazuje dobrą wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz przekładoznawstwa pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób w sytuacji aktywności zawodowej; uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia.

Na ocenę 5: student wykazuje bardzo dobrą wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz przekładoznawstwa pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób w sytuacji aktywności zawodowej; uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia.

W3

Na ocenę 3: student wykazuje uporządkowaną wiedzę na temat fonologicznej, morfologicznej i gramatycznej struktury języka angielskiego pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób w sytuacji aktywności zawodowej; uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia

Na ocenę 4: student wykazuje dobrą wiedzę na temat fonologicznej, morfologicznej i gramatycznej struktury języka angielskiego pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób w sytuacji aktywności zawodowej; uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia

Na ocenę 5: student wykazuje uporządkowaną wiedzę na temat fonologicznej, morfologicznej i gramatycznej struktury języka angielskiego pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej; uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia

W4

Na ocenę 3: student  zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim; uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia

Na ocenę 4: student dobrze zna terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim; uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia

Na ocenę 5: student bardzo dobrze zna terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim; uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia

W5

Na ocenę 3: student ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w obszarach działalności związanej ze specjalnością studiów; uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia

Na ocenę 4: student ma dobrą wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w obszarach działalności związanej ze specjalnością studiów; uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia

Na ocenę 5: student ma bardzo dobrą wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w obszarach działalności związanej ze specjalnością studiów; uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia

W6

Na ocenę 3: student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, technologii informacyjnej i prawa autorskiego; uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia

Na ocenę 4: student dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, technologii informacyjnej i prawa autorskiego; uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia

Na ocenę 5:student bardzo dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, technologii informacyjnej i prawa autorskiego; uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia

U1

Na ocenę 3: student w stopniu zadowalającym  potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu filologii angielskiej z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów; uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia

Na ocenę 4: student w stopniu dobrym potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu filologii angielskiej z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów; uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia

Na ocenę 5: student w stopniu bardzo dobrym potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu filologii angielskiej z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów; uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia

U2

Na ocenę 3: student  w typowych sytuacjach zawodowych potrafi w stopniu dostatecznym samodzielnie planować i realizować projekty związane z wybraną działalnością zawodową filologa; uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia

Na ocenę 4: student w typowych sytuacjach zawodowych potrafi w stopniu dobrym samodzielnie planować i realizować projekty związane z wybraną działalnością zawodową filologa; uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia

Na ocenę 5: student w typowych sytuacjach zawodowych potrafi w stopniu bardzo dobrym samodzielnie planować i realizować projekty związane z wybraną działalnością zawodową filologa; uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia

U3

Na ocenę 3: student  posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych ze specjalnością zawodową; uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia

Na ocenę 4: student posiada dobrze rozwinięte umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych ze specjalnością zawodową; uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrze rozwinięte umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych ze specjalnością zawodową; uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia

U4

Na ocenę 3: student  potrafi w stopniu zadowalającym, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z kierunkiem filologia angielska i wybraną specjalnością; uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia

Na ocenę 4: student potrafi w dobrym stopniu, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z kierunkiem filologia angielska i wybraną specjalnością; uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia

Na ocenę 5: student potrafi w bardzo dobrym stopniu, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z kierunkiem filologia angielska i wybraną specjalnością; uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia

U5

Na ocenę 3:  student ma podstawowe umiejętności tłumaczeń pisemnych i ustnych; uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia

Na ocenę 4: student ma dobrze rozwinięte umiejętności tłumaczeń pisemnych i ustnych; uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia

Na ocenę 5:student ma bardzo dobrze rozwinięte umiejętności tłumaczeń pisemnych i ustnych; uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia

U6

Na ocenę 3:  student potrafi posługiwać się językiem obcym podstawowym dla swojej specjalności na poziomie C1, zgodnym z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego; uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia

Na ocenę 4: student dobrze potrafi posługiwać się językiem obcym dla swojej specjalności na poziomie C1, zgodnym z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego; uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia

Na ocenę 5: student bardzo dobrze potrafi posługiwać się językiem obcym podstawowym dla swojej specjalności na poziomie C1, zgodnym z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego; uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia

K1

Na ocenę 3: student dostatecznie rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

Na ocenę 4: student dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

Na ocenę 5: student bardzo dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K2

Na ocenę 3: student dostatecznie potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Na ocenę 4: student dobrze potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Na ocenę 5: student bardzo dobrze potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K3

Na ocenę 3: student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury

Na ocenę 4: student w dobrym stopniu uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury

Na ocenę 5: student w bardzo dobrym stopniu uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

 1. Prowadzenie dziennika praktyk
 2. Zaliczenie wszystkich tłumaczeń pisemnych na min. 60%
 3. Min. 80% obecności na zajęciach
 4. Aktywność na zajęciach


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Belczyk, Arkadiusz. Poradnik tłumacza, Wydawnictwo IDEA, 2009.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Słowniki specjalistyczne

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Semester 2

Praktyka tłumaczeniowa 1: 90 godz. (studia stacjonarne/ niestacjonarne)

Semester 3

Praktyka tłumaczeniowa 2: 60 godz. (studia stacjonarne/ niestacjonarne)

Praktyka tłumaczeniowa 3: 30 godz. (studia stacjonarne/ niestacjonarne)

Semester 4

Praktyka tłumaczeniowa 4: 60 godz. (studia stacjonarne/ niestacjonarne)

Semester 5

Praktyka tłumaczeniowa 5: 60 godz. (studia stacjonarne/ niestacjonarne)

Praktyka tłumaczeniowa 6: 60 godz. (studia stacjonarne/ niestacjonarne)

Forma zajęć: 

 • warsztaty tłumaczeniowe
 • opracwanie właśnych tłumaczeń
 • studenckie biuro tłumaczeń
 • praca na rzecz lokalnej społeczności, tłumaczenia i aktualizacje stron internetowych 

Dokumentacja niezbędna do zaliczenia praktyk: 

 • dziennik praktyk
 • dokumenty wymagane przez opiekuna praktyk (portfolio tłumacza)