piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Stylistyka języka angielskiego

Kod przedmiotu

FA-1-2,13t

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska tłumaczeniowa


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 15.0 30.0 3.0
Suma 15.0 30.0 3.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 15.0 30.0 3.0
Suma 15.0 30.0 3.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Katarzyna Jawoszek

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2

Założenia i cele przedmiotu

Głównym celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów umiejętności rozróżniania stylów funkcjonalnych charakterystycznych dla wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku angielskim, a więc stylu potocznego, urzędowego, artystycznego, naukowego i publicystycznego. Po ukończeniu kursu studenci będą posiadali umiejętność dostosowania stylu wypowiedzi do konkretnej sytuacji komunikacyjnej. Jednym z założeń przedmiotu jest także wyćwiczenie umiejętności korzystania z materiałów pomocniczych, a w szczególności ze słowników różnego typu.

Prowadzący zajęcia

mgr Katarzyna Jawoszek

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Katarzyna Jawoszek


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
45.0
ECTS:
1.8
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
30.0
ECTS:
1.2
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 18 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 7 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
30
ECTS:
1.2
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

ma uporządkowaną wiedzę podstawową na temat fonologicznej, morfologicznej i gramatycznej struktury języka angielskiego zorientowanej na jej praktyczne zastosowanie w pracy tłumacza

K_W03

H1P_W02

wypełnianie arkuszy ćwiczeń, (W), obserwacja jakości wykonania zadania (W), egzamin pisemny (W), sprawdzian pisemny (W)

W2

zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim

K_W04

H1P_W03

W3

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, technologii informacyjnej i prawa autorskiego

K_W11

H1P_W10

Umiejętności

U1

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu stylistyki języka angielskiego z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U01

H1P_U01

test umiejętności wykonania zadania, (U), bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), egzamin pisemny

U2

umie samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z wybranym obszarem działalności zawodowej odnoszącej się do specjalności tłumaczeniowej

K_U02

H1P_U02

U3

potrafi dobrać i zastosować odpowiednie metody i procedury do realizacji wybranych zadań i rozwiązywania ewentualnych problemów pojawiających się w pracy

K_U09

H1P_U09

U4

posiada umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim

K_U10

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

U5

potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z kierunkiem filologia angielska i specjalnością tłumaczeniową

K_U12

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

Kompetencje społeczne

K1

rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), ocena terminowości realizacji zadań (K)

K2

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K02

H1P_K02

Formy i metody kształcenia


Metoda podawcza, praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach.

Treści programowe


Wykłady

1. Definicja stylu.

2. Styl i jego odmiany.

3. Wypowiedź i jej odmiany.

4. Korelacja rodzaju wypowiedzi ze stylem.

5. Praktyczne zastosowanie różnych stylów.

6. Podstawowe błędy stylistyczne.

ćwiczenia

1. Korelacja rodzaju wypowiedzi ze stylem.

2.Praktyczne zastosowanie różnych stylów / Tłumaczenia tekstów reprezentujących różne style – analiza krytyczno-porównawcza. 

3.Podstawowe błędy stylistyczne

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Efekty kształcenia:

W1

Na ocenę 3: 

Student posiada  uporządkowaną wiedzę podstawową na temat fonologicznej, morfologicznej i gramatycznej struktury języka angielskiego, w stopniu zadowalającym. 

Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia oraz z egzaminu.

Na ocenę 4:

Student posiada uporządkowaną wiedzę podstawową na temat fonologicznej, morfologicznej i gramatycznej struktury języka angielskiego, w stopniu dobrym. 

Uzyskanie co najmniej 76% z zaliczenia oraz z egzaminu.

Na ocenę 5:

Student posiada uporządkowaną wiedzę podstawową na temat fonologicznej, morfologicznej i gramatycznej struktury języka angielskiego, w stopniu bardzo dobrym.

Uzyskanie co najmniej 92% z zaliczenia oraz z egzaminu.


W2

Na ocenę 3: 

Student zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim, w stopniu zadowalającym.

Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia oraz z egzaminu.

Na ocenę 4:

Student zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim, w stopniu dobrym.

Uzyskanie co najmniej 76% z zaliczenia oraz z egzaminu.

Na ocenę 5:

Student zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim, w stopniu bardzo dobrym.

Uzyskanie co najmniej 92% z zaliczenia oraz z egzaminu.


W3

Na ocenę 3: 
Student w zadowalający sposób zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej.Na ocenę 4:
Student dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej.
Na ocenę 5:
Student bardzo dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej.

U1
Na ocenę 3: 
Student potrafi w sposób zadowalający choć niepełny wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu stylistyki języka angielskiego  z wykorzystaniem niektórych źródeł i sposobów.Na ocenę 4:
Student potrafi skutecznie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu stylistyki języka angielskiego  z wykorzystaniem większości źródeł i sposobów.
Na ocenę 5:
Student potrafi bardzo skutecznie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu stylistyki języka angielskiego  z wykorzystaniem różnorodnych źródeł i sposobów.

U2
Na ocenę 3: Student umie w miarę samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z działalnością zawodową tłumacza, choć nie wykorzystuje wszystkich możliwości, aby to czynić.Na ocenę 4:
Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z działalnością zawodową tłumacza, wykorzystując większość możliwości, aby to czynić.
Na ocenę 5:
Student umie bardzo skutecznie i w pełni samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z działalnością zawodową tłumacza, wykorzystując wszystkie możliwości, aby to czynić.

U3
Na ocenę 3: 
Student potrafi w stopniu zadowalającym, dobrać i zastosować odpowiednie metody i procedury do realizacji wybranych zadań i rozwiązywania ewentualnych problemów pojawiających się w pracy zawodowej tłumacza.Na ocenę 4:
Student dobrze potrafi dobrać i zastosować odpowiednie metody i procedury do realizacji wybranych zadań i rozwiązywania ewentualnych problemów pojawiających się w pracy zawodowej tłumacza.
Na ocenę 5:
Student bardzo dobrze potrafi dobrać i zastosować odpowiednie metody i procedury do realizacji wybranych zadań i rozwiązywania ewentualnych problemów pojawiających się w pracy zawodowej tłumacza.

U4
Na ocenę 3: 
Student posiada umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim w stopniu zadowalającym.Na ocenę 4:
Student posiada umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim w stopniu dobrym.
Na ocenę 5:
Student posiada umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim w stopniu bardzo dobrym.

U5
Na ocenę 3: 
Student potrafi w stopniu zadowalającym , wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z kierunkiem filologia angielska i specjalnością tłumaczeniową.Na ocenę 4:
Student potrafi w stopniu dobrym , wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z kierunkiem filologia angielska i specjalnością tłumaczeniową.
Na ocenę 5:
Student potrafi w stopniu bardzo dobrym , wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z kierunkiem filologia angielska i specjalnością tłumaczeniową.

K1
Na ocenę 3: 
Student w sposób zadowalający rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie.Na ocenę 4:
Student dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie.
Na ocenę 5:
Student bardzo dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie.

K2
Na ocenę 3: 
Student potrafi w miarę sprawnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej niektóre role.Na ocenę 4:
Student potrafi sprawnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej większość ról.
Na ocenę 5:
Student potrafi bardzo  sprawnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, odpowiednio dobrane do danego zadania.Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń wymagana jest:

Obecność na zajęciach przekraczająca 80%

Aktywność na zajęciach

Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczeń

Zaliczenie wszystkich zadań domowych

Egzamin:

Aby uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu konieczne jest uzyskanie co najmniej 60% punktów.

Egzamin ma formę pisemną z pytaniami otwartymi, zamkniętymi.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Matasek M., Synonimy, antonimy i kolokacje w języku angielskim -przykłady zastosowania oraz praktyczne ćwiczenia. Handybooks, 2002.
2Szpila G., Make Friends with False Friends- Practice Book, Egis, 2005.
3Simpson, Paul, Stylistcs. Routledge, 2004.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Verdonk, Peter. Stylistics. Oxford University Press, 2002.
2Ociepa R., Szcześniak A., Angielskie wyrazy kłopotliwe, Egis, 2005.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----