środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Stylistyka języka polskiego

Kod przedmiotu

FA-1-2_3,12t

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 0 25.0 2.0
2 3 0 30.0 2.0
Suma 0 55.0 4.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 0 20.0 2.0
2 3 0 20.0 2.0
Suma 0 40.0 4.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. Anna Mlekodaj

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Podstawowa wiedza z zakresu komunikacji językowej,  znajomość stylów funkcjonalnych współczesnej polszczyzny oraz zasad poprawności językowej w zakresie ortografii, leksyki, składni.

Założenia i cele przedmiotu

Wyrobienie sprawności językowej w zakresie tworzenia spójnych  tekstów, realizujących określone wzorce gatunkowe. 

Prowadzący zajęcia

dr hab. Anna Mlekodaj,
dr Ewa Nadolska-Mętel

Egzaminator/ Zaliczający

dr hab. Anna Mlekodaj,
dr Ewa Nadolska-Mętel


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
55.0
ECTS:
2
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 55 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
55.0
ECTS:
2
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 20 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 35 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
110.0
ECTS:
4.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Student potrafi określić przedmiot stylistyki praktycznej oraz podstawowe dla niej pojęcia; docenić i ocenić jej wkład w kształtowanie kompetencji specjalistycznej studenta i absolwenta polonistyki; uzasadnić z przekonaniem, po co potrzebna jest współczesnemu człowiekowi jako aktywnemu uczestnikowi życia społecznego umiejętność swobodnego posługiwania się językiem, stylem oraz gatunkiem wypowiedzi.

K_W02

H1P_W02

odpowiedź, (W), udział w dyskusji, (W), obserwacja jakości wykonania zadania (W)

W2

Student potraf za pośrednictwem znanych sobie i zweryfikowanych pod kątem przydatności ćwiczenia, skutecznie doskonalić w ramach samokształcenia własny warsztat pisarski oraz kierować działaniami uczniów mającymi podobny cel, tj. osiągnięcie sprawności i poprawności stylistycznej.

K_W09

H1P_W08

Umiejętności

U1

Student umie samodzielnie stworzyć tekst realizujący określone sytuacją komunikacyjna wymogi stylistyczne

K_U02

H1P_U02

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

Umie ocenić poprawność tekstu pod względem stylistycznym

K_U01

H1P_U01

Kompetencje społeczne

K1

Rozumie wagę i przydatność znajomości praktycznej stylistyki w pracy tłumacza

K_K01

H1P_K01

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

Formy i metody kształcenia

Ćwiczenia, dyskusja, zajęcia praktyczne, pokaz, twórcze naśladowanie wzorów, praca z tekstem.


Treści programowe


Wykłady

-----
ćwiczenia

Styl i norma stylistyczna (wzorcowa i użytkowa); style funkcjonalne współczesnej polszczyzny: styl potoczny, artystyczny, naukowy, urzędowo-kancelaryjny, informacyjno-publicystyczny; cechy dobrego stylu i problem uniwersalnych dyrektyw stylistycznych; pojęcie błędu stylistycznego.

Stylistyczne przekształcanie tekstów (styl naukowy – styl potoczny); charakterystyczne cechy stylu potocznego; tworzenie tekstów w określonym stylu funkcjonalnym: dobór środków językowych ze względu na odbiorcę tekstu (list nieoficjalny – list oficjalny). 

Organizacja tekstu (zdanie i akapit, wstęp, rozwinięcie, zakończenie), spójność tekstu; segmentacja tekstu: wyznaczanie granicy zdań, podział na akapity, wprowadzanie znaków interpunkcyjnych, doskonalenie poprawności ortograficznej. 

Rozwijanie tekstu: od krótkiego zdania pojedynczego do rozbudowanej, zwartej wypowiedzi (spójność tekstu, logika wywodu, związki przyczynowo-skutkowe między poszczególnymi fragmentami, rola zdań pojedynczych i złożonych, szyk wyrazów w zdaniu, strategiczne pozycje tekstowe).


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Ocena prac pisemnych studenta, reprezentatywnych dla każdego z omawianych stylów w skali 2-5, uwzględniająca poprawność na poziomie kompozycji, języka i stylu tekstu.


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonywanie wszystkich ćwiczeń prac pisemnych.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1959.
2M. Kuziak, S. Rzepczyński, Jak pisać, Bielsko-Biała 2003.
3A. Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2000.
4Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska,
5A. Wierzbicka, P. Wierzbicki, Praktyczna stylistyka, wyd. 3, Warszawa 1970 i nast. wyd.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego,
2S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1997.
3B. Dunaj, Kategoria oficjalności [w:] Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), red. Z. Kurzowa, W. Śliwiński, Kraków 1994, s. 23-31.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----