środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Wstęp do przekładoznawstwa

Kod przedmiotu

FA-1-2,11t

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia angielska tłumaczeniowa


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 30.0 30.0 4.0
Suma 30.0 30.0 4.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 15.0 15.0 4.0
Suma 15.0 15.0 4.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Małgorzata Kowalcze

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+/B2

Założenia i cele przedmiotu

1. Przyswojenie przez studenta terminologii charakterystycznej dla przekładoznawstwa.

2. Przyswojenie przez studenta wiedzy o historii przekładu, przekładoznawstwa oraz głównych kierunków badawczych związanych z przekładoznawstwem .

3. Wykształcenie umiejętności identyfikowania różnych strategii tłumaczeniowych.

4. Wykształcenie umiejętności stosowania różnych strategii tłumaczeniowych.

Prowadzący zajęcia

dr Krzysztof Trochimiuk

Egzaminator/ Zaliczający

dr Krzysztof Trochimiuk


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
62.0
ECTS:
2.5
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 30 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
38.0
ECTS:
1.5
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 18 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
100.0
ECTS:
4.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładoznawstwa zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej tłumacza

K_W01

H1P_W01

sporządzanie projektów, (W), udział w dyskusji, (W), egzamin pisemny (W)

W2

ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu przekładoznawstwa

K_W02

H1P_W02

W3

zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim

K_W04

H1P_W03

W4

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej

K_W11

H1P_W10

Umiejętności

U1

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu przekładoznawstwa z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U01

H1P_U01

udział w dyskusji, (W), prezentacja (W), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

U2

umie samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z działalnością zawodową tłumacza

K_U02

H1P_U02

U3

potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z przekładoznawstwem

K_U12

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

Kompetencje społeczne

K1

rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

udział w dyskusji, (W), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

K2

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K02

H1P_K02

K3

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K03

H1P_K03

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia, dyskusja, metoda przypadków, rozwiązywanie zadań, praca w grupach


Treści programowe


Wykłady

1. Definicja terminu "tłumaczenie". Rodzaje tłumaczeń wg R. Jakobsona. Najwcześniejsze zabytki tłumaczenia. Pierwsze refleksje teoretyczne - Cyceron, św. Hieronim, M. Luter.

2. Pierwsze próby usystematyzowania teorii przekładu: J. Dryden, A.F. Tytler, E. Dolet.

3. F. Schleiermacher - akcentowanie obcości w przekładzie. R. Jakobson - funkcje języka, próby definicji terminów "znaczenie" i "ekwiwalencja".

4. E. Nida - przekład jako nauka. Rodzaje znaczenia, ekwiwalencja formalna i dynamiczna. P. Newmark – przekład komunikatywny i przekład funkcjonalny.

5. W. Koller - przekład w perspektywie terminów Korrespondenz i Aquivalentz.

6. J-P. Vinay i J. Darbelnet - stylistyka porównawcza przekładu. J.C. Catford - językoznawcza teoria przekładu (teoria przesunięć).

7. J. Levy - strategia minimax w przekładzie. K. Reiss – teoria rodzaju tekstu (Textsorte).

8. H.J. Vermeer - teoria skoposu. M. Baker – pragmatyka przekładu.

9. A. Chesterman - normy przekładu. A. Lefevere – przekład jako tekst pisany na nowo.

10. L. Venuti - udomowienie a egzotyzacja.

11. Czy tłumaczenie jest możliwe? - nieoznaczoność przekładu: ekwiwalencja doświadczenia. Tekst ekwiwalentny. Hipoteza Sapira-Whorfa a uniwersalia. Implikatura konwersacyjna. Tłumaczenie dosłowne a tłumaczenie interlinearne. Mit słowników przekładowych. Ekwiwalenty absolutne. Semantyka encyklopedyczna.

13. Nieprzekładalność kulturowa - Elementy kulturowe, aluzja erudycyjna. Klasyfikacje metod tłumaczeniowych elementów kulturowych. Imiona własne: definicje i cechy. Apelatywy. Makro- i mikrotoponimy. Intencjonalne imiona własne.

14.  Strategie w przekładzie.

ćwiczenia

Ćwiczenia z różnymi przykładowymi tłumaczeniami – analiza krytyczno-porównawcza. Wykonywanie własnych przekładów różnych tekstów.


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Efekt kształcenia

W1

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowanie wiedzy z zakresu przekładoznawstwa zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej tłumacza na zadowalającym poziomie i uzyskał minimum 60% z egzaminu.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowanie wiedzy z zakresu przekładoznawstwa zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej tłumacza na dobrym poziomie i uzyskał minimum 75% z egzaminu.

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowanie wiedzy z zakresu przekładoznawstwa zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej tłumacza na bardzo dobrym poziomie i uzyskał minimum 90% z egzaminu.

W2

Na ocenę 3

Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu przekładoznawstwa na zadowalającym poziomie i uzyskał minimum 60% z egzaminu.  

Na ocenę 4

Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu przekładoznawstwa na dobrym poziomie i uzyskał minimum 75% z egzaminu.

Na ocenę 5

Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu przekładoznawstwa na bardzo dobrym poziomie i uzyskał minimum 90% z egzaminu.

W3

Na ocenę 3

Student zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim w stopniu zadowalającym , wykorzystuje część ze poznanej terminologii w trakcie prezentacji i w pracy zaliczeniowej.

Na ocenę 4

Student zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim w stopniu dobrym, wykorzystuje sporą część ze poznanej terminologii w trakcie prezentacji i w pracy zaliczeniowej.

Na ocenę 5

Student zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim w stopniu bardzo dobrym, wykorzystuje w sposób wyczerpujący i właściwy ww. terminologię w trakcie prezentacji i w pracy zaliczeniowej.

W4

Na ocenę 3

Student w zadowalający sposób zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, co wykazuje poprzez jednostkowe, właściwe cytowanie w pracy zaliczeniowej.

Na ocenę 4

Student dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, co wykazuje poprzez częste, zróżnicowane i właściwe cytowanie w pracy zaliczeniowej.

Na ocenę 5

Student bardzo dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, co wykazuje poprzez bardzo częste, zróżnicowane i właściwe cytowanie w pracy zaliczeniowej.

U1

Na ocenę 3

Student potrafi w sposób zadowalający choć niepełny wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu przekładoznawstwa  z wykorzystaniem niektórych źródeł i sposobów

Na ocenę 4

Student potrafi skutecznie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu przekładoznawstwa  z wykorzystaniem większości źródeł i sposobów

Na ocenę 5

Student potrafi bardzo skutecznie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu przekładoznawstwa  z wykorzystaniem różnorodnych źródeł i sposobów w sposób wyczerpujący owe zasoby

U2

Na ocenę 3

Student umie w miarę samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z działalnością zawodową tłumacza, choć nie wykorzystuje wszystkich możliwości, aby to czynić

Na ocenę 4

Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z działalnością zawodową tłumacza, wykorzystując większość możliwości, aby to czynić

Na ocenę 5

Student umie bardzo skutecznie i w pełni samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z działalnością zawodową tłumacza, wykorzystując wszystkie możliwości, aby to czynić

U3

Na ocenę 3

Student potrafi, wykorzystując niektóre podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z części źródeł, w miarę samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z przekładoznawstwem

Na ocenę 4

Student potrafi, wykorzystując większość właściwych podstawowych ujęć teoretycznych i korzystając z większości źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z przekładoznawstwem

Na ocenę 5

Student potrafi, wykorzystując wszystkie właściwe podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych  źródeł w sposób wyczerpujący, zupełnie samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z przekładoznawstwem

K1

Na ocenę 3

Student w sposób zadowalający rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

Na ocenę 4

Student dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

Student bardzo dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K2

Na ocenę 3

Student potrafi w miarę sprawnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej niektóre role

Na ocenę 4

Student potrafi sprawnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej większość ról

Na ocenę 5

Student potrafi bardzo  sprawnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, odpowiednio dobrane do danego zadania

K3

Na ocenę 3

Student potrafi w miarę właściwie i częściowo samodzielnie określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Na ocenę 4

Student potrafi w większości właściwie i prawie samodzielnie określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Na ocenę 5

Student potrafi bardzo właściwie i zupełnie samodzielnie określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na ćwiczeniach przekraczająca 80%.

Złożenie pracy zaliczeniowej i uzyskanie pozytywnej oceny.

Przygotowanie prezentacji w zespole badawczym i przedstawienie jej na zajęciach.

Uzyskanie co najmniej 60% z egzaminu.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Munday, Jeremy. Introducing Translation Studies. Routledge, 2001.
2Hejwowski, Krzysztof. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Venuti, Lawrence. (red.), The Translation Studies Reader. Routledge, 2000.
2Tabakowska, Elżbieta, Tłumacząc się z tłumaczenia. Znak, 2008.
3Belczyk, Arkadiusz, Poradnik tłumacza, Idea, 2009.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy