środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Etyka zawodowa

Kod przedmiotu

FA-1-6,9n

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska nauczycielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 15.0 0 1.0
Suma 15.0 0 1.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 10.0 0 1.0
Suma 10.0 0 1.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. Stanisław Gulak

Wymagania (Kompetencje wstępne)

wiadomości wyniesione ze szkoły średniej z przedmiotu wiedza o społeczeństwie, etyka, religia . Wiedza humanistyczna uzyskana w programie studiów 

Założenia i cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami etyki filozoficznej oraz z  zagadnieniami etyki zawodowej;

Relacja norm etycznych do innych systemów normatywnych

Wykształcenie umiejętności przygotowywania opartej na merytorycznej argumentacji wypowiedzi dotyczącej kwestii etycznych i odnoszenia ogólnej wiedzę z zakresu etyki do problematyki moralności podejmowanej w utworach literackich.
Rozwijanie kompetencji moralnych związanych z dostrzeganiem i prawidłowym rozstrzyganiem dylematów etycznych związanych w wykonywaniem zawodu nauczyciela

Prowadzący zajęcia

dr hab. Stanisław Gulak

Egzaminator/ Zaliczający

dr hab. Stanisław Gulak


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
16.0
ECTS:
1
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
14.0
ECTS:
0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 10 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 4 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
30.0
ECTS:
1.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku filologia i wybranej specjalności, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej Zna i rozumie podstawowe zagadnienia etyki filozoficznej, etyki zawodu nauczyciela oraz normy etyki zawodowej

K_W01

H1P_W01

odpowiedź, (W)

Umiejętności

U1

Potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji wypowiedź ustną i pracę pisemną dotyczącą kwestii etycznych; umie odnieść ogólną wiedzę z zakresu etyki do problematyki moralności podejmowanej w utworach literackich

K_U12

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

odpowiedź, (W), udział w dyskusji, (W)

U2

Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności

KNSz_U12

Kompetencje społeczne

K1

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, charakteryzując się przy tym wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności

K_K04, KNO_06

H1P_K04

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

K2

ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów

KNSz_K05

K3

Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka

KNSz_K04

Formy i metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia, dyskusja (okrągłego stołu, panelowa, dydaktyczna).


Treści programowe


Wykłady

Etyka a moralność. Metaetyka, etyka normatywna i opisowa. Deontologia a aksjologia. Etyka ogólna a etyki zawodowe. Problem kodyfikacji norm etyki zawodowej. Zarys głównych nurtów i koncepcji etycznych – starożytność, średniowiecze, nowożytność współczesność. Wybrane problemy współczesnej etyki środowiskowej. Etyka zawodowa – wymagania stawiane nauczycielowi we współczesnej szkole. Kodeks etyczny nauczyciela.

ćwiczenia

---------


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

kryteria dla odpowiedzi ustnej: 0 – 50% ndst, 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie ustne z oceną

Odpowiedz ustna na wylosowany zestaw zaliczeniowy ( pytania)

Zaliczenie przy udzieleniu co najmniej 51%poprawnych odpowiedzi

Do zaliczenia może przystąpić osoba posiadająca minimum 50% obecności na wykładach


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1R. B. Brandt, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
2T. Styczeń, J. Marecki, ABC Etyki. Wydawnictwo KUL, Lublin 2001

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1A. Sarapata, Etyka zawodowa. Książka i wiedza, Warszawa 1980
2Z. Piątek, Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie. Wydawnictwo UJ, Kraków 1998

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

---------