środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Seminarium dyplomowe

Kod przedmiotu

FA-1-5_6,12

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 0 30.0 2.0
3 6 0 30.0 2.0
Suma 0 60.0 4.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 0 20.0 2.0
3 6 0 20.0 2.0
Suma 0 40.0 4.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Ewa Panecka

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Podstawowe wiadomości z zakresu nauk humanistycznych w zakresie podstaw pracy filologa. Wiedza z zakresu glottodydaktyki i pedagogiki. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Założenia i cele przedmiotu

C1. Dostarczenie studentom podstawowych wiadomości na temat pojęć, zasad, metod i narzędzi pracy naukowej w naukach humanistycznych.

C 2. Przygotowanie studentów do przeprowadzenia pracy naukowej na użytek pracy dyplomowej - licencjackiej.

C 3. Zapoznanie z zasadami etyki zawodowej obowiązującymi podczas prowadzenia badań naukowych oraz zasadami ochrony własności intelektualnej

Prowadzący zajęcia

dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow,
dr Mariusz Trawiński

Egzaminator/ Zaliczający

dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow,
dr Mariusz Trawiński


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
60.0
ECTS:
2
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 60 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
60.0
ECTS:
2
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 30 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 30 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
120.0
ECTS:
4.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu filologii angielskiej związaną z wybranym tematem pracy dyplomowej

K_W01

H1P_W01

sporządzanie projektów, (W)

W2

zna zasady funkcjonowania prawa autorskiego w zakresie wymaganym w przygotowaniu pracy dyplomowej

K_W11

H1P_W10

Umiejętności

U1

potrafi samodzielnie przygotować pracę dyplomową z zakresu glottodydaktyki, wykorzystując różnorodne źródła i podstawowe ujęcia teoretyczne

K_U12

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

Kompetencje społeczne

K1

rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K)

Formy i metody kształcenia

dyskusja, prezentacja, praca z tekstem


Treści programowe


Wykłady

-----
ćwiczenia

1. Wprowadzenie: tematyka pracy, cele pracy, konstrukcja pracy, wymagania

2. Strona techniczna pracy: przypisy, bibliografia, strona graficzna pracy

3. Wybór tematu pracy, dobór źródeł, plan pracy

4. Przygotowanie i analiza poszczególnych części pracy


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

W1

Na ocenę 3: ma dość uporządkowaną wiedzę z zakresu filologii angielskiej związaną z wybranym tematem pracy dyplomowej pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób w trakcie zajęć i podczas pisania pracy licencjackiej

Na ocenę 4: ma uporządkowaną wiedzę z zakresu filologii angielskiej związaną z wybranym tematem pracy dyplomowej pozwalającą na jej sprawne wykorzystywanie w trakcie zajęć i podczas pisania pracy licencjackiej

Na ocenę 5: ma uporządkowaną wiedzę z zakresu filologii angielskiej związaną z wybranym tematem pracy dyplomowej pozwalającą na jej bardzo  sprawne i samodzielne wykorzystywanie w trakcie zajęć i podczas pisania pracy licencjackiej

W2

Na ocenę 3: Student w stopniu zadowalającym  zna zasady funkcjonowania prawa autorskiego w zakresie wymaganym w przygotowaniu pracy dyplomowej

Na ocenę 4: Student  dobrze  zna zasady funkcjonowania prawa autorskiego w zakresie wymaganym w przygotowaniu pracy dyplomowej

Na ocenę 5: Student  bardzo dobrze  zna zasady funkcjonowania prawa autorskiego w zakresie wymaganym w przygotowaniu pracy dyplomowej

U1

Na ocenę 3: Student w zadowalającym stopniu potrafi samodzielnie przygotować pracę dyplomową z zakresu glottodydaktyki, wykorzystując różnorodne źródła i podstawowe ujęcia teoretyczne

Na ocenę 4: Student w dobrym stopniu potrafi samodzielnie przygotować pracę dyplomową z zakresu glottodydaktyki, wykorzystując różnorodne źródła i podstawowe ujęcia teoretyczne

Na ocenę 5: Student w bardzo dobrym stopniu potrafi samodzielnie przygotować pracę dyplomową z zakresu glottodydaktyki, wykorzystując różnorodne źródła i podstawowe ujęcia teoretyczne

K1

Na ocenę 3: Student w sposób zadowalający rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

Na ocenę 4: Student dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Semestr 1: warunkiem zaliczenia jest wybór tematu pracy, przedstawienie literatury, planu pracy, oraz pierwszego rozdziału

Semestr 2: warunkiem zaliczenia jest przedstawienie całości pracy


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1U. Eco, How to Write a Thesis, The MIT Press, Cambridge 2015
2R. Zednerowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, CeDeWu, Warszawa 2015
3literatura własna - zależnie od wybranego tematu pracy

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1E. Hayot, The Elements of Academic Style: Writing for the Humanities, Columbia University Press, New York, 2014
2K.L. Turabian, A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, Eighth Edition: Chicago Style for Students and Researchers, University of Chicago Press, Chicago 2013

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy