piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Projekty europejskie w szkole

Kod przedmiotu

FA-1-5,10n

Status przedmiotu

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska nauczycielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 5.0 10.0 1.0
Suma 5.0 10.0 1.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 5.0 5.0 1.0
Suma 5.0 5.0 1.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Mariusz Trawiński

Wymagania (Kompetencje wstępne)

brak

Założenia i cele przedmiotu

Uzyskanie przez studentów – przyszłych nauczycieli wiedzy teoretycznej z elementami praktycznymi odnośnie wdrożenia i korzystania z projektów europejskich w szkole.

Prowadzący zajęcia

dr Krzysztof Trochimiuk

Egzaminator/ Zaliczający

dr Krzysztof Trochimiuk


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
15.0
ECTS:
0.5
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 5 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 10 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
15.0
ECTS:
0.5
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
30.0
ECTS:
1.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową na temat projektów europejskich mających zastosowanie w edukacji

K_W03

H1P_W02

sporządzanie projektów, (W)

Umiejętności

U1

Student posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do oceny jakości swojej pracy, a także możliwości rozwoju w kontekście projektów europejskich.

K_U06

H1P_U06

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

Kompetencje społeczne

K1

Student potrafi komunikować się i pracować w zespole projektowym na korzyść beneficjentów projektu.

K_K02

H1P_K02

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

Formy i metody kształcenia

ćwiczenia, dyskusja, zajęcia praktyczne, pokaz, prezentacja, referat, praca w grupach, obserwacja


Treści programowe


Wykłady

1.  Prawne i organizacyjne aspekty zarządzania projektami unijnymi.

2.  Fundusze unijne dla szkoły

3.  Cykl projektu - zarządzanie

4.  Praca w szkole a zaangażowanie w projekt.

5.  Dokształcanie nauczycieli oraz wymiany młodzieży w ramach środków europejskich

ćwiczenia

1.  Cechy dobrego projektu – analiza w praktyce

2.  Sporządzanie dokumentacji i wniosków o fundusze i projekty europejskie

3.  Konstruowanie harmonogramu działań – wykorzystanie zasobów

4.  Najczęściej popełniane błędy w realizacji projektu

5.  Monitoring i ewaluacja projektu


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

W1

Na ocenę 3: Student ma podstawową wiedzę na temat projektów europejskich mających zastosowanie w edukacji. Student uzyskał co najmniej 60% z zaliczenia.

Na ocenę 4: Student ma rozszerzoną wiedzę na temat projektów europejskich mających zastosowanie w edukacji. Student uzyskał co najmniej 75% z zaliczenia.

Na ocenę 5: Student ma szeroką wiedzę na temat projektów europejskich mających zastosowanie w edukacji. Student uzyskał co najmniej 90% z zaliczenia.

U1

Na ocenę 3: Student posiada dostateczne umiejętności i kompetencje niezbędne do oceny jakości swojej pracy, a także możliwości rozwoju w kontekście projektów europejskich. Student uzyskał co najmniej 60% z zaliczenia.

Na ocenę 4: Student posiada dobre umiejętności i kompetencje niezbędne do oceny jakości swojej pracy, a także możliwości rozwoju w kontekście projektów europejskich. Student uzyskał co najmniej 75% z zaliczenia.

Na ocenę 5: Student posiada bardzo dobre umiejętności i kompetencje niezbędne do oceny jakości swojej pracy, a także możliwości rozwoju w kontekście projektów europejskich. Student uzyskał co najmniej 90% z zaliczenia.

K1

Na ocenę 3: Student potrafi dostatecznie komunikować się i pracować w zespole projektowym na korzyść beneficjentów projektu.

Na ocenę 4: Student potrafi dobrze komunikować się i pracować w zespole projektowym na korzyść beneficjentów projektu.

Na ocenę 5: Student potrafi bardzo dobrze komunikować się i pracować w zespole projektowym na korzyść beneficjentów projektu.


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Student potrafi przedstawić i objaśnić aktualnie możliwy do zrealizowania projekt w realiach szkolnych.

Do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń wymagana jest:

Obecność na zajęciach przekraczająca 80%

Aktywność na zajęciach.

Uzyskanie co najmniej 60% zaliczenia końcowego z projektu.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Praca zb. pod red. M. Trockiego i B. Gruczy, Zarządzanie projektem europejskim, Warszawa 2007, PWE
2Bulzacki T., Sikorska K, ., Dotacje z Unii Europejskiej, Warszawa 2005,Wydawnictwo One Press
3Stabryła A.,, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi2006,Wydawnictwo Naukowe PWN

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Cegłowski B., Nędzi T, Pozyskiwanie kapitału. Podstawowe formy i możliwości zdobycia kapitału2005, Wydawnictwo One Press

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy