środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Historia USA

Kod przedmiotu

FA-1-5,6

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 30.0 15.0 3.0
Suma 30.0 15.0 3.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 15.0 10.0 3.0
Suma 15.0 10.0 3.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Michael Pacholka

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Założenia i cele przedmiotu

Pogłębienie kulturoznawczej wiedzy studentów. Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu historii Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym naciskiem na kulturowe, społeczne oraz polityczne uwarunkowania jej przemian.

Prowadzący zajęcia

dr Zbigniew Głowala,
mgr Michael Pacholka

Egzaminator/ Zaliczający

dr Zbigniew Głowala,
mgr Michael Pacholka


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
47.0
ECTS:
1.9
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 30 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
28.0
ECTS:
1.1
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 18 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii Stanów Zjednoczonych, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej

K_W01

H1P_W01

egzamin pisemny (W)

W2

ma rozszerzoną wiedzę o historii Stanów Zjednoczonych

K_W05

H1P_W04

Umiejętności

U1

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii Stanów Zjednoczonych z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U01

H1P_U01

test umiejętności wykonania zadania, (U)

U2

posiada umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim związanym z tematyką historii Stanów Zjednoczonych

K_U10

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

U3

potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą zagadnień związanych z tematyką historii Stanów Zjednoczonych

K_U12

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

Kompetencje społeczne

K1

rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

udział w dyskusji, (W), ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K)

K2

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury

K_K06

H1P_K06

Formy i metody kształcenia

Wykład, dyskusja, analiza tekstu, konsultacje


Treści programowe


Wykłady

1. Pre-European America; First Nations' Creation myths; arrival of the European (the 'dog people'); Smallpox; early English settlement attempts.

2. The Jamestown settlement; Powhatan; John Smith; Pocahontas; Opechancanough; the Pilgrims and the Plymouth settlement.

3. The Massachusetts Settlement –Boston; John Winthrop, the Massachusetts Covenant: Beacon to the World; birth of American Exceptionalism.

4. 1622 –Indian uprising; East-coast Indian settlements and divisions; Deganawida and the Iroquois confederacy; Iroquois expansion and Algonquin contraction;  Early First Nations' extinctions; Nathaniel Bacon (1675).

5. Bacon's Rebellion, the burning of Jamestown; and the beginnings of slavery; Indian – white separation.

6. New France; Encirclement: the perceived French threat; the French – Indian War (Seven Years' War) 1756 -1763; Proclamation Line of 1763; Navigation Acts; Mercantilism; American – British antagonisms.

7. Drift towards Independence; War of Independence.

8. Constitutional Convention; the Constitution; Bill of Rights; ratification; Alexander  Hamilton and the continental vision.

9. Jefferson and Hamilton; Louisiana Purchase; Lewis and Clark; Andrew Jackson; Indian Expulsion (Trail of Tears); John C. Calhoun and the Nullification crises; drift towards Civil War. 

10. Slave, Anti-Slave and Abolitionist movements; Slaveocracy; election of Lincoln. Civil War.

11. The Civil War and its aftermath; Re-construction; Western expansion.

12. Rise of the Robber Barons;  Rise of Big Labour; Late 19th century, early 20th century; Teddy Roosevelt; WWI; Woodrow Wilson.

13. The 20th Century: from WWI; Corruption; Tammany Hall, Immigration; WWII, the Cold War.; Eisenhower and the Military-Industrial Complex.

14. 9/11 and post 9/11 America.

ćwiczenia

Ćwiczenia słownictwa (gapped tekstów, kończących zdanie); słownictwa specyficznego dla amerykańskiej historii i historii ogóle; odczyty i dyskusje; krytyczna analiza istotnych problemów i zagadnień historycznych.


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Efekt kształcenia

W1

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu historii Stanów Zjednoczonych, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej. Uzyskanie min. 60 % z zaliczenia i egzaminu.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu historii Stanów Zjednoczonych, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej. Uzyskanie min. 75 % z zaliczenia i egzaminu.

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu historii Stanów Zjednoczonych, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej. Uzyskanie min. 90 % z zaliczenia i egzaminu.

W2

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę na wybrane tematy z zakresu historii Stanów Zjednoczonych.Uzyskanie min. 60 % z zaliczenia i egzaminu.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na wybrane tematy z zakresu historii Stanów Zjednoczonych. Uzyskanie min. 75 % z zaliczenia i egzaminu.

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wybrane tematy z zakresu historii Stanów Zjednoczonych. Uzyskanie min. 90 % z zaliczenia i egzaminu.

U1

Na ocenę 3

Student potrafi w stopniu zadowalającym wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii Stanów Zjednoczonych. Uzyskanie min. 60 % z testu.

Na ocenę 4

Student potrafi efektywnie i sprawnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii Stanów Zjednoczonych. Uzyskanie min. 75 % z testu.

Na ocenę 5

Student potrafi bardzo efektywnie i sprawnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii Stanów Zjednoczonych. Uzyskanie min. 90 % z testu.

U2

Na ocenę 3

Student w zadowalający sposób pogłębił i rozszerzył umiejętności analizy i interpretacji faktów historycznych.  Uzyskanie min. 60 % z testu.

Na ocenę 4

Student ma pogłębione i rozszerzone umiejętności analizy i interpretacji faktów historycznych. Uzyskanie min. 75 % z testu.

Na ocenę 5

Student ma pogłębione i rozszerzone umiejętności analizy i interpretacji faktów historycznych; wykazuje dobry poziom samodzielności. Uzyskanie min. 90 % z testu.

U3

Na ocenę 3

Student potrafi samodzielnie przygotować różne, oparte na merytorycznej argumentacji prace pisemne lub wypowiedzi ustne dotyczące zagadnień związanych z tematyką historii Stanów Zjednoczonych. Uzyskanie min. 60 % z testu.

Na ocenę 4

Student potrafi, wykorzystując pogłębione ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować różne, oparte na merytorycznej argumentacji prace pisemne lub wypowiedzi ustne dotyczące zagadnień związanych z tematyką historii Stanów Zjednoczonych. Uzyskanie min. 75 % z testu.

Na ocenę 5

Student potrafi, wykorzystując pogłębione i rozszerzone ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować różne, oparte na merytorycznej argumentacji prace pisemne lub wypowiedzi ustne dotyczące zagadnień związanych z tematyką historii Stanów Zjednoczonych. Uzyskanie min. 90 % z testu.

K1

Na ocenę 3

Student wykazuje zadowalające zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie w szczególności w zakresie podnoszenia kompetencji językowych i merytorycznego rozeznania w treściach z zakresu historii Stanów zjednoczonych.

Na ocenę 4

Student wykazuje dobre zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie w szczególności w zakresie podnoszenia kompetencji językowych i merytorycznego rozeznania w treściach z zakresu historii Stanów zjednoczonych.

Na ocenę 5

Student wykazuje bardzo dobre zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie w szczególności w zakresie podnoszenia kompetencji językowych i merytorycznego rozeznania w treściach z zakresu historii Stanów zjednoczonych.

K2

Na ocenę 3

Student sporadycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej filologa obszary i formy kultury.

Na ocenę 4

Student systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej filologa obszary i formy kultury

Na ocenę 5

Student systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej filologa obszary i formy kultury


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczeń pisemnych.

Min. 80% obecności na zajęciach.

Aktywny udział w zajęciach.

Uzyskanie co najmniej 60% z egzaminu.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Bryn Callaghan, An Illustrated History of the United States, Longman, London: 1990.
2Ian Frazier, The Great Plains (Granta Books, London: 2006)
3Outline History of the United States, USIA.
4Course Study Kit (comprised of articles, clippings, etc., from Arthur Quinn, A New World (Berkely, New York: 1995)

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Arthur Quinn, New World, Berkeley, New York:1995.
2David Hackett Fischer, Champlain's Dream, Vintage, 2009.
3Tony Judt, Post War, Penguin, London: 2005.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy