środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Literatura USA

Kod przedmiotu

FA-1-5_6,5

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia Angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 15.0 15.0 2.0
3 6 15.0 30.0 3.0
Suma 30.0 45.0 5.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 10.0 10.0 2.0
3 6 10.0 15.0 3.0
Suma 20.0 25.0 5.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Wojciech Majka

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat kultury i literatury angielskiego obszaru językowego oraz ukończył przedmiot wstęp do literaturoznawstwa. Student ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie minimum B2.

Założenia i cele przedmiotu

Po ukończeniu kursu student powinien posiadać syntetyczną wiedzę na temat historii literatury brytyjskiej, tzn. być zaznajomiony z najważniejszymi pisarzami oraz utworami literackimi z zakresu literatury amerykańskiej.

Prowadzący zajęcia

dr Wojciech Majka

Egzaminator/ Zaliczający

dr Wojciech Majka


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
77.0
ECTS:
3.1
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 30 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 45 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
48.0
ECTS:
1.9
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 25 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 20 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 3 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
125.0
ECTS:
5.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Student ma podstawową wiedzę o literaturze amerykańskiej

K_W05

H1P_W04

test standaryzowany, (W), udział w dyskusji, (W), egzamin pisemny

W2

Student zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim związaną z literaturą amerykańską

K_W04

H1P_W03

W3

Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz przekładoznawstwa

K_W02

H1P_W02

Umiejętności

U1

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu literatury amerykańskiej z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U01

H1P_U01

test standaryzowany, (W), udział w dyskusji, (W), egzamin pisemny (W)

U2

Student posiada umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim

K_U10

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

U3

Student potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z literaturą amerykańską

K_U12

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

Kompetencje społeczne

K1

Student rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

test standaryzowany, (W), udział w dyskusji, (W), egzamin pisemny (W)

K2

Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, regionalnego, krajowego i europejskiego

K_K05

H1P_K05

K3

Student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury

K_K06

H1P_K06

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny; opis; objaśnienie lub wyjaśnienie; wykład problemowy; wykład konwersatoryjny ; dyskusja dydaktyczna; film


Treści programowe


Wykłady

1.  The Religious, Historical and Philosophical Ideas that Shaped Puritanism 

2.  Puritan Ideals Represented in the Writings of Nathanial Hawthorne

3.  Literature of the Colonial Period

4.  The Representation of Witchcraft in A. Miller’s The Crucible

5.  The Great Awakening

6.  Benjamin Franklin and the Age of Reason

7.  Political Writings of the (Pre)revolutionary Period.

8.  The Moving Frontier Represented in the Writings of J. F. Cooper 

9.  Anti-transcendentalism in H. Melville’s Moby Dick.

10.  Melville’s Benito Cereno and Billy Budd Sailor and the American Sea Adventure.

11.  E.A. Poe’s The {Philosophy of Composition and The Poetic Principle.

12.  Adventures in Selfhood – Walt Whitman’s Song of Myself

13.  Walt Whitman: Poet of the Body, City and Death

14.  The Civil War Represented in American Literature

15.  Death, Loneliness and Isolation as the defining themes in E. Dickinson’s poetry

ćwiczenia

1.  Historical Writings of John Smith and  William Bradford – The General History of Virginia, Of Plymouth Plantation

2.  The Apocalyptic Vision of Michael Wigglesworth’s The Day of Doom

3.  Selected Poetry of Anne Bradstreet and Edward Taylor

4.  The Salem Witchcraft Trials Represented in Cotton Mather’s The Wonders of the Invisible World

5.  The Theological Views of Jonathan Edwards

6.  Selected Poetry of Philip Freneau

7.  The Autobiographies of Benjamin Franklin and Thomas Jefferson

8.  The Clash of Civilizations in J. F. Cooper The Last of the Mohicans

9.  The Poetry of Phyllis Wheatley

10.  Washington Irving and the Beginnings of American Romanticism

11.  Selected Poetry of William Cullen Bryant

12.  Individualism and Naturalism in Ralph Waldo Emerson’s Nature and Self-Reliance.

13.   Ralph Waldo Emerson and the Deconstruction of Culture (Experience, History, The American Scholar).

14.  Lathe Biosas – The Secret Life of H. D. Thoreau (Walden).

15.  H.D. Thoreau’s understanding of science.

16.  Philosophical and Religious Ideas in Moby Dick

17.  Döppelganger Motive in the Short Stories of E. A. Poe

18.  The Poetry of E. A. Poe

19.  The Representation of Slavery in Uncle Tom’s Cabin

20.  The Poetry of E. Dickinson

21.  Naturalism Reflected in the Short Stories of S. Crane

22.  E. Wharton’s The Age of Innocence as a Novel of Morality

23.  K. Chopin’s The Awakening as a Novel of Emancipation

24.  The Darwinian Self – Jack London’s The Call of the Wild, The White Fang

25.  H. James and the Novel of Perception – (The Turning of the Screw

26.  The American’s and Europeans in H. James’s The Ambassadors and Daisy Miller

27.  Descent into Madness in the Yellow Wallpaper

28.  T. S. Eliot and the Stream of Consciousness in The Love Song of J. Alfred Prufrock

29.  The Poetry of Robert Frost

30. The Reflection of the Jazz Age in The Great Gatsby


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

W1

Zaliczenie,, dyskusje ćwiczeniowe; dyskusje w grupach tematycznych; wypowiedzi ustne podczas zajęć

W2

Zaliczenie, dyskusje ćwiczeniowe; dyskusje w grupach tematycznych; wypowiedzi ustne podczas zajęć

W3

Zaliczenie, dyskusje ćwiczeniowe; dyskusje w grupach tematycznych; wypowiedzi ustne podczas zajęć

U1

Zaliczenie,, dyskusje ćwiczeniowe; dyskusje w grupach tematycznych; wypowiedzi ustne podczas zajęć

U2

Zaliczenie,, dyskusje ćwiczeniowe; dyskusje w grupach tematycznych; wypowiedzi ustne podczas zajęć

U3

Zaliczenie, dyskusje ćwiczeniowe; dyskusje w grupach tematycznych; wypowiedzi ustne podczas zajęć

K1

Ocena pracy na ćwiczeniach, wypowiedzi w trakcie zajęć; prawidłowe korzystanie ze zdobytej wiedzy; systematyczna, celowa i efektywna praca

K2

Ocena pracy na ćwiczeniach, wypowiedzi w trakcie zajęć; prawidłowe korzystanie zdobytej wiedzy; systematyczna, celowa i efektywna praca

K3

Ocena pracy na ćwiczeniach, wypowiedzi w trakcie zajęć; prawidłowe korzystanie zdobytej wiedzy; systematyczna, celowa i efektywna praca

Efekt kształcenia

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

W1

Na ocenę 3

Student ma podstawową wiedzę  z zakresu literatury brytyjskiej.

Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

Na ocenę 4

Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu literatury amerykańskiej. Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia.

Na ocenę 5

Student ma bardzo szeroką wiedzę z zakresu literatury amerykańskiej. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia.

W2

Na ocenę 3

Student zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim związana z literaturą amerykańską. Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

Na ocenę 4

Student w szerokim stopniu opanował terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim związana z literaturą amerykańską. Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia.

Na ocenę 5

Student zna w stopniu zaawansowanym terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim związana z literaturą amerykańską . Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia.

W3

Na ocenę 3

Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz przekładoznawstwa.

Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

Na ocenę 4

Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę podstawową z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz przekładoznawstwa .Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia.

Na ocenę 5

Student ma uporządkowaną i szeroką wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz przekładoznawstwa .Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia.

U1

Na ocenę 3

Student potrafi dostatecznie sprawnie wyszukiwać i selekcjonować i użytkować informacje z zakresu literatury amerykańską z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów. Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

Na ocenę 4

Student potrafi sprawnie wyszukiwać, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu literatury amerykańskiej z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów. Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia.

Na ocenę 5

Student potrafi bardzo sprawnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu literatury amerykańskiej z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia.

U2

Na ocenę 3

Student w dostatecznym stopniu posiada umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim. Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

Na ocenę 4

Student posiada dobrą umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim. Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia.

Na ocenę 5

Student posiada bardzo dobrą umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia.

U3

Na ocenę 3

Student potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne, samodzielnie przygotować typową pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą podstawowych zagadnień związanych z literaturą amerykańską. Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

Na ocenę 4

Student potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z literaturoznawstwem. Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia.

Na ocenę 5

Student potrafi, wykorzystując różnorodne ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z literaturą amerykańską. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia.

K1

Na ocenę 3

Student dostatecznie rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie.

Na ocenę 4

Student wykazuje się głębszym zrozumieniem konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie.

Na ocenę 5

Student bardzo dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie.

K2

Na ocenę 3

Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, regionalnego, krajowego i europejskiego.

Na ocenę 4

Student ma pogłębioną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, regionalnego, krajowego i europejskiego.

Na ocenę 5

Student ma bardzo pogłębioną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, regionalnego, krajowego i europejskiego.

K3

Na ocenę 3

Student dostatecznie uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury

Na ocenę 4

Student wykazuje głębsze zrozumienie uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury

Na ocenę 5

Student wykazuje bardzo dobre zrozumienie uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

       Student powinien być obecny i aktywnie uczestniczyć w zajęciach przygotowując utwory zadane przez wykładowcę. Jednocześnie student powinien brać udział w dyskusjach problemowych oraz krytycznie odnosić się do zadanego materiału.

Ocena uzależniona jest od zaliczenia prac kontrolnych oraz zaliczenia końcowego.

Do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń wymagana jest:

Obecność na zajęciach przekraczająca 80%

Aktywność na zajęciach

Uzyskanie co najmniej 60% z prac kontrolnych oraz zaliczenia końcowego.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Baym, Nina, The Norton Anthology of American Literature. W.W. Norton&Company, New York, 1989 (Vol. 1 i 2).

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Anderson, R. 1993. „Elements of Literature.” Austin: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
2DiYanni, R. 1990. R. Literature: Reading Fiction, Poetry, Drama , and the Essay, New York: McGraw-Hill, Inc.
3Meyer, M. 1987. The Bedford Introduction to Literature. New York: St.Martin’s Press, Inc.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy