środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Gramatyka kontrastywna

Kod przedmiotu

FA-1-4,11n

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

filologia angielska

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia angielska nauczycielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 0 50.0 4.0
Suma 0 50.0 4.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 0 40.0 4.0
Suma 0 40.0 4.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof.dr hab. Piotr Ruszkiewicz

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Umiejętności językowe na poziomie B2. Znajomość terminologii gramatycznej na poziomie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Ukończenie kursu Gramatyka opisowa. 

Założenia i cele przedmiotu

Kurs ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawowymi różnicami i podobieństwami pomiędzy systemami gramatycznymi języka polskiego i języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów, w których należy się spodziewać wystąpienia interferencji językowej. Po ukończeniu kursu, studenci powinni rozpoznawać wpływ rodzimych struktur na powstawanie pewnych błędów językowych oraz posiadać wiedzę, jak tym błędom przeciwdziałać.

Prowadzący zajęcia

prof.dr hab. Piotr Ruszkiewicz

Egzaminator/ Zaliczający

prof.dr hab. Piotr Ruszkiewicz


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
60.0
ECTS:
2
godz.:
50.0
ECTS:
2
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 50 40
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 6 6
Udział w egzaminie (godz.) 4 4
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
50.0
ECTS:
2
godz.:
50.0
ECTS:
2
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 20 20
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.)
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 10
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 20 20
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
50
ECTS:
2
godz.:
50
ECTS:
2
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
110.0
ECTS:
4.0
godz.:
100.0
ECTS:
4.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Posiada uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu gramatyki języka polskiego i obcego.

K_W03

H1P_W02

sprawdzian pisemny (W)

Umiejętności

U1

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie gramatyki kontrastywnej

K_U01

H1P_U01

sprawdzian pisemny (W)

U2

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie filologii, w szczególności zaś gramatyki kontrastywnej

K_U02

H1P_U02

U3

Posiada umiejętności językowe w zakresie języka obcego, do nauczania którego uzyskuje przygotowanie, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

K_U14

H1P_U14

Kompetencje społeczne

K1

Ma świadomość i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się poprzez studia III stopnia, studia podyplomowe i specjalistyczne kursy – w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, osobistych i społecznych.

K_K01

H1P_K01

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K)

Formy i metody kształcenia

Dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia gramatyczne pisemne, tłumaczenia, praca ze słownikiem, samokształcenie.


Treści programowe


Wykłady

-----
ćwiczenia

1. Studia kontrastywne — istota i zakres badań

2. Fonologia kontrastywna

3. Realizacja fonologiczna morfemów w języku angielskim i polskim

4. Akcent jako wyznacznik rytmu mowy w języku angielskim i polskim

5. Akcent wyrazowy i zdaniowy: forma fonetyczna wyrazów w mowie wiązanej

6. Istota intonacji języka angielskiego

7. Intonacja w języku angielskim i polskim — porównanie

8. Łączenie międzywyrazowe w języku angielskim i polskim

9. Zdanie w języku angielskim i polskim

10. Grupa nominalna w języku angielskim i polskim

11. Grupa werbalna w języku angielskim i polskim

12. Kategorie rodzaju i przypadka w języku angielskim i polskim

13. Strona bierna w języku angielskim i polskim

14. Słowotwórstwo w języku angielskim i polskim

15. Zapożyczenia z języka angielskiego w języku polskim

16. Pisownia języka angielskiego i polskiego

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Na ocenę 3

W1 - ma słabą znajomość terminologii.

U1 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie gramatyki kontrastywne

U2 - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie filologii, w szczególności zaś gramatyki kontrastywnej

U3 -  wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego

K1 - ma znikomą świadomość pracy nad swoim rozwojem, co potwierdza minimalną znajomością materiału nadprogramowego

Uzyskuje 60% z zaliczenia.

Na ocenę 4

W1 - ma dobrą znajomość terminologii.

U1 - potrafi sprawnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie gramatyki kontrastywne

U2 - umie samodzielnie i sprawnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie filologii, w szczególności zaś gramatyki kontrastywnej

U3 -  wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego

K1 - ma częściową świadomość pracy nad swoim rozwojem, co potwierdza dobrą znajomością materiału nadprogramowego Uzyskuje 75% z zaliczenia.

Na Ocenę 5

W1 - ma uporządkowaną znajomość terminologii.

U1 - potrafi sprawnie i bez problemów wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie gramatyki kontrastywne

U2 - umie samodzielnie, sprawnie i bez problemów zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie filologii, w szczególności zaś gramatyki kontrastywnej

U3 -  wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego

K1 - ma pełną świadomość pracy nad swoim rozwojem, co potwierdza znajomością materiału nadprogramowego

Uzyskuje 90% z zaliczenia.


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach, udział w dyskusji w czasie zajęć oraz zdobycie co najmniej 60% punktów w dwóch kolokwiach pisemnych oraz zdanie egzaminu pisemnego.

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej z kolokwiów oraz egzaminu końcowego.

Kolokwia i egzaminy oceniane są według skali:

0-59 % – ocena ndst.

60-67 % – ocena dst.

68-74 % – ocena + dst.

75-82 % – ocena db.

83-89 % – ocena + db.

90-100 % – ocena bdb.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1.E. Willim, E. Mańczak-Wohlfeld. A Contrastive Approach to Problems with English. Warszawa: PWN, 1997.
2.A. Nagórko. Zarys gramatyki polskiej. Warszawa: PWN, 1996.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1.R. Quirk & S. Greenbaum. A University Grammar of English. Longman, 1980.
2.J. Fisiak, M. Lipińska-Grzegorek, T. Zabrocki. An Introductory English-Polish Contrastive Grammar. Warszawa: PWN, 1978.
3.T. Krzeszowski. Contrasting Languages. The Scope of Contrastive Linguistics. Mouton de Gruyter, 1990.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy