środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Odmiany języka angielskiego (American English)

Kod przedmiotu

FA-1-4_5,9b

Status przedmiotu

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

filologia angielska

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 0 20.0 2.0
Suma 0 20.0 2.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Krzysztof Trochimiuk

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Podstawowa wiedza z zakresu językoznawstwa ogólnego, fonetyki i fonologii.

Założenia i cele przedmiotu

Zdobycie pogłębionej wiedzy o amerykańskiej odmianie języka angielskiego. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania i stosowania różnych wariantów amerykańskiej odmiany języka angielskiego szczególnie pod względem wymowy, a także gramatyki i słownictwa.  Rozwinięcie świadomości złożoności amerykańskiej odmiany języka angielskiego.

Prowadzący zajęcia

dr Krzysztof Trochimiuk

Egzaminator/ Zaliczający

dr Krzysztof Trochimiuk


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
62.0
ECTS:
2.5
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 60 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
38.0
ECTS:
1.5
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 20 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 8 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
100
ECTS:
4
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
100.0
ECTS:
4.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat fonologicznej, morfologicznej i gramatycznej struktury amerykańskiej odmiany języka angielskiego

K_W03

H1P_W02

odpowiedź, (W), prezentacja (W), egzamin ustny (W)

Umiejętności

U1

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z związane z amerykańską odmianą języka angielskiego z wykorzystaniem różnych źródeł, przede wszystkim źródeł internetowych, takich jak Youtube, VOA i im podobne

K_U01

H1P_U01

test umiejętności wykonania zadania, (U), bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

umie samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu amerykańskiej odmiany języka angielskiego oraz doskonalić i poszerzać umiejętności praktycznego zastosowania amerykańskiej odmiany j. angielskiego, przede wszystkim w zakresie wypowiedzi ustnych.

K_U02

H1P_U02

Kompetencje społeczne

K1

rozumie konieczność stałej pracy nad poprawą swoich kompetencji językowych w zakresie amerykańskiej odmiany j. angielskiego

K_K01

H1P_K01

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

Formy i metody kształcenia

ćwiczenia, dyskusja, metoda przypadków, rozwiązywanie zadań, praca samodzielna, praca w grupach.


Treści programowe


Wykłady

-----
ćwiczenia

Amerykańskie odmiany języka angielskiego – wymowa, gramatyka, słownictwo:

1. General American

2. Dialekty wschodnie (Boston, Nowy Jork)

3. Dialekt południowy

4. Californian English


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Efekt kształcenia

W1

Na ocenę 3 - Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu amerykańskiej odmiany języka angielskiego. Uzyskanie co najmniej 60% z egzaminu.

Na ocenę 4 - Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu amerykańskiej odmiany języka angielskiego. Uzyskanie co najmniej 75% z egzaminu.

Na ocenę 5 - Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu amerykańskiej odmiany języka angielskiego. Uzyskanie co najmniej 90% z egzaminu.

U1

Na ocenę 3 - Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować część informacji związanych z amerykańską odmianą języka angielskiego z m.in. z wykorzystaniem dwóch źródeł internetowych tj. Youtube i VOA

Na ocenę 4 - Student potrafi skutecznie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować większość informacji związane z amerykańską odmianą języka angielskiego z wykorzystaniem większości źródeł i sposobów

Na ocenę 5 - Student potrafi bardzo skutecznie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z amerykańską odmianą języka angielskiego z wykorzystaniem różnorodnych źródeł i sposobów w sposób wyczerpujący owe zasoby, wykazując przy tym inwencję i kreatywność

U2

Na ocenę 3 - Student w zadowalający sposób umie samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu amerykańskiej odmiany języka angielskiego oraz w sposób satysfakcjonujący doskonalić i poszerzać umiejętności praktyczne w zakresie amerykańskiej odmiany j. angielskiego.

Uzyskanie co najmniej 60% z egzaminu

Na ocenę 4 - Student potrafi efektywnie i sprawnie oraz samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu amerykańskiej odmiany języka angielskiego, oraz doskonalić i poszerzać umiejętności praktyczne w zakresie amerykańskiej odmiany j. angielskiego, wykazując  poprawność językową, szczególnie w obrębie wymowy.

Uzyskanie co najmniej 75% z egzaminu.

Na ocenę 5 - Student potrafi bardzo efektywnie i sprawnie oraz samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu amerykańskiej odmiany języka angielskiego, oraz doskonalić i poszerzać umiejętności praktyczne w zakresie amerykańskiej odmiany j. angielskiego, wykazując dużą poprawność językową, szczególnie w obrębie wymowy.

Uzyskanie co najmniej 90% z egzaminu.

K1

Na ocenę 3 - Student wykazuje zadowalające zrozumienie konieczności stałej pracy nad kompetencją językową w zakresie amerykańskiej odmiany języka angielskiego.

Na ocenę 4 - Student wykazuje dobre zrozumienie konieczności stałej pracy nad kompetencją językową w zakresie amerykańskiej odmiany języka angielskiego.

Na ocenę 5 - Student wykazuje bardzo dobre zrozumienie konieczności stałej pracy nad kompetencją językową w zakresie amerykańskiej odmiany języka angielskiego.


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na ćwiczeniach

Wykonanie wszystkich prac domowych 

Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

Uzyskanie co najmniej 60% z egzaminu


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1A. Cook American Accent Training Barron's Educational Series, Hauppauge 2012.
2W. Wolfram American English: Dialects and Variation Blackwell Publishing Malden – Oxford – Carlton 2005
3R. W. Bailey Speaking American: A History of English in the United States Oxford University Press, New York 2012

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1E. Finegan (red.), J. R. Rickford (red.), Language in the USA: Themes for the Twenty-first Century Cambridge University Press, New York 2004
2J. S. Amberg, D. J. Vause, American English: History, Structure, and Usage Cambridge University Press, New York 2009

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy