środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Podstawy dydaktyki ogólnej

Kod przedmiotu

FA-1-3,13n

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska nauczycielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 30.0 0 2.0
Suma 30.0 0 2.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 30.0 0 2.0
Suma 30.0 0 2.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Barbara Zgama

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Zaliczony moduł: pedagogika, psychologia

Założenia i cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawową terminologią oraz głównymi teoriami z zakresu dydaktyki.

Kształcenie umiejętności planowania pracy w klasie, wdrażanie do ewaluacji procesu samodoskonalenia się w zawodzie nauczyciela.

Wyposażenie studentów w teoretyczny kontekst podejmowanych przez siebie działań dydaktycznych

Prowadzący zajęcia

dr Barbara Zgama

Egzaminator/ Zaliczający

dr Barbara Zgama


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
30.0
ECTS:
1.2
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
20.0
ECTS:
0.8
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 10 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Student zdobywa wiedzę na temat: współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań procesów wychowawczych i opiekuńczych.

KNO_01, KNSz_W04

odpowiedź, (W), udział w dyskusji, (W), kolokwium

W2

struktury i funkcji systemu edukacji – celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych i wychowawczych.

KNO_01, KNSz_W07

W3

zapoznaje się z mechanizmami dydaktycznymi przewidzianymi dla pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych.

KNO_03, KNSz_W09

W4

metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w nauczaniu w szkołach podstawowych

KNO_01, KNSz_W10

Umiejętności

U1

Student potrafi: ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych związanych z pracą nauczyciela w szkole podstawowej.

KNO_03, KNSz_U07

sporządzanie projektów, (W), udział w dyskusji, (W), kolokwium

U2

kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym)

KNO_05, KNSz_U09

U3

pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce

KNO_03, KNSz_U11

U4

analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne

KNO_05, KNSz_U14

Kompetencje społeczne

K1

Ma świadomość: 1.poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych)

KNO_07, KNSz_K01

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), frekwencja na zajęciach

K2

2. konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

KNO_06, KNSz_K03

K3

3.istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów.

KNO_06, KNSz_K05

Formy i metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja punktowana, pokaz.


Treści programowe


Wykłady

1/Teoretyczne podstawy dydaktyki: przedmiot i zadania dydaktyki; podstawowe pojęcia dydaktyki ogólnej; charakterystyka systemów dydaktycznych; wybrane pedagogiczne teorie doboru treści kształcenia.

2/Proces kształcenia, czyli świadome planowanie aktów nauczania - uczenia się:

Treści nauczania, charakterystyka zasad nauczania; cele kształcenia; próby konkretyzacji celów kształcenia, różne klasyfikacje; metody nauczania; kryteria doboru metod; formy organizacyjne nauczania; indywidualizacja kształcenia; różnicowanie wymagań; ogniwa procesu nauczania-uczenia się w toku podającym i poszukującym; lekcja, jej struktura i typy; temat lekcji; zajęcia pozalekcyjne; podstawa programowa, programy nauczania; wymagania edukacyjne a metody ich weryfikacji; konspekt – jego budowa i funkcje;

3/Ocenianie (wewnątrzszkolne, kształtujące; egzaminy zewnętrzne) i ewaluacja w szkole;

4/Szkoła; nauczyciel i uczeń w procesie kształcenia. Strategie nauczycieli, strategie uczniów; awans zawodowy nauczyciela.
ćwiczenia
-----

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Kryteria oceny pisemnego kolokwium: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db, 81-90% +db; 91-100% bdb; ankieta ewaluacyjna – ocena w postaci dychotomii: zaliczył, nie zaliczył.

bdb - student opanował materiał w stopniu bardzo dobrym. Swobodnie posługuje się terminologią z zakresu dydaktyki ogólnej; potrafi ją dostosować do praktycznych sytuacji; samodzielnie formułuje wnioski dotyczące przebiegu procesu nauczania - uczenia się.

+db - student opanował materiał w stopniu dobrym. Swobodnie posługuje się terminologią z zakresu dydaktyki ogólnej; potrafi ją dostosować do praktycznych sytuacji; samodzielnie formułuje wnioski dotyczące przebiegu procesu nauczania - uczenia się.
db - student opanował materiał w stopniu dobrym; zna terminy z zakresu dydaktyki ogólnej i próbuje wskazać ich zastosowanie w procesie nauczania - uczenia się.
+dst - student zna w zakresie dostatecznym terminologię dydaktyki ogólnej, potrafi ją przytoczyć, ale potrafi ją częściowo zastosować. 

dst - student zna w zakresie dostatecznym terminologię dydaktyki ogólnej, potrafi ją przytoczyć, ale nie zawsze  potrafi ją odpowiednio zastosować.


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach (jedna obecność nieusprawiedliwiona); udział w dyskusji.

Przed przystąpieniem do kolokwium należy opracować ankietę ewaluacyjną. 

Zaliczenie z oceną.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, t.1, red. K. Kruszewski, Warszawa 2012.
2Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003.
3Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna, Warszawa 2002.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007.
2Podstawa programowa kształcenia ogólnego.
3Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1989.
4Sztuka nauczania. T.2 Szkoła, K. Konarzewski, Warszawa 2005

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

------------