środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Socjologia

Kod przedmiotu

FA-1-3,9b

Status przedmiotu

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 15.0 15.0 1.0
Suma 15.0 15.0 1.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 10.0 2.0
Suma 10.0 10.0 2.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Elżbieta Ptak

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Brak

Założenia i cele przedmiotu

Socjologia zajmuje się badaniem prawidłowości życia społecznego oraz prognozowaniem kierunków tego rozwoju. Poznanie różnych struktur społecznych i ich uwarunkowań historycznych, interpersonalnych, gospodarczych i politycznych pozwala na pełniejsze zrozumienie zachodzących w rzeczywistości zjawisk i procesów społecznych. Celem nauczania socjologii jest zdobycie wiedzy (przez studentów) o funkcjonowaniu grup i struktur społecznych w nawiązaniu do funkcjonujących instytucji, norm i kultury w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym. Zachodzące w społeczeństwach zjawiska i procesy zobrazowane zostaną przestrzennie w nawiązaniu do ich historycznych, politycznych i gospodarczych korzeni. Ułatwi to analiza tekstów socjologicznych, podczas której student zapozna się z terminologią i metodami badań socjologicznych, oraz możliwościami ich wykorzystania w przyszłości. Zdobyte przez studentów wiedza i umiejętności mają znaleźć swoje odbicie w planowaniu i podejmowaniu racjonalnych decyzji w zakresie działalności człowieka w zbiorowościach społecznych. 

Prowadzący zajęcia

dr Elżbieta Ptak

Egzaminator/ Zaliczający

dr Elżbieta Ptak


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
32.0
ECTS:
1.3
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
18.0
ECTS:
0.7
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 4 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 8 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 6 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu socjologii zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej (nauczycielskiej lub tłumaczeniowej)

K_W01

H1P_W01

udział w dyskusji, (W), prezentacja (W), sprawdzian pisemny (W)

Umiejętności

U1

posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych ze specjalnością zawodową

K_U04

H1P_U04

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K)

U2

potrafi zdiagnozować potrzeby odbiorców usług świadczonych przez filologa (np. nauczyciela, tłumacza) i przeprowadzić badania społeczne niezbędne do opracowania diagnoz

K_U05

H1P_U05

Kompetencje społeczne

K1

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K02

H1P_K02

prezentacja (W), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

K2

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury

K_K06

H1P_K06

Formy i metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia, dyskusja, metoda przypadków, praca w grupach  


Treści programowe


Wykłady

 - Pojęcie socjologii i przedmiot jej badań. - Historia myśli socjologicznej - Teoria, kierunki i szkoły socjologii - Proces socjalizacji. Socjalizacja pierwotna i wtórne - Normy społeczna i ich rola w społeczeństwie - Ład społeczny. Czynniki kształtujące ład społeczny. - Konflikty społeczne i ich rodzaje. Sposoby rozwiązywania konfliktów - Zbiorowości i grupy społeczne. Kryteria klasyfikacji grup społecznych. - Struktury społeczne – klasowa, warstwowa, demograficzna i zawodowa. - Kultura. Rola kultury w życiu społecznym - Globalizacja i dyfuzja kultur. Przejawy globalizacji. - Instytucje społeczne i ich rodzaje oraz zadania - Socjologia wsi i miasta

ćwiczenia

- Socjologia a inne nauki społeczne - Metody badań społecznych (obserwacja, ankieta, eksperyment) - Jednostka a społeczeństwo. Postawy prospołeczne. - Prawidłowości życia społecznego. Mechanizmy regulujące życie społeczne. - Typy grup społecznych - Społeczność lokalna. Socjologia wsi (także rolnictwa) i miasta. - Przemiany i problemy lokalnej społeczności - Koncepcje struktury społecznej - Problemy moralne współczesnych społeczeństw - Społeczeństwo polskie i jego problemy. Społeczność Podhala.


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Na ocenę 3:  Student wykazuje uporządkowanie wiedzy z zakresu socjologii zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej tłumacza na zadowalającym poziomie i uzyskał minimum 60% z egzaminu. Na ocenę 4: Student wykazuje uporządkowanie wiedzy z zakresu socjologii zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej tłumacza na zadowalającym poziomie i uzyskał minimum 75% z egzaminu. Na ocenę 5: Student wykazuje uporządkowanie wiedzy z zakresu socjologii zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej tłumacza na zadowalającym poziomie i uzyskał minimum 90% z egzaminu


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie pisemne (obejmuje znajomość treści wykładów i ćwiczeń oraz podanej literatury). Zasadą dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu (końcowego) jest wcześniejsze  zaliczenie ćwiczeń. Z kolokwium zaliczeniowego student uzyskuje minimum 60% punktów (na ocenę dostateczny). Przy zaliczeniu ćwiczeń uwzględnia się: obecność na zajęciach (możliwa jedna nieobecność), zaprezentowanie na zajęciach jednego referatu w oparciu o przesłaną przez prowadzącą kurs literaturę oraz aktywność na zajęciach.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1.Szacka B., 2003, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa
2.Giddens A., 2004, Socjologia, PWN, Warszawa
3.Sztompka P., 2004, Socjologia, Znak, Kraków.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1.Turowski J., 2000, Socjologia. Małe struktury społeczne, KUL, Lublin.
2.Berger. P. L., 2003, Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----