środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Filozofia

Kod przedmiotu

FA-1-3,9a

Status przedmiotu

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 15.0 15.0 1.0
Suma 15.0 15.0 1.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 5.0 10.0 2.0
Suma 5.0 10.0 2.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. Stanisław Gulak

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Podstawowa wiedza humanistyczna

Założenia i cele przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazanie głównych kierunków filozoficznych oraz ukazanie miejsca filozofii w kulturze, a szczególnie w pedagogice. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z dziedziny filozofii, ukazanie ich historycznego rozwoju, prezentacja poglądów i sylwetek najważniejszych myślicieli oraz analiza głównych nurtów filozofii, znajomość i rozumienie głównych pojęć filozofii. Rozumienie dyskursu filozoficznego. Znajomość głównych prądów, kierunków oraz poglądów najważniejszych filozofów

Prowadzący zajęcia

dr hab. Stanisław Gulak

Egzaminator/ Zaliczający

dr hab. Stanisław Gulak


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
30.0
ECTS:
1
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
30.0
ECTS:
1
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
60.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

ma podstawową wiedzę o literaturze, kulturze i historii krajów z obszaru językowego powiązanego z kierunkiem filologia angielska

K_W05

H1P_W04

odpowiedź, (W), egzamin ustny (W)

Umiejętności

U1

potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z kierunkiem filologia angielska i wybraną specjalnością

K_U12

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

udział w dyskusji, (W)

Kompetencje społeczne

K1

rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

udział w dyskusji, (W), referat, (W), prezentacja multimedialna

K2

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, regionalnego, krajowego i europejskiego

K_K05

H1P_K05

K3

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury

K_K06

H1P_K06

Formy i metody kształcenia

Omówienie materiału w formie podającej oraz interaktywnej, analiza tekstu filozoficznego, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja.


Treści programowe


Wykłady

1. Definicja terminu "tłumaczenie". Rodzaje tłumaczeń wg R. Jakobsona. Najwcześniejsze zabytki tłumaczenia. Pierwsze refleksje teoretyczne - Cyceron, św. Hieronim, M. Luter.

2. Pierwsze próby usystematyzowania teorii przekładu: J. Dryden, A.F. Tytler, E. Dolet.

3. F. Schleiermacher - akcentowanie obcości w przekładzie. R. Jakobson - funkcje języka, próby definicji terminów "znaczenie" i "ekwiwalencja".

4. E. Nida - przekład jako nauka. Rodzaje znaczenia, ekwiwalencja formalna i dynamiczna. P. Newmark – przekład komunikatywny i przekład funkcjonalny.

5. W. Koller - przekład w perspektywie terminów Korrespondenz i Aquivalentz.

6. J-P. Vinay i J. Darbelnet - stylistyka porównawcza przekładu. J.C. Catford - językoznawcza teoria przekładu (teoria przesunięć).

7. J. Levy - strategia minimax w przekładzie. K. Reiss – teoria rodzaju tekstu (Textsorte).

8. H.J. Vermeer - teoria skoposu. M. Baker – pragmatyka przekładu.

9. A. Chesterman - normy przekładu. A. Lefevere – przekład jako tekst pisany na nowo.

10. L. Venuti - udomowienie a egzotyzacja.

11. Czy tłumaczenie jest możliwe? - nieoznaczoność przekładu: ekwiwalencja doświadczenia. Tekst ekwiwalentny. Hipoteza Sapira-Whorfa a uniwersalia. Implikatura konwersacyjna. Tłumaczenie dosłowne a tłumaczenie interlinearne. Mit słowników przekładowych. Ekwiwalenty absolutne. Semantyka encyklopedyczna.

13. Nieprzekładalność kulturowa - Elementy kulturowe, aluzja erudycyjna. Klasyfikacje metod tłumaczeniowych elementów kulturowych. Imiona własne: definicje i cechy. Apelatywy. Makro- i mikrotoponimy. Intencjonalne imiona własne.

14.  Strategie w przekładzie.

ćwiczenia

Ćwiczenia z różnymi przykładowymi tłumaczeniami – analiza krytyczno-porównawcza. Wykonywanie własnych przekładów różnych tekstów.


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Efekt kształcenia

W1

Na ocenę 3 Student ma podstawową wiedzę o literaturze, kulturze i historii krajów z obszaru językowego powiązanego z kierunkiem filologia angielska i uzyskał minimum 51% z zaliczenia.

Na ocenę 4 Student wykazuje uporządkowaną wiedzę o literaturze, kulturze i historii krajów z obszaru językowego powiązanego z kierunkiem filologia angielska i uzyskał minimum 71% z zaliczenia.

Na ocenę 5 Student wykazuje uporzadkowaną wiedzę o literaturze, kulturze i historii krajów z obszaru językowego powiązanego z kierunkiem filologia angielska i uzyskał minimum 91% z egzaminu.


U1

Na ocenę 3 Student potrafi w miarę samodzielnie,  wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z niektórych źródeł, przygotować pod kierunkiem prowadzącego typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z kierunkiem filologia angielska i wybraną specjalnością

Na ocenę 4 Student potrafi w samodzielnie,  wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z kierunkiem filologia angielska i wybraną specjalnością

Na ocenę 5 Student potrafi w pełni  samodzielnie,  wykorzystując różnorodne ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z kierunkiem filologia angielska i wybraną specjalnością

K1

Na ocenę 3 Student w sposób zadowalający rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

Na ocenę 4 Student dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

Na ocenę 5 Student bardzo dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K2

Na ocenę 3 Student ma podstawową świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, regionalnego, krajowego i europejskiego

Na ocenę 4 Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, regionalnego, krajowego i europejskiego

Na ocenę 5 Student ma pełną  świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, regionalnego, krajowego i europejskiego, wykazuje zrozumienie dla działań w tym zakresie

K3

Na ocenę 3 Student nieregularnie uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form;

Na ocenę 4 Student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury

Na ocenę 5 Student regularnie uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie szukać i  wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną w oparciu o lekturę wybranych testów, przygotowaną prezentację i dyskusję. Metody ewaluacji wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: Przygotowana prezentacja wybranego problemu filozoficznego: 40 punktów - Dyskusja w oparciu o podane lektury i zagadnienia: 60 punktów.

Ocena przygotowanej prezentacji opiera się na podstawie następujących kryteriów: rzetelność podanych źródeł, dobór metod prezentacji, oryginalność formy prezentacji, poprawność przedstawionych treści.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Tatarkiewicz W., Historia filozofii (3 tomy), Warszawa 1990.
2Bocheński J., Zarys historii filozofii, Kraków 1993.
3Heinzmann R., Filozofia średniowiecza, Kęty 1999.
4Mackiewicz W., Filozofia współczesna w zarysie, Warszawa 1994.
5Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Kęty-Warszawa 2003.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Gulak S.I. Rak Etyka, Skrypt dla studentów, Wydawnictwo SPES, Kraków 2013.
2Brzostek M., Chojnacki J., Wendland Z., Antologia historii filozofii, Warszawa 1996.
3Tyburski W., Wachowiak A., Wiśniewski, Historia filozofii i etyki, Toruń 2002.
4Reale G., Myśl starożytna, Lublin 2003.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

--------