piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Creative writing

Kod przedmiotu

FA-1-3,8b

Status przedmiotu

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 0 20.0 2.0
Suma 0 20.0 2.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Ewa Panecka

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Student ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie B2.


Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych w formule monologu, eseju, opowiadania itp. poprawnych pod względem językowym i strukturalnym.


Prowadzący zajęcia

mgr Weronika Ostachowska

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Weronika Ostachowska


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
30.0
ECTS:
1.2
godz.:
20.0
ECTS:
0.8
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 20
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
20.0
ECTS:
0.8
godz.:
30.0
ECTS:
1.2
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 15
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 10
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 5
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
50.0
ECTS:
2.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

Umiejętności

U1

Student potrafi tworzyć wypowiedzi pisemne poprawne pod względem językowym na zaawansowanym poziomie

K_U10

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

U2

Student potrafi tworzyć wypowiedź pisemną zgodnie z wymagana formą

K_U10

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

Kompetencje społeczne

Formy i metody kształcenia

Rozwiązywanie zadań, praca w grupach, metoda projektów


Treści programowe


Wykłady

-----
ćwiczenia

1.  Teoretyczne wprowadzenie do zasad redakcji tekstu.

2.  Poprawne formułowanie myśli.

3.  Analiza, korekta i autokorekta, redakcja tekstu własnego i cudzego.

4.  Budowa różnych typów wypowiedzi pisemnej (eseju, opowiadania, monologu)

5.  Prezentacja napisanego przez siebie tekstu i dyskusja na jego temat.

6.  Recenzja filmu.

7.  Streszczenie tekstu.

8. Interpretacja utworu literackiegoKryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

U1

Na ocenę 3

Student na ogół tworzy wypowiedzi pisemne poprawne pod względem językowym i leksykalnym na zaawansowanym poziomie. Uzyskuje co najmniej 60% z zadań domowych i projektu.

Na ocenę 4

Student zazwyczaj tworzy kreatywne wypowiedzi pisemne poprawne pod względem językowym i leksykalnym na zaawansowanym poziomie. Uzyskuje co najmniej 75% z zadań domowych i projektu.

Na ocenę 5

Student zawsze tworzy kreatywne wypowiedzi pisemne poprawne pod względem językowym leksykalnym na zaawansowanym poziomie. Uzyskuje co najmniej 90% z zadań domowych i projektu.

U2

Na ocenę 3

Student na ogół tworzy wypowiedź pisemną zgodnie z wymagana formą. Uzyskuje co najmniej 60% z zadań domowych i projektu.

Na ocenę 4

Student zazwyczaj tworzy wypowiedź pisemną zgodnie z wymagana formą. Uzyskuje co najmniej 75% z zadań domowych i projektu.

Na ocenę 5

Student zawsze tworzy wypowiedź pisemną zgodnie z wymagana formą. Uzyskuje co najmniej 90% z zadań domowych i projektuForma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Po III semestrze zaliczenie z oceną – warunkiem jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkim zadań domowych i projektu na poziomie co najmniej 60%Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Galko, Francine D. Better Writing Right Now! Using Words to Your Advantage. LearningExpres, 2001.
2Blanchard, Karen, Root, Christine. Ready to Write. A First Composition Text. Addison-Wesley Publishing Company, 1994.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1White Ron, Maley Alan (ed.) Writing : advanced. Oxford, Oxford University Press,1987.
2Folse, Keith S., Muchmore-Vokoun, April, Solomon, Elena Vestri. Great Paragraphs. Heinle Cengage Learning, 2010.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----