środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Korespondencja urzedowa i biznesowa

Kod przedmiotu

FA-1-3,8a

Status przedmiotu

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Marta Ciemińska

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+/B2 

Założenia i cele przedmiotu

1. Nauczenie terminologii typowej dla przedmiotu

2. Wypracowanie umiejętności prowadzenia takiej korespondencji

3. Zaznajomienie z techniką pisania na poziomie akademickim 

4. Tworzenie tekstów dotyczących szeroko pojętej sfery biznesu, w szczególności ekonomii, marketingu, finansów, reklamy, bankowości, współczesnych technologii, itd.

Prowadzący zajęcia

dr Krzysztof Trochimiuk

Egzaminator/ Zaliczający

dr Krzysztof Trochimiuk


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
30.0
ECTS:
1
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
30.0
ECTS:
1
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 15 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
60.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Student posiada uporządkowaną wiedzę o korespondencji biznesowej i urzędniczej

K_W01

H1P_W01

sporządzanie projektów, (W), prezentacja (W)

W2

Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową na temat fonologicznej, morfologicznej i gramatycznej struktury języka angielskiego

K_W03

H1P_W02

W3

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, technologii informacyjnej i prawa autorskiego

K_W11

H1P_W10

Umiejętności

U1

Student potrafi wyszukać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła i sposoby

K_U01

H1P_U01

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z wybranym obszarem działalności zawodowej

K_U02

H1P_U02

Kompetencje społeczne

K1

Student rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K)

K2

Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub przez innych zadania

K_K03

H1P_K03

Formy i metody kształcenia

Ćwiczenia, dyskusja, pokaz, rozwiązywanie zadań, praca w grupach, metody aktywizujące, metody programowane z użyciem komputera, prace domowe, metoda projektów, obserwowanie w czasie zajęć


Treści programowe


Wykłady

-----
ćwiczenia

Język angielski w korespondencji biznesowo-urzędowej: listy, pisma, umowy, CV, resume, Inventory Skills i inne dokumenty związane z pracą i zatrudnieniem

w środowisku angielskojęzycznym.

- Korespondencja handlowa z terminologią transakcji. Wizyty. Wzory listów. Typowe zwroty
- Zasady pisania faxów i poczty elektronicznej
- Udział w zebraniach prowadzonych w języku angielskim
- Pisanie raportów, protokołów z zebrań, notatek
- Sposoby pisania życiorysów i listów motywacyjnych
- Wzory listów intencyjnych

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

W1

Na ocenę 3: Student posiada w miarę uporządkowaną wiedzę o  korespondencji biznesowej i urzędniczej, słownictwie z zakresu biznesu pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej.

Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia oraz z egzaminu.

Na ocenę 4: Student posiada uporządkowaną wiedzę o  korespondencji biznesowej i urzędniczej, słownictwie z zakresu biznesu pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej.

Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia oraz z egzaminu.

Na ocenę 5: Student posiada w bardzo dobrym stopniu uporządkowaną wiedzę o  korespondencji biznesowej i urzędniczej, słownictwie z zakresu biznesu pozwalającą na jej bardzo sprawne  i kreatywne wykorzystywanie w trakcie zajęć czy aktywności zawodowej.

Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia oraz z egzaminu.

W2

Na ocenę 3: Student ma w miarę uporządkowaną wiedzę podstawową na temat fonologicznej, morfologicznej i gramatycznej struktury języka angielskiego.

Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia oraz z egzaminu.

Na ocenę 4: Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową na temat fonologicznej, morfologicznej i gramatycznej struktury języka angielskiego.

Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia oraz z egzaminu.

Na ocenę 5: Student ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę podstawową na temat fonologicznej, morfologicznej i gramatycznej struktury języka angielskiego.

Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia oraz z egzaminu.

W3

Na ocenę 3: Student w stopniu zadowalającym zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, technologii informacyjnej i prawa autorskiego.

Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia oraz z egzaminu.

Na ocenę 4: Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, technologii informacyjnej i prawa autorskiego.

Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia oraz z egzaminu.

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, technologii informacyjnej i prawa autorskiego.

Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia oraz z egzaminu.

U1

Na ocenę 3: Student w stopniu zadowalającym potrafi wyszukać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła i sposoby.

Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia oraz z egzaminu.

Na ocenę 4: Student potrafi wyszukać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła i sposoby.

Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia oraz z egzaminu.

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze potrafi wyszukać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła i sposoby.

Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia oraz z egzaminu.

U2

Na ocenę 3: Student umie w stopniu zadowalającym  samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z wybranym obszarem działalności zawodowej.

Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia oraz z egzaminu.

Na ocenę 4: Student umie efektywnie  samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z wybranym obszarem działalności zawodowej.

Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia oraz z egzaminu.

Na ocenę 5: Student umie bardzo efektywnie samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z wybranym obszarem działalności zawodowej.

Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia oraz z egzaminu.

K1

Na ocenę 3: Student w stopniu zadowalającym rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

Na ocenę 4: Student rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K2

Na ocenę 3: Student potrafi w sposób zadowalający odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub przez innych zadania

Na ocenę 4: Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub przez innych zadania

Na ocenę 5: Student potrafi bardzo dobrze określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub przez innych zadania


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na ćwiczeniach przekraczająca 85%.

Złożenie pracy zaliczeniowej i uzyskanie pozytywnej oceny.

Przygotowanie prezentacji  i przedstawienie jej na zajęciach.

Aktywność na zajęciach.

Uzyskanie co najmniej 60% z semestralnych prac pisemnych


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1„Pisma i umowy w firmie-Wzory pism, umów i dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim” ; I.Kienzler ; Wydawca: C.H.Beck ; Warszawa,3, 2013
2„Nowoczesna korespondencja biznesowa po angielsku”-Modern Business Correspondence in English” ; Agnieszka Drummer, Beata Williamson ; Wydawnictwo “Poltext” ; ISBN: 978-83-7561-326-1

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Korespondencja w firmie. Wzory listów angielskich; Wydawnictwo „Nowela” ; ISBN 9788362008117
2Pisanie listów i e-maili służbowych w języku angielskim, Autor: Sheryl Lindsell-Roberts, Tłumaczenie: Seweryn Godlewski, Kinga Pater, Katarzyna Sadzińska ; ISBN: 978-83-246-0076-2 ; Tytuł oryginału: ‘Strategic Business Letters and E-mails’ ; Wydawnictwo Helion – Gliwice
3Wzory pism biznesowych w języku angielskim, © Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Żory 2009 , Wydanie I , ISBN: 978-83-929643-8-
4Kultura biznesu, normy i formy, I. Kamińska-Radomska , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy