piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Kultura USA

Kod przedmiotu

FA-1-3,6

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 15.0 15.0 2.0
Suma 15.0 15.0 2.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 10.0 2.0
Suma 10.0 10.0 2.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Michael Pacholka

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Założenia i cele przedmiotu

Pogłębienie kulturoznawczej wiedzy studentów. Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu kultury Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym naciskiem na kulturowe, społeczne oraz polityczne uwarunkowania jej przemian.

Prowadzący zajęcia

dr Zbigniew Głowala,
mgr Michael Pacholka

Egzaminator/ Zaliczający

dr Zbigniew Głowala,
mgr Michael Pacholka


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
35.0
ECTS:
1.4
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 3 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
15.0
ECTS:
0.6
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu kultury Stanów Zjednoczonych, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej

K_W01

H1P_W01

egzamin pisemny (W)

W2

ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu kultury Stanów Zjednoczonych

K_W05

H1P_W04

Umiejętności

U1

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu kultury Stanów Zjednoczonych z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U01

H1P_U01

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

posiada umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim związanych z tematyką kultury Stanów Zjednoczonych

K_U10

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

U3

potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z tematyką kultury Stanów Zjednoczonych

K_U12

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

Kompetencje społeczne

K1

rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

K2

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury

K_K06

H1P_K06

Formy i metody kształcenia

Wykład, dyskusja, analiza tekstu, konsultacje.


Treści programowe


Wykłady

1. Intro: general: What do you know? What do you think? What is --or are-- the United States? Where is it? Geography: Land structure, water, temperatures and weather patterns, settlement, displacement of natives, agriculture, industry, stuff like this. Early colonisation, early history (Aboriginal and European), Riverine society.

  2. Governmental overview, the Constitution, Administrative divisions --Executive – Legislature - Judiciary; Electoral system, Congressional elections: senate and House of  reps, gerrymandering, Financial contributions, Big Money; State assemblies; laws. Political parties, subdivisions within parties: eg, The Tea Party.

  3. Public participation in government; taxes; lobby groups and pressure groups,

  volunteering, 'giving back'. Education; immigration , Assimilation (the melting Pot); Religiosity; Exceptionalism; health care; Prisons, guns.

  4. The US position in the world, multi-polarity; Pax Americana, History of, Isolationism and non-isolationism; Beacon to the World; Exceptionalism again.

  5. Who rules? America's aristocrats; The 'American Dream' (or ideas of this).

  6. The car, Detroit, The Rouge Plant, Motown, the rust belt.

  7. Chicago and New York; the South-West and the West Coast; the North-west; the South, the mid-west, the North-East, the Plains and Texas.

  8. Music: Gospel, Blues,Jazz, Blue Grass, Folk, Country, Swing, Big Band,  Rock-a-billy,R&B, Motown ,Country,Pop, Rock and Roll, Swing, Rap  -  Hip Hop  Muzak  Metal; Acid Rock (elevator music), The West-Coast sound; California/surf sound; Nashville; Country-Rock, etc.

  9. Cinema (The Movies): The Musical; Hollywood; the Hollywood movie, the

  Block-buster; Hollywood and history; Branding; Advertising

  10. Cinema: Classic ‘American’ films. –And why are they ‘American’? Or what makes them so American? (Examples which come to mind: Wizard of Oz; Badlands;

  Casablanca; Red River; To Kill a Mockingbird; Citizen Cane; The Last Picture Show; maybe American Graffiti; Short Cuts.)

  11. Television and the networks -- Big Media. –Advertising.

  12. Sports: American Football - baseball – basketball: the big three. Also: Bowling, Golf and other somewhat fringe sports such as (ice) hockey, lacrosse, soccer (though this is, paradoxically, one of the more popular sports for kids to play). Etc.

  13. The Cowboy / the West / the Frontier / ‘Finding’ America.

  14. Gangsters etc. --The Outlaw.

  15. Literature; satire in America; comics.

ćwiczenia

Ćwiczenia słownictwa (gapped tekstów, kończących zdanie); słownictwa specyficznego dla kultury amerykańskiej; odczyty i dyskusje; oglądanie filmów i dyskusje; słuchanie nagrań i dyskusje; krytyczna analiza istotnych problemów kulturowych w dzisiejszej Ameryce.


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Efekt kształcenia

W1

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu kultury Stanów Zjednoczonych, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej. Uzyskanie min. 60 % z zaliczenia i egzaminu.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu kultury Stanów Zjednoczonych, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej. Uzyskanie min. 75 % z zaliczenia i egzaminu.

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu kultury Stanów Zjednoczonych, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej. Uzyskanie min. 90 % z zaliczenia i egzaminu.

W2

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę na wybrane tematy z zakresu kultury Stanów Zjednoczonych. Uzyskanie min. 60 % z zaliczenia i egzaminu.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na wybrane tematy z zakresu kultury Stanów Zjednoczonych. Uzyskanie min. 75 % z zaliczenia i egzaminu.

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wybrane tematy z zakresu kultury Stanów Zjednoczonych. Uzyskanie min. 90 % z zaliczenia i egzaminu.

U1

Na ocenę 3

Student potrafi w stopniu zadowalającym wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu kultury Stanów Zjednoczonych. Uzyskanie min. 60 % z testu.

Na ocenę 4

Student potrafi efektywnie i sprawnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu kultury Stanów Zjednoczonych. Uzyskanie min. 75 % z testu.

Na ocenę 5

Student potrafi bardzo efektywnie i sprawnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu kultury Stanów Zjednoczonych. Uzyskanie min. 90 % z testu.

U2

Na ocenę 3

Student w zadowalającym stopniu opanował umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim związanych z tematyką kultury Stanów Zjednoczonych.  Uzyskanie min. 60 % z testu.

Na ocenę 4

Student w wysokim stopniu opanował umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim związanych z tematyką kultury Stanów Zjednoczonych. Uzyskanie min. 75 % z testu.

Na ocenę 5

Student w bardzo wysokim stopniu opanował umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim związanych z tematyką kultury Stanów Zjednoczonych. Uzyskanie min. 90 % z testu.

U3

Na ocenę 3

Student potrafi samodzielnie przygotować typowe, oparte na merytorycznej argumentacji prace pisemne lub wypowiedzi ustne dotyczące zagadnień związanych z tematyką kultury Stanów Zjednoczonych. Uzyskanie min. 60 % z testu.

Na ocenę 4

Student potrafi, korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typowe, oparte na merytorycznej argumentacji prace pisemne lub wypowiedzi ustne dotyczące zagadnień związanych z tematyką kultury Stanów Zjednoczonych. Uzyskanie min. 75 % z testu.

Na ocenę 5

Student potrafi, wykorzystując rozszerzone ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować różne, oparte na merytorycznej argumentacji prace pisemne lub wypowiedzi ustne dotyczące zagadnień związanych z tematyką kultury Stanów Zjednoczonych. Uzyskanie min. 90 % z testu.

K1

Na ocenę 3

Student wykazuje zadowalające zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie w szczególności w zakresie podnoszenia kompetencji językowych i merytorycznego rozeznania w treściach z zakresu kultury Stanów Zjednoczonych.

Na ocenę 4

Student wykazuje dobre zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie w szczególności w zakresie podnoszenia kompetencji językowych i merytorycznego rozeznania w treściach z zakresu kultury Stanów Zjednoczonych.

Na ocenę 5

Student wykazuje bardzo dobre zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie w szczególności w zakresie podnoszenia kompetencji językowych i merytorycznego rozeznania w treściach z zakresu kultury Stanów Zjednoczonych.

K2

Na ocenę 3

Student sporadycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami w kulturze Stanów Zjednoczonych; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej filologa obszary i formy kultury Stanów Zjednoczonych.

Na ocenę 4

Student systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami w kulturze Stanów Zjednoczonych, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej filologa obszary i formy kultury Stanów Zjednoczonych.

Na ocenę 5

Student systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami w kulturze Stanów Zjednoczonych, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej filologa obszary i formy kultury Stanów Zjednoczonych.Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczeń pisemnych.

Min. 80% obecności na zajęciach.

Aktywny udział w zajęciach.

Uzyskanie co najmniej 60% z egzaminu.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Campbell & Kean, American Cultural Studies, Routledge, New York: 1997
2Course Study Kit (consisting of assorted bits and pieces from "The Economist" magazine, the New Yorker, and Pocket World in Figures 2015 (Economist Publications).

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Course Study Kit (consisting of assorted bits and pieces from "The Economist" magazine, the New Yorker, and Pocket World in Figures 2015 (Economist Publications).
2Ian Frazier, The Great Plains, Granta Books, London: 2001
3Mark Girouard, Cities and People, Yale UP, New Haven:1985
4Rem Koolhaas, Delirious New York, Monacelli Press, New York:1978
5Kurt Vonnegut, Slaughterhouse Five, Vintage, London: 2000

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy