środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Praktyka pedagogiczna śródroczna

Kod przedmiotu

FA-1-2_5,13n

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

filologia angielska

Specjalizacja

filologia angielska - nauczycielska

Specjalność (uwagi)

filologia angielska: nauczycielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 0 90.0 3.0
2 3 0 60.0 2.0
2 4 0 60.0 2.0
3 5 0 90.0 3.0
Suma 0 300.0 10.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 0 90.0 3.0
2 3 0 60.0 2.0
2 4 0 60.0 2.0
3 5 0 90.0 3.0
Suma 0 300.0 10.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Anna Borkowska

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2/C1. Student ma podstawową wiedzę w zakresu psychologii, pedagogiki ogólnej oraz dydaktyki nauczania języka angielskiego. Student zna podstawowe formy pracy z uczniem.

Założenia i cele przedmiotu

1. Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem państwowych szkół podstawowych oraz z
zasadami pracy nauczyciela języka angielskiego.
2. Rozwijanie umiejętności przygotowania i adaptacji materiałów dydaktycznych do wieku
i poziomu językowego uczniów.
3. Rozwijanie umiejętności refleksyjnej analizy obserwowanych lekcji.
4. Rozwijanie umiejętności planowania lekcji w oparciu o podręcznik i różne źródła.
5. Rozwijanie umiejętności zarządzania grupą w środowisku klasowym.
6. Rozwijanie umiejętności samodzielnego przeprowadzania zajęć języka angielskiego.

Prowadzący zajęcia

mgr Anna Borkowska,
mgr Weronika Ostachowska

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Anna Borkowska


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
300.0
ECTS:
10
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: praktyka zawodowa (godz.) 300 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
0.0
ECTS:
0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: praktyka zawodowa (godz.) 0 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
300
ECTS:
10
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
300.0
ECTS:
10.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

Umiejętności

U1

Student potrafi ocenić i analizować obserwowaną lekcję języka angielskiego.

K_U01

H1P_U01

portfolio (U), ocena pośrednia (na podstawie obserwacji trenerów, nauczycieli, zawodników, klientów, itp. osób trzecich), (K), konspekt

U2

Student potrafi używać i selekcjonować materiały dydaktyczne korzystając z różnych źródeł.

K_U01

H1P_U01

U3

Student potrafi samodzielnie planować i przygotować konspekt lekcji języka angielskiego

K_U03

H1P_U03

U4

Student potrafi samodzielnie przeprowadzić lekcji języka angielskiego

K_U03

H1P_U03

U5

Student potrafi zastosować różne metody i techniki pracy z uczniem podczas lekcji języka angielskiego.

K_U09

H1P_U09

Kompetencje społeczne

K1

Student potrafi zarządzać grupą uczniów podczas lekcji języka angielskiego.

K_K02

H1P_K02

ocena pośrednia (na podstawie obserwacji trenerów, nauczycieli, zawodników, klientów, itp. osób trzecich), (K)

Formy i metody kształcenia

praca indywidualna, praca z uczniem


Treści programowe


Wykłady

-----
ćwiczenia

1. Zapoznanie się z z zasadami pracy nauczyciela języka angielskiego w państwowej szkole podstawowej.

2.
Obserwacje zajęć języka angielskiego oraz przeprowadzanie analizy zajęć.

3. Regularne przygotowanie konspektów lekcji w oparciu o podręcznik bazowy oraz inne źródła dydaktyczne.

4. Przygotowanie własnych materiałów dydaktycznych.

5. Adoptowanie materiałów dydaktycznych i instrumentów nowej technologii do wieku i poziomu językowego uczniów.

6. Przygotowywanie i przeprowadzanie testów językowych.

7. Realizacja programu nauczania zgodnie z zaleceniami zakładowego opiekuna praktyk.

8. Samodzielne przeprowadzanie lekcji języka angielskiego.

9. Wykorzystanie rożnych form interakcji podczas zajęć języka angielskiego.

10. Zastosowanie nowej technologii podczas procesu nauczania.


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia


Ocena bardzo dobra (5.0):
Efekt kształcenia U1: Student potrafi bardzo rzetelnie ocenić i zanalizować obserwowaną lekcję języka angielskiego.Efekt kształcenia U2: Student potrafi bardzo dobrze używać i selekcjonować materiały dydaktyczne z różnych źródeł.Efekt kształcenia U3: Student potrafi w sposób bardzo dobry i samodzielnie planować i przygotować konspekt lekcji.Efekt kształceniaU4: Student potrafi w bardzo dobry sposób i samodzielnie przeprowadzić lekcję języka angielskiego.Efekt kształcenia U5: Student potrafi bardzo dobrze zastosować różne metody i techniki pracy z uczniem podczas zajęć języka angielskiego.
Efekt kształcenia K1: Student potrafi bardzo dobrze zarządzać grupą podczas zajęć języka angielskiego.
Ocena dobra plus (4.5):Pomiędzy oceną 5.0 a 4.0 może zdarzyć się, że w zakresie niektórych efektów uczenia się,
student osiągnął kryteria oceny bardzo dobrej, a w innych dobrej

Ocena dobra (4.0):
Efekt kształcenia U1: Student potrafi dobrze ocenić i zanalizować obserwowaną lekcję języka angielskiego.
Efekt kształcenia U2: Student potrafi dobrze używać i selekcjonować materiały dydaktyczne z różnych źródeł.Efekt kształcenia U3: Student potrafi dobrze i samodzielnie planować i przygotować konspekt lekcji.
Efekt kształcenia U4: Student potrafi dobrze i samodzielnie przeprowadzić lekcję języka angielskiego.
Efekt kształcenia U5: Student potrafi dobrze zastosować różne metody i techniki pracy z uczniem podczas zajęć języka angielskiego.
Efekt kształcenia K1: Student potrafi dobrze zarządzać grupą podczas zajęć języka angielskiego.


Ocena dostateczna plus (3.5):
Pomiędzy oceną 4.0 a 3.0 może zdarzyć się, że w zakresie niektórych efektów uczenia
się, student osiągnął kryteria oceny bardzo dobrej, a w innych dobrej.


Ocena dostateczna (3.0):
Efekt kształcenia U1: Student potrafi dostatecznie ocenić i zanalizować obserwowaną lekcję języka angielskiego.
Efekt kształcenia U2: Student potrafi dostatecznie używać i selekcjonować materiały dydaktyczne z różnych źródeł.
Efekt kształcenia U3: Student potrafi w sposób dostateczny samodzielnie planować i przygotować konspekt lekcji.
Efekt kształcenia U4: Student potrafi w dostateczny sposób samodzielnie przeprowadzić lekcję języka angielskiego.
Efekt kształcenia U5: Student potrafi w sposób dostateczny zastosować różne metody i techniki pracy z uczniem podczas zajęć języka angielskiego.
Efekt kształcenia K1: Student potrafi w sposób dostateczny zarządzać grupą podczas zajęć języka angielskiego.


Ocena niedostateczna (2.0):
Efekt kształcenia U1: Student nie potrafi ocenić i zanalizować obserwowaną lekcję języka angielskiego.
Efekt kształcenia U2: Student nie potrafi używać i selekcjonować materiały dydaktyczne z różnych źródeł.
Efekt kształcenia U3: Student nie potrafi samodzielnie planować i przygotować konspekt lekcji.
Efekt kształcenia U4: Student nie potrafi samodzielnie przeprowadzić lekcję języka angielskiego.
Efekt kształcenia U5: Student nie potrafi zastosować różne metody i techniki pracy z uczniem podczas zajęć języka angielskiego.
Efekt kształcenia K1: Student nie potrafi zarządzać grupą podczas zajęć języka angielskiego.
.

Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

1. Przedłożenie uzupełnionego dziennika praktyk.
2. Przedłożenie kompletnego Portfolio nauczyciela zawierającego wszystkie konspekty lekcji, analizy zajęć oraz przygotowane materiały dydaktyczne.
3. Przedłożenie zaświadczenia o odbyciu praktyki - szkolna karta praktyki zawodowej.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1.Harmer, J. (2017). The Practice of English Language Teaching. Pearson Education Limited.
2.Rokita-Jaśkow, J. (Ed.). (2019). Early Instructed Second Language Aquisition. Multilingul Matters.
3.Dakowska, M. (2012). Teaching English as a foreign language. PWN.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1.Williams, M. (2015). Exploring Psychology in Language Learning and Teaching. OUP.
2.Allwright, D. (2004). Focus on the Language Classroom. OUP.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Praktyka pedagogiczna śródroczna 1 - 90 h (luty- czerwiec) - 15 tygodni
Praktyka pedagogiczna śródroczna 2 - 60 h (październik - styczeń) - 15 tygodni
Praktyka pedagogiczna śródroczna 3 - 60 h (luty - czerwiec) -15 tygodni
Praktyka pedagogiczna śródroczna 4 - 90 h (październik -styczeń) - 15 tygodni
Miejsce odbywania praktyki: państwowe szkoły podstawowe.
Dokumentacja:
1. uzupełniony dziennik praktyk
2. portfolio nauczyciela
3. ocena opiekuna praktyk - szkolna karta oceny praktyki
pedagogicznej.