środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Komunikacja interpersonalna

Kod przedmiotu

FA-1-2,8a

Status przedmiotu

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 0 25.0 2.0
Suma 0 25.0 2.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Krzysztof Waśkowski

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Podstawowa wiedza z zakresu humanistyki. Wiedza z zakresu językoznawstwa, kultury języka, elementów logiki (w zakresie szkoły średniej), podstaw psychologii i psycholingwistyki.

Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest zdobycie narzędzi niezbędnych do zrozumienia procesu komunikacji pomiędzy ludźmi. Kształcenie będzie opierać się na modelu Briana Spitzberga, odnoszącym się do kompetencji (umiejętności), stosowności (komunikowanie w zgodzie z normami językowymi i obyczajowymi) i skuteczności (ociąganie celów) w komunikacji. Prócz tego zakłada się zaznajomienie studentów z zagadnieniami komunikowania się zarówno werbalnego, jak i niewerbalnego, ze szczególnym uwzględnieniem autoprezentacji. Ponadto kurs obejmuje przedstawienie procesu skutecznego argumentowania, krytykowania, przyjmowania krytyki, a także pokazanie, w jaki sposób przygotować dobrą prezentację, jak zaplanować wystąpienie publiczne i zorganizować debatę.

Prowadzący zajęcia

dr hab. Maciej Rak,
dr Barbara Zgama

Egzaminator/ Zaliczający

dr hab. Maciej Rak,
dr Barbara Zgama


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
30.0
ECTS:
1
godz.:
25.0
ECTS:
0.8
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 25
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
30.0
ECTS:
1
godz.:
35.0
ECTS:
1.2
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 15 20
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 5
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 10
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
60.0
ECTS:
2.0
godz.:
60.0
ECTS:
2.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Student wie, co to jest komunikacja, zna podstawowy model komunikacji Romana Jakobsona i kwestie dyskusyjne z nim związane.

K_W02

H1P_W02

wypełnianie arkuszy ćwiczeń, (W), udział w dyskusji, (W), obserwacja jakości wykonania zadania (W)

W2

Student wie, czym cechuje się kompetencja językowa i co się na nią składa. Zna funkcje komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wie, jaką rolę komunikacja odgrywa w przewodniczeniu grupie, jak też w porozumiewaniu się pomiędzy jej członkami.

K_W08

H1P_W07

W3

Student zna zasady przygotowania wystąpienia publicznego oraz wie, czym się charakteryzuje wystąpienie perswazyjne.

K_W08

H1P_W07

Umiejętności

U1

Student nabywa umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, potrafi ocenić swoje kompetencje w mówieniu, słuchaniu, dyskutowaniu, umie zastosować elementy niewerbalne zgodnie z przyjętym celem komunikacji.

K_U05

H1P_U05

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), dyskusja, kolokwium

U2

Student potrafi przygotować wystąpienie perswazyjne, publiczne, dobrać, uporządkować argumentację; potrafi ocenić zjawiska w komunikacji masowej XXI wieku.

K_U09

H1P_U09

Kompetencje społeczne

K1

Student nabywa umiejętności komunikowania się (porozumiewania się) w grupie, przyjmując w niej różne role.

K_K01

H1P_K01

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), ocena terminowości realizacji zadań (K)

K2

Student uświadamia sobie, że kluczem do skutecznej komunikacji międzyludzkiej jest merytoryczna dyskusja.

K_K02, K_K04

H1P_K02, H1P_K04

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, ćwiczenia, dyskusja, zajęcia praktyczne, pokaz, metoda sytuacyjna, metoda przypadku, inscenizacja, praca w grupach.


Treści programowe


Wykłady

-

ćwiczenia

1. Podstawy komunikacji interpersonalnej, retoryki i erystyki w perspektywie współczesnej komunikacji.

2. Rewizja schematu aktu mowy Romana Jakobsona w perspektywie komunikacyjnej.

3. Aspekt lingwistyczny aktów mowy czyli elementy pragmalingwistyki (pojęcie aktu mowy i typy aktów mowy), której rozwinięciem jest nowoczesna retoryka.

4. Cechy i funkcje kompetencji komunikacyjnej.

5. Cechy i funkcje kompetencji językowej.

6. Cechy i funkcje komunikacji niewerbalnej.

7. Trening "mowy ciała".

8. Tzw. „dobre słuchanie” w komunikacji interpersonalnej.

9. Komunikacja interpersonalna – pokonywanie trudności w relacjach międzyludzkich.

10. Rola etykiety językowej i grzeczności językowej w komunikowaniu międzyludzkim.

11. Czynniki ulepszające komunikację interpersonalną (rozwijanie tematu, zmiana tematu, uwaga, nastawienie na odbiorcę, pytania otwarte i zamknięte, kontrola czasu, panowanie nad emocjami (lęk społeczny, asertywność, nieśmiałość, agresja), przerywanie, wtrącenia, zakłócenia, inicjowanie tematu).

12. Komunikowanie się w małej grupie i przyjmowanie w niej różnych ról (z perspektywy komunikacyjnej).

13. Wystąpienie publiczne (podstawowe zagadnienia z zakresu retoryki, analiza audytorium, wybór tematu, cel wystąpienia, argumentacja, przygotowanie schematu wystąpienia).

14. Na co należy zwrócić uwagę podczas prezentowania wystąpienia? Wystąpienia informacyjne a wystąpienia perswazyjne.

15. Komunikacja masowa w dobie XXI wieku (człowiek – media – komunikacja).


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

51-60% dst – student zna w zakresie dostatecznym teorię komunikacji, potrafi przytoczyć terminologię związaną z przedmiotem, lecz nie potrafi jej odpowiednio zastosować; ma kłopoty z oceną kompetencji komunikacyjnych. Nie zdaje sobie sprawy z pożytków, jakie niesie wiedza na temat komunikacji międzyludzkiej.

61-70% +dst – student zna podstawową terminologię przedmiotu i próbuje jej używać w analizie procesów komunikacyjnych; we właściwym zrozumieniu pojęć korzysta z pomocy nauczyciela. Samodzielnie próbuje analizować zdarzenia komunikacyjne, stosując do tego określone pojęcia fachowe. Ma większą świadomość z pożytków, jakie niesie znajomość zagadnień teoretycznych w zakresie komunikacji interpersonalnej.

71-80% db – student opanował materiał w stopniu dobrym, zna terminy (zagadnienia) z zakresu komunikacji i próbuje ich używać z analizie procesów komunikacyjnych, korzysta z pomocy wykładowcy w celu uściślenia zakresów definicyjnych pojęć, również z pomocą nauczyciela potrafi ocenić swoje oraz symulowane kompetencje komunikacyjne.

81-90% +db – student opanował materiał w stopniu dobrym, dość płynnie posługuje się terminologią z zakresu przedmiotu, dość płynnie formułuje wnioski na temat różnych sytuacji komunikacyjnych.

91-100% bdb – student opanował materiał w stopniu bardzo dobrym, swobodnie posługuje się terminologią z zakresu komunikacji interpersonalnej, samodzielni formułuje własne opinie w zakresie różnorodnych kwestii komunikacyjnych, samodzielnie ocenia własne i symulowane kompetencje komunikacyjne, potrafi wskazać przyczyny nieskutecznej komunikacji i wskazać możliwości jej ulepszenia.Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Kolokwium (preferowana ustna forma zaliczenia).


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Komunikacja między ludźmi, red.: S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. Kevin Barge, Warszawa 2015.
2Pisarek W., 2004, Pochwała milczenia, w tegoż: Słowa między ludźmi, Warszawa.
3Pisarek W., 2004, Sztuka słuchania, w tegoż: Słowa między ludźmi, Warszawa.
4Pisarek W., 2004, Zasady skutecznego komunikowania, w tegoż: Słowa między ludźmi, Warszawa.
5Pisarek W., 2004, Umiejętność przekonywania czy sztuka porozumienia, w tegoż: Słowa między ludźmi, Warszawa.
6Pisarek, W., 2002, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków.
7Retoryka, red. M. Barłowska, A. Budzińska-Daca, P. Wilczek, Warszawa 2008.
8Marcjanik M., 2012, Etykieta językowa, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1A. Awdiejew, 2004, Strategie interakcyjne, w: Gramatyka interakcji werbalnej, s. 67-86
2M. Rusinek, A. Załazińska, 2005, Retoryka podręczna czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-