środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Kultura brytyjska

Kod przedmiotu

FA-1-2,6

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 15.0 15.0 2.0
Suma 15.0 15.0 2.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 10.0 10.0 2.0
Suma 10.0 10.0 2.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Michael Pacholka

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Założenia i cele przedmiotu

Pogłębienie kulturoznawczej wiedzy studentów. Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu kultury Wielkiej Brytanii, ze szczególnym naciskiem na kulturowe, społeczne oraz polityczne uwarunkowania jej przemian.

Prowadzący zajęcia

mgr Michael Pacholka

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Michael Pacholka


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
35.0
ECTS:
1.4
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 3 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
15.0
ECTS:
0.6
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu kultury Wielkiej Brytanii, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej

K_W01

H1P_W01

egzamin pisemny (W)

W2

ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu kultury Wielkiej Brytanii

K_W05

H1P_W04

Umiejętności

U1

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu kultury Wielkiej Brytanii z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U01

H1P_U01

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

posiada umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim związanych z tematyką kultury Wielkiej Brytanii

K_U10

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

U3

potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z tematyką kultury Wielkiej Brytanii

K_U12

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

Kompetencje społeczne

K1

rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K)

K2

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury

K_K06

H1P_K06

Formy i metody kształcenia

Wykład, dyskusja, analiza tekstu, konsultacje


Treści programowe


Wykłady

1. Intro; presentation talk: topics, etc.  Intro: General: what do they know? What is Britain? Short historical overview of early Celtic and Anglo-Saxon period. Plus: Geography: Land patterns, water patterns, weather patterns; settlement areas and divisions; agriculture; industry; Economic indicators and divisions.

2. Governmental overview; Administrative divisions, Government parties and leaders; Ministries, Bureaucracy.

3. Governmental Overview II: How Gov't works. Public participation in Government; Pressure groups; Volunteering and Volunteers, NGOs; and segue into Education, Immigration amd immigrants; religious divisions. Etc. Plus: The NHS.

4. Victorian trappings: Imperial trappings --the problem with being a post-colonial power. Britain post WWI; Britain post-WWII (the drab 50's and 60s). Suez. Class divisions.

5. Holidays and celebrations; food and drink; manners and etiquette; British dos and don'ts.

6. British cities; Tales, rhymes, legends and things like that.

7. Test.  And then: The 60s revolution: The Beatles and the music scene.

8. The Beatles and the music scene: II.

9. Music and fashion; Carnegie Street. No more drabness; New optimism; the Sexual Revolution --the pill, etc.

10. Media in Britain: branches of; types of; influences of; scandals in.

11. British cinema.

12. British comedy –types of (with reference , perhaps, to music hall, political satire, etc.).

13. The British Intellectual tradition –philosophers, scientists, assorted thinkers.

14. Fine art and High culture in Britain.

15.The influence of literature on Britain as Britain. 

16. British Literary and cinematic character types.

17. Culturally defining moments in British  History.

18. Who and what are the English anyway?

19 The elephant in the room: Brexit and all that.

ćwiczenia

Ćwiczenia słownictwa (gapped tekstów, kończących zdanie); słownictwa specyficznego dla kultury brytyskiej; odczyty i dyskusje; oglądanie filmów i dyskusje; słuchanie nagrań i dyskusje; krytyczna analiza istotnych problemów kulturowych w dzisiejszej Wielkiej Brytanii. Presentacje i projekti.


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Efekt kształcenia

Na ocenę 5

W1

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu kultury Wielkiej Brytanii, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej. Uzyskanie min. 60 % z zaliczenia i egzaminu.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu kultury Wielkiej Brytanii, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej. Uzyskanie min. 75 % z zaliczenia i egzaminu.

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu kultury Wielkiej Brytanii, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej. Uzyskanie min. 90 % z zaliczenia i egzaminu.

W2

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę na wybrane tematy z zakresu kultury Wielkiej Brytanii. Uzyskanie min. 60 % z zaliczenia i egzaminu.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na wybrane tematy z zakresu kultury Wielkiej Brytanii. Uzyskanie min. 75 % z zaliczenia i egzaminu.

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wybrane tematy z zakresu kultury Wielkiej Brytanii. Uzyskanie min. 90 % z zaliczenia i egzaminu.

U1

Na ocenę 3

Student potrafi w stopniu zadowalającym wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu kultury Wielkiej Brytanii. Uzyskanie min. 60 % z testu.

Na ocenę 4

Student potrafi efektywnie i sprawnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu kultury Wielkiej Brytanii. Uzyskanie min. 75 % z testu.

Na ocenę 5

Student potrafi bardzo efektywnie i sprawnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu kultury Wielkiej Brytanii. Uzyskanie min. 90 % z testu.

U2

Na ocenę 3

Student w zadowalającym stopniu opanował umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim związanych z tematyką kultury Wielkiej Brytanii.  Uzyskanie min. 60 % z testu.

Na ocenę 4

Student w wysokim stopniu opanował umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim związanych z tematyką kultury Wielkiej Brytanii. Uzyskanie min. 75 % z testu.

Na ocenę 5

Student w bardzo wysokim stopniu opanował umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim związanych z tematyką kultury Wielkiej Brytanii. Uzyskanie min. 90 % z testu.

U3

Na ocenę 3

Student potrafi samodzielnie przygotować typowe, oparte na merytorycznej argumentacji prace pisemne lub wypowiedzi ustne dotyczące zagadnień związanych z tematyką kultury Wielkiej Brytanii. Uzyskanie min. 60 % z testu.

Na ocenę 4

Student potrafi, wykorzystując ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typowe, oparte na merytorycznej argumentacji prace pisemne lub wypowiedzi ustne dotyczące zagadnień związanych z tematyką kultury Wielkiej Brytanii. Uzyskanie min. 75 % z testu.

Na ocenę 5

Student potrafi, wykorzystując rozszerzone ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować różne, oparte na merytorycznej argumentacji prace pisemne lub wypowiedzi ustne dotyczące zagadnień związanych z tematyką kultury Wielkiej Brytanii. Uzyskanie min. 90 % z testu.

K1

Na ocenę 3

Student wykazuje zadowalające zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie w szczególności w zakresie podnoszenia kompetencji językowych i merytorycznego rozeznania w treściach z zakresu kultury Wielkiej Brytanii.

Na ocenę 4

Student wykazuje dobre zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie w szczególności w zakresie podnoszenia kompetencji językowych i merytorycznego rozeznania w treściach z zakresu kultury Wielkiej Brytanii.

Na ocenę 5

Student wykazuje bardzo dobre zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie w szczególności w zakresie podnoszenia kompetencji językowych i merytorycznego rozeznania w treściach z zakresu kultury Wielkiej Brytanii.

K2

Na ocenę 3

Student sporadycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami w kulturze Wielkiej Brytanii; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej filologa obszary i formy kultury brytyjskiej.

Na ocenę 4

Student systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami w kulturze Wielkiej Brytanii, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej filologa obszary i formy kultury brytyjskiej.

Na ocenę 5

Student systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami w kulturze Wielkiej Brytanii, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej filologa obszary i formy kultury brytyjskiej.Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczeń pisemnych.

Min. 80% obecności na zajęciach.

Aktywny udział w zajęciach.

Uzyskanie co najmniej 60% z egzaminu.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1J. Oakland, British Civilisation: an introduction. Routledge, New York: 2011.; Course study kit (comprising assorted excerpts from The Economist magazine, London Review of Book, New Yorker, etc.), The Economist Pocket World in Figures (2019 edition); Course Notes (own compilation).

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1M. Girouard, Cities and People, Yale Univ. Press, New Haven:1985.
2D. McDowell, Britain in Close-up, Longman: London: 1999.
3A. Marwick, British Society since 1945; Penguin, London: 2005.
4K. Fox, Watching the English: the hidden rules of English behaviour, Hodder & Stoughton, London: 2008.
5. Sebastian Coe, What a Carve Up, Penguin Books, London: 1995
6. Downton Abbey, ITV Studios, 2010. Selected clips.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy