środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Nauka języka obcego z komputerem

Kod przedmiotu

FA-1-1,13b

Status przedmiotu

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 0 15.0 2.0
Suma 0 15.0 2.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Sabina Wodniak

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka obcego na poziomie B2 oraz znajomość podstaw obsługi komputera

Założenia i cele przedmiotu

Zapoznanie studentów ze współczesnymi kanałami komunikacji cyfrowej, wraz z nimi charakterystycznym językiem używanym w różnych typach mediów cyfrowych. Zapoznanie studentów z technologią cyfrową służącą do komunikacji

Prowadzący zajęcia

mgr Katarzyna Jawoszek,
mgr Kamil Mielnik

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Katarzyna Jawoszek,
mgr Kamil Mielnik


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
32.0
ECTS:
1.3
godz.:
32.0
ECTS:
1.3
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 30
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 2 2
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
18.0
ECTS:
0.7
godz.:
18.0
ECTS:
0.7
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 5 5
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 5
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 8 8
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
50.0
ECTS:
2.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

opanował ogólną wiedzę z zakresu glottodydaktyki oraz technologii informacyjnej

K_W01

H1P_W01

prezentacja multimedialna

Umiejętności

U1

potrafi dobierać i wykorzystywać w pracy dydaktycznej dostępne materiały, środki i metody pracy w oparciu o i przy pomocy nowoczesnych technologii

K_U08

H1P_U08

prezentacja multimedialna

U2

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii

K_U02

H1P_U02

Kompetencje społeczne

Formy i metody kształcenia

praca w grupach, dyskusja 


Treści programowe


Wykłady

-----
ćwiczenia

Introduction to Computer Assisted Language Learning

Google - Up in the Cloud

Social Media

Audience Profiling

Digital storytelling (YT, recordings)

Interviewing, peer review and team collaboration

ePortfolio development – Branding

Mobile content and applications

Content Design/Marketing


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Na ocenę 3

W1 - opanował w zadowalającym stopniu wiedzę z zakresu glottodydaktyki i technologii informacyjnej. Uzyskuje 60% z zaliczenia i egzaminu

U1 -  z reguły właściwie potrafi i dobierać i wykorzystywać w pracy dydaktycznej i wychowawczej dostępne materiały, środki i metody pracy w oparciu o i przy pomocy nowoczesnych technologii
Uzyskuje 60% z zaliczenia i egzaminu

U2 - na ogół potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z nielicznych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii.
Uzyskuje 60% z prezentacji

Na ocenę 4 

W1 - opanował w pogłębionym stopniu wiedzę z zakresu glottodydaktyki i technologii informacyjnej. Uzyskuje 75% z zaliczenia i egzaminu

U1 - potrafi sprawnie dobierać i właściwie wykorzystywać w pracy dydaktycznej i wychowawczej dostępne materiały, środki i metody pracy w oparciu o i przy pomocy nowoczesnych technologii
Uzyskuje 75% z prezentacji

U2 - z reguły potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając licznych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii.
Uzyskuje 75% z prezentacji

Na ocenę 5

W1 - opanował w pogłębionym stopniu zaawansowaną wiedzę z zakresu glottodydaktyki i technologii informacyjnej. Uzyskuje 90% z prezentacji

U1 - potrafi sprawnie i efektywnie dobierać i wykorzystywać w pracy dydaktycznej i wychowawczej dostępne materiały, środki i metody pracy w oparciu o i przy pomocy nowoczesnych technologii
Uzyskuje 90% z prezentacji

U2 - zawsze potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z licznych i różnorodnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii. Uzyskuje 90% z prezentacji


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

po I semestrze - zaliczenie z oceną, warunkiem jest zaliczenie prezentacji


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Proakis, John G. Digital Communications. 4th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2000. Goldsmith, Andrea. Wireless Communications. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Wozencraft, John M., and Irwin Mark Jacobs. Principles of Communication Engineering. Reprint ed. Long Grove, IL: Waveland Press, 1990
2Cover, Thomas M., and Joy A. Thomas. Elements of Information Theory. 2nd ed. New York, NY: Wiley Interscience, 2006.
3Tse, David, and Pramod Viswanath. Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005
4Strang, Gilbert. Introduction to Linear Algebra. 3rd ed. Wellesley, MA: Wellesley-Cambridge Press, 2003
5Wilson, Stephen G. Digital Modulation and Coding. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1996

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy