środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Strategie uczenia się języków obcych

Kod przedmiotu

FA-1-1,13a

Status przedmiotu

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska - nauczycielska i tłumaczeniowa


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 0 15.0 2.0
Suma 0 15.0 2.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Ewa Papierz-Łapsa

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Podstawowa wiedza i własne doświadczenia dotyczące uczenia się języka obcego

Założenia i cele przedmiotu

Odkrycie własnej metody nauki języka obcego polegającej na indywidualnym dopasowaniu sposobu nauki uwzględniającej motywy, sposób organizacji czasu i miejsca pracy, określeniu przeważających typów inteligencji, dominującego kanału percepcji, zainteresowań i charakteru. Kurs ma na celu wdrożenie technik rozwijających i usprawniających wszystkie sprawności językowe i skuteczną naukę słownictwa i gramatyki.

Prowadzący zajęcia

mgr Katarzyna Jawoszek,
mgr Kamil Mielnik

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Katarzyna Jawoszek,
mgr Kamil Mielnik


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
30.0
ECTS:
1
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
30.0
ECTS:
1
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 15 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
60.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii i praktyki uczenia się języków obcych

K_W02

H1P_W02

prezentacja (W), sprawdzian pisemny (W)

Umiejętności

U1

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu zastosowania strategii i technik uczenia się języka obcego

K_U01

H1P_U01

test umiejętności wykonania zadania, (U), bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), kolokwium

U2

umie samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić i poszerzać umiejętności profesjonalne zmierzające do rozwijania sprawności językowej przy wykorzystaniu technik i strategii uczenia się języków obcych

K_U02

H1P_U02

U3

potrafi dobrać i zastosować odpowiednie metody i procedury do realizacji wybranych zadań i rozwiązywania ewentualnych problemów pojawiających się w procesie uczenia się języków obcych

K_U09

H1P_U09

U4

potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą zagadnień związanych z procesem uczenia się języków obcych

K_U12

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

Kompetencje społeczne

K1

rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

Formy i metody kształcenia

Prezentacja multimedlilana, ćwiczenia indywidualne i w grupach, dyskusja dydaktyczna, samokształcenie.


Treści programowe


Wykłady

-----
ćwiczenia

1.  Efektywne uczenie się języków obcych – sekrety procesu uczenia się i nauczania.

2.  Każdy może nauczyć się języka obcego – czynniki wpływające na efektywne uczenie się języków.

3.  Przeszkody na drodze do nauki.

4.  Motywacja i techniki organizacyjne.

5.  Organizacja miejsca pracy

6.  Organizacja czasu pracy.

7.  Określenie indywidualnych  typów inteligencji.

8.  Kanały percepcji świata.

9.  Efektywne uczenie się języków.

10.  Zapamiętywanie obcych słów.

11.  Skuteczne strategie nauki:

- słownictwa,

- gramatyki,

- technik usprawniających rozumienie ze słuchu,

- technik usprawniających rozumienie tekstu czytanego,

- technik rozwijających umiejętności pisania,

- technik rozwijających wymowę

12.  Mnemotechniki.

13.  Metody tradycyjne i eksperymentalne.

14. Sztuczki poliglotów i samouków.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

W1

Na ocenę 3 / Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 60 do 74%, ma uporządkowaną, podstawową wiedzę z zakresu teorii i praktyki uczenia się języków obcych.

Na ocenę 4 / Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 75 do 89%; ma ugruntowana wiedzę z zakresu teorii i praktyki uczenia się języków obcych.

Na ocenę 5 /Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 90-100%; w stopniu bardzo dobrym opanował podstawową wiedzę z zakresu teorii i praktyki uczenia się języków obcych.

U1

Na ocenę 3 / Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 60 do 74%, potrafi w sposób zadowalający wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu zastosowania strategii i technik uczenia się języka obcego.

Na ocenę 4 / Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 75 do 89%; Student potrafi skutecznie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu zastosowania strategii i technik uczenia się języka obcego.

Na ocenę 5 /Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 90-100%; Student potrafi bardzo skutecznie i wyszukiwać, twórczo analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu zastosowania strategii i technik uczenia się języka obcego.

U2

Na ocenę 3 / Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 60 do 74%, Student potrafi w miarę samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania sprawności językowej przy wykorzystaniu technik i strategii uczenia się języków obcych.

Na ocenę 4 / Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 75 do 89%; Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania sprawności językowej przy wykorzystaniu technik i strategii uczenia się języków obcych.

Na ocenę 5 /Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 90-100%; Student potrafi samodzielnie i bardzo skutecznie zdobywać wiedzę, doskonalić i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania sprawności językowej przy wykorzystaniu technik i strategii uczenia się języków obcych.

U3

Na ocenę 3 / Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 60 do 74%, potrafi w miarę samodzielnie dobrać i zastosować innowacyjne metody i procedury do realizacji wybranych zadań i rozwiązywania ewentualnych problemów pojawiających się w procesie uczenia się języków obcych.

Na ocenę 4 / Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 75 do 89%; potrafi samodzielnie i skutecznie dobrać i zastosować innowacyjne metody i procedury do realizacji wybranych zadań i rozwiązywania ewentualnych problemów pojawiających się w procesie uczenia się języków obcych.

Na ocenę 5 / Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 90-100%; potrafi samodzielnie i w pełni skutecznie dobrać i zastosować innowacyjne metody i procedury do realizacji wybranych zadań i rozwiązywania ewentualnych problemów pojawiających się w procesie uczenia się języków obcych.

U4

Na ocenę 3 / Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 60 do 74%, Student potrafi, wykorzystując niektóre pogłębione i rozszerzone ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, w miarę samodzielnie przygotować różne, oparte na merytorycznej argumentacji prace pisemne lub wypowiedzi ustne dotyczące zagadnień związanych z procesem uczenia się języków obcych, uzyskał zaliczenie na min. 60%.

Na ocenę 4 / Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 75 do 89%; potrafi, wykorzystując większość pogłębionych i rozszerzonych ujęć teoretycznych i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować różne, oparte na merytorycznej argumentacji prace pisemne lub wypowiedzi ustne dotyczące zagadnień związanych z procesem uczenia się języków obcych, uzyskał zaliczenie na min. 75%.

Na ocenę 5 / Student osiągnął zamierzony efekt kształcenia na poziomie 90-100%; potrafi, wykorzystując wszelkie pogłębione i rozszerzone ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, zupełnie samodzielnie przygotować różne, oparte na merytorycznej argumentacji prace pisemne lub wypowiedzi ustne dotyczące zagadnień związanych z procesem uczenia się języków obcych, uzyskał zaliczenie na min. 90%.

K1

Na ocenę 3 / Student w sposób zadowalający rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie, wykazuje się niską aktywnością podczas zajęć, zabiera głos na polecenie wykładowcy, w grupie przyjmuje postawę bierną.  

Na ocenę 4 / Student dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie, wykazuje się umiarkowaną aktywnością podczas zajęć, rzadko zabiera głos na forum, ale przyjmuje postawę zaangażowaną w pracy w grupie. 

Na ocenę 5 / Student bardzo dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie, podczas zajęć jest bardzo aktywny, często sam zabiera głos,  w grupie przyjmuje postawę zaangażowaną i podejmuje role zarówno lidera jak też współorganizatora. 


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Do uzyskania zaliczenia z oceną z przedmiotu wymagane jest:

1.  uzyskanie zaliczenia z dwóch testów w ciągu semestru,

2.  przygotowanie jednej prezentacji,

3.  przedłożenie zadań domowych,

4.  napisanie dwóch prac semestralnych,

5.  obecność na ćwiczeniach przekraczająca 80% w semestrze.

Kryteria dla zaliczeń pisemnych (kolokwium, testu wiadomości):

90-100  % bardzo dobry, 86-89 % dobry plus, 75-85%  dobry, 70-74% dostateczny plus, 60-69%  dostateczny, 0-59% niedostateczny 


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Szyszkowska – Butryn A.: Jak szybko opanować język obcy? Wybierz metodę najlepszą dla siebie: Samo Sedno Edgard, 2011.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Birkenbihl, V.: Jak szybko i łatwo nauczyć się języka, Wyd. IV, Wydawnictwo KOS, 2004.
2Brześkiewicz, Z.: Jak łatwo i skutecznie uczyć sie języków obcych, Wyd. VI, Wydawnictwo Studio Astropsychologii, 2005.
3Włoch, M.: Władca języków, czyli prawie wszystko o tym, jak zostać poliglotą, Wydawnictwo Helion, 2014
4Zaremba, E.: SuperSkuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach., Wyd.II: Wydawnictwo Helion, 2013

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----