środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Język obcy do wyboru: Język rosyjski

Kod przedmiotu

FA-1-1_5,10b

Status przedmiotu

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 0 30.0 1.0
1 2 0 30.0 1.0
2 3 --- --- ---
2 4 0 30.0 1.0
3 5 0 30.0 2.0
Suma 0 120.0 5.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 0 20.0 1.0
1 2 0 20.0 1.0
2 3 0 20.0 1.0
2 4 0 20.0 1.0
3 5 0 20.0 2.0
Suma 0 100.0 6.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Larysa Dachevska-Rapacka

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Brak wymagań wstępnych – B2

Założenia i cele przedmiotu

1.Kształcenie i rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb akademickich,

zawodowych i prywatnych.

2.Doskonalenie wszystkich sprawności językowych niezbędnych dla dalszego rozwoju językowego.

3. Wyrabianie przekonania o konieczności ciągłego uczenia się.

Prowadzący zajęcia

mgr Larysa Dachevska-Rapacka

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Larysa Dachevska-Rapacka


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
152.0
ECTS:
5.1
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 150 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
28.0
ECTS:
0.9
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 14 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 9 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
180.0
ECTS:
6.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu określonej tematyki (życie zawodowe, prywatne, sprawy ogólne) ukierunkowaną na praktyczne wykorzystanie podczas komunikacji zarówno ustnej jak i pisemnej ma wiedzę, umiejętności i kompetencje zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 ESOKJ;

K_W01

H1P_W01

test standaryzowany, (W), odpowiedź, (W), udział w dyskusji, (W), sprawdzian pisemny (W), dyskusja, kolokwium, sprawdzian praktyczny

W2

ma podstawową wiedzę w zakresie struktur gramatycznych i fonologicznych języka rosyjskiego, pozwalających na konstruowanie wypowiedzi, które odpowiadają właściwemu poziomowi opanowania języka

W3

ma podstawową wiedzę o kulturze Rosji

K_W03

H1P_W02

Umiejętności

U1

rozumie główne treści tekstów i wykładów na tematy codzienne np. konieczności dbania o zdrowie

K_U01

H1P_U01

prezentacja (W), dyskusja

U2

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności pozwalające na posługiwanie się językiem rosyjskim, czyta ze zrozumieniem teksty o tematyce popularnonaukowej, korzysta ze źródeł obcojęzycznych

K_U02

H1P_U02

U3

dysponuje odpowiednim do poziomu zasobem środków językowych, aby posługiwa się językiem rosyjskim w dyskusjach z rosyjskojęzycznymi partnerami

K_U03

H1P_U03

U4

potrafi napisać samodzielnie list prywatny i służbowy oraz inne teksty odpowiednie do poziomu językowego B2, np. zaprezentować siebie, stworzyć autocharakterystykę

K_U04

H1P_U04

Kompetencje społeczne

K1

rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), dyskusja

K2

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K02

H1P_K02

K3

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K03

H1P_K03

Formy i metody kształcenia

1.  maksymalnie interaktywne współdziałanie (zadania twórcze, praca w parach lub małych grupach);

2.  elementy treningowe, prezentacje, ćwiczenia, rozgrzewki językowe, dyskusje, scenki, gry językowe i szkoleniowe;

3.  sprawdzanie zadań domowych w celu rozumienia „strefy rozwoju”;

4.  ciągły kontakt z lektorem;

5.  praca z podręcznikiem;

6.  wykorzystanie różnorodnych materiałów dodatkowych (opracowania — kartki robocze, prasa,  etc.)

7.  technologie multimedialne (audio, wideo etc.)

8.  mówienie spontaniczne na tematy bieżące oraz analiza grupowa;

inne formy zajęć.Treści programowe


Wykłady

-----
ćwiczenia

Zajęcia skoncentrowane są na opanowaniu podstaw wiedzy o współczesnym języku rosyjskim, z naciskiem na aspekt komunikatywny, prawidłową wymowę, oraz na umiejętność czytania i pisania w tym języku.

Podczas kursu student ćwiczy następujące sprawności językowe:

1. Słuchanie:

- odsłuchiwanie głównego sensu wypowiedzi zawartego w krótkich, wyraźnych, prostych przekazach, ogłoszeniach, zawierających wyrażenia i najczęściej używane słownictwo dotyczącego życia;

- odsłuchiwanie autentycznych nagrań i komunikatów na tematy związane z rodziną, zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi, geografią regionu.

2. Czytanie:

- tekstów w celu znalezienia ogólnej i szczegółowej, przewidywalnej informacji, w prostych codziennych materiałach, takich jak ogłoszenia, reklama, prospekty, jadłospisy, rozkład jazdy, proste listy prywatne.

3. Pisanie:

- listów nieformalnych i listów formalnych typu wniosek, podanie lub prośba;

- sporządzanie opisów miejsc, zdarzeń, osób.

4. Mówienie:

- porozumiewanie się w sytuacjach codziennych,rutynowych oraz oficjalnych, wymagających bezpośrednich informacji na znane tematy; radzenie sobie w sytuacjach towarzyskich.

Zajęcia są podzielone na bloki tematyczne.

Zakres tematów:

1. Rosyjski alfabet. Litery i dźwięki. Zasady czytania. Osobliwości akcentu.

2. Zapoznanie się.

3. Przedstawianie siebie i innych. Dane osobowe (narodowości, miejsce urodzenia i zamieszkania).

4. Opowiadanie o rodzinie. Związki rodzinne. Stan cywilny.

5. Wygląd zewnętrzny oraz charakter człowieka.

6. Liczby i wiek. Data urodzenia (dni, miesiące, lata).

7. Pogoda. Pory roku. Nazwy geograficzne: kraje, miasta.

8. Dni tygodnia oraz czynności codzienne i regularne.

9. Kolory.

10. Czas wolny. Zainteresowania. Wyrażanie opinii.

11. Mój dom (mieszkanie, budynek, pokój). Meble. Sprawy domowe.

12. Artykuły spożywcze. Zakupy.

13. Rodzaje sklepów oraz czynności wykonywane w sklepach.

14. Jedzenie. Smaki. Kuchnie świata.

15. Wyjście do restauracji. Dania w menu. Zamówienie.

16. Poruszanie się w nieznanym mieście.

17. Orientacja oraz kierunki. Pytanie o drogę. Transport miejski.

18. Czas, zegar, godziny. Wyznaczanie i podawanie czasu. Ćwiczenia z zegarem.

19. Zwroty grzecznościowe, etykieta.

20. Podróże, wakacje, urlop. Odpoczynek.

21. Przyroda oraz miejsca spędzania urlopu. Atrakcje. Upominki i wycieczki.

22. Wyjazd oraz przygotowywanie się, rezerwacje i kupowanie biletów.

23. Zdrowie oraz wizyta do lekarza. Choroby człowieka. W szpitalu.

24. Zdrowy tryb życia. Uprawianie sportu.

25. Studia i praca. Uczenie się. Nauka języków obcych. Nazwy zawodów.


Zagadnienia gramatyczne:

1. Akcent i intonacja w języku rosyjskim.

2. Dźwięki samogłoskie i spółgłoskie. Zasady wymowy.

3. Zaimki osobowe i dzierżawcze. 

4. Rzeczownik. Rodzaje rzeczownika. Odmiana. Deklinacja rzeczownika.

5. Przymiotniki. Odmiana przymiotników. Twardy i męki temat.

6. Przypadki i liczby.

7. Czasownik. Odmiana w I i II koniugacji.  Aspekt dokonany/niedokonany. Czasy.

8. Liczebniki (główne, porządkowe, zbiorowe)

9. Przysłówki czasu, miejsca, sposobu + przyimki

10. Zwroty umożliwiające wyrażanie opinii: я считаю, я думаю, мне кажется, по- моему.


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Kryteria dla testu wiadomości:

90% - 100% bardzo dobry

(student wykazuje bardzo dobre rozeznanie w wiedzy z zakresu nauk o turystyce pozwalające na jej bardzo sprawne i kreatywne wykorzystywanie w trakcie zajęć czy aktywności zawodowej; potrafi bardzo efektywnie i sprawnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje; potrafi bardzo efektywnie dobrać i zastosować innowacyjne metody i procedury do realizacji wybranych zadań i rozwiązywania ewentualnych problemów pojawiających się w pracy zawodowej);

86% - 89% + dobry;

76% - 85% dobry;

70% - 75% + dostateczny;

60% - 69% dostateczny;

59% i mniej niedostateczny.

W1

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu określonej tematyki, ukierunkowaną na praktyczne wykorzystanie podczas komunikacji na poziomie zadowalającym i uzyskał min. 60% z form sprawdzających

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu określonej tematyki, ukierunkowaną na praktyczne wykorzystanie podczas komunikacji na poziomie dobrym i uzyskał min. 75% z form sprawdzających

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu określonej tematyki, ukierunkowaną na praktyczne wykorzystanie podczas komunikacji na poziomie bardzo dobrym i uzyskał min. 90% z form sprawdzających

W3

Student opanował podstawową wiedzę w zakresie struktur gramatycznych i fonologicznych języka rosyjskiego i wykazuje się nią na poziomie zadowalającym oraz uzyskał min. 60% podczas różnych form sprawdzających

Student opanował podstawową wiedzę w zakresie struktur gramatycznych i fonologicznych języka rosyjskiego i wykazuje się nią na poziomie dobrym oraz uzyskał min. 75% podczas różnych form sprawdzających

Student opanował podstawową wiedzę w zakresie struktur gramatycznych i fonologicznych języka rosyjskiego i wykazuje się nią na poziomie bardzo dobrym oraz uzyskał min. 90% podczas różnych form sprawdzających

W5

Student ma podstawową wiedzę o kulturze Rosji i podczas dyskusji wykazuje się nią na poziomie zadowalającym

Student ma podstawową wiedzę o kulturze Rosji i podczas dyskusji wykazuje się nią na poziomie dobrym

Student ma podstawową wiedzę o

kulturze Rosji i podczas dyskusji wykazuje się nią na poziomie bardzo dobrym

U1

Student w stopniu zadowalającym rozumie główne wątki tekstów słuchanych z życia codziennego

Student w stopniu dobrym rozumie główne wątki tekstów słuchanych z życia codziennego

Student w stopniu bardzo dobrym rozumie główne wątki tekstów słuchanych z życia codziennego

U02

Student w miarę samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalające na posługiwanie się językiem rosyjskim, radzi sobie z czytaniem właściwych tekstów

Student samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalające na posługiwanie się językiem rosyjskim, dobrze radzi sobie z czytaniem właściwych tekstów

Student w pełni samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalające na posługiwanie się językiem rosyjskim, bardzo dobrze radzi sobie z czytaniem właściwych tekstów

U03

Student częściowo wykorzystuje zasób środków językowych, pozwalających na dyskusję i komunikację z partnerami rosyjskojęzycznymi

Student w większości wykorzystuje zasób środków językowych, pozwalających na dyskusję i komunikację z partnerami rosyjskojęzycznymi

Student w pełni wykorzystuje zasób środków językowych, pozwalających na dyskusję i komunikację z partnerami rosyjskojęzycznymi

U04

Student w stopniu zadowalającym radzi sobie korespondencją w języku rosyjskim

Student dobrze radzi sobie z korespondencją w języku rosyjskim

Student bardzo dobrze radzi sobie z korespondencją w języku rosyjskim

K1

Student w sposób zadowalający rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

Student dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

Student bardzo dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K2

Student potrafi w miarę sprawnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Student potrafi sprawnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Student potrafi niezwykle sprawnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K3

Student potrafi w miarę właściwie i częściowo samodzielnie określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Student potrafi w większości właściwie i niemal samodzielnie określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Student potrafi bardzo właściwie i zupełnie samodzielnie określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń wymagana jest:

Obecność na zajęciach wynosząca min. 80%.

Zaliczenie, składające się z kolokwiów i testów, z których należy uzyskać min 60% poprawnych odpowiedzi.

Wykazanie się umiejętnościami właściwymi dla języka.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Od A do Ja /От А до Я/, kurs języka rosyjskiego dla osób dorosłych + CD, autor: Anna Wrzesińska, wydawnictwo Rosjanka, Lódź, 2013
2Gramatyka bez problemów, podręcznik + CD, autor: Dorota Dziewanowska, WSiP, Warszawa 2009, wyd. III 2012
3Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach (PWN), autorzy: Albina Gołubiewa, Walentyna Czeczuga, Paulina Węcławiak
4Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami (PWN), autorzy: Albina Gołubiewa, Magdalena Kuratczyk

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1РЭТ /Rosyjski Egzamin Turyzm / podręcznik języka rosyjskiego w sferze międzynarodowego biznesu turystycznego+ CD; autor: Lilia Wochmina; wydawnictwo IKAR Moskwa, 2016
2Język rosyjski – gry i zadania, autor: Karina Czakmisian
3Biznesmeni mówią po rosyjsku, podręcznik + CD, 33 autorzy: Larysa Fast, Magdalena Zwolińska, wydawnictwo POLTEXT, Warszawa, 2010
4Podręczny słownik obrazkowy Polski-Rosyjski; autorzy: Jean-Claude Corbeil, Ariane Archambault, wydawnictwo LektorKlett, PONS
5Kartki robocze tematyczne; materiały i źródła internetowe; prasa etc.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy