środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Gramatyka praktyczna języka angielskiego

Kod przedmiotu

FA-1-1_2,7

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 0 45.0 3.0
1 2 0 25.0 2.0
Suma 0 70.0 5.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 0 35.0 3.0
1 2 0 20.0 2.0
Suma 0 55.0 5.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Wojciech Kraus

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Umiejętności językowe na poziomie B1. Znajomość terminologii gramatycznej na poziomie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.


Założenia i cele przedmiotu

Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia oraz z zastosowaniem struktur gramatycznych w języku angielskim na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację.


Prowadzący zajęcia

mgr Wojciech Kraus

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Wojciech Kraus


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
72.0
ECTS:
2.9
godz.:
0.0
ECTS:
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 70 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
53.0
ECTS:
2.1
godz.:
0.0
ECTS:
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 10 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 15 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 15 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 13 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
100
ECTS:
4
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
125.0
ECTS:
5.0
godz.:
0.0
ECTS:
0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię gramatyczną języka angielskiego

K_W03

H1P_W02

test standaryzowany, (W)

Umiejętności

U1

umie stosować poprawne formy gramatyczne w zakresie obejmującym program kursu, oraz oceniać poprawność form stworzonych przez innych użytkowników języka

K_U01

H1P_U01

test standaryzowany, (W)

U2

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie filologii, obejmujące gramatykę języka angielskiego

K_U02

H1P_U02

U3

ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U14

H1P_U14

Kompetencje społeczne

K1

Rozumie konieczność ciągłego rozwijania kompetencji gramatycznej

K_K01

H1P_K01

test standaryzowany, (W)

Formy i metody kształcenia

ćwiczenia, dyskusja, prezentacje.Treści programowe


Wykłady

-----
ćwiczenia

Gramatyka praktyczna 1,2:

1.  Zastosowanie czasów teraźniejszych

2.  Zastosowanie czasów przeszłych

3.  Zastosowanie czasów perfektywnych

4.  Sposoby wyrażania przyszłości

5.  Tworzenie mowy zależnej.

6.  Zastosowanie strony biernej

7.  Tworzenie zdań  typu I had my phone stolen.

8.  Zastosowanie zdań warunkowych

9.  Konstrukcje typu I wish

10.  Czasowniki modalne

11. Konstrucje wymagające inwersji podmiotu i operatora

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

W1

Na ocenę 3

ma nieuporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię gramatyczną języka angielskiego (co najmniej 60% oceny testu pisemnego)

Na ocenę 4

ma częściowo uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię gramatyczną języka angielskiego (co najmniej 80% oceny testu pisemnego)

Na ocenę 5

ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię gramatyczną języka angielskiego (co najmniej 95% oceny testu pisemnego)

U1

Na ocenę 3

umie częściowo dokonać rozbioru gramatycznego i logicznego zdania, określić typ zdania, oraz funkcje poszczególnych części mowy, popełniając znaczną ilość błędów (co najmniej 60% oceny testu pisemnego)

Na ocenę 4

umie częściowo dokonać rozbioru gramatycznego i logicznego zdania, określić typ zdania, oraz funkcje poszczególnych części mowy (co najmniej 80% oceny testu pisemnego)

Na ocenę 5

umie dokonać rozbioru gramatycznego i logicznego zdania, określić typ zdania, oraz funkcje poszczególnych części mowy (co najmniej 95% oceny testu pisemnego)

U2

Na ocenę 3

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie filologii, obejmujące gramatykę języka angielskiego w stopniu dostatecznym (co najmniej 60% oceny testu pisemnego)

Na ocenę 4

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie filologii, obejmujące gramatykę języka angielskiego w stopniu dobrym (co najmniej 80% oceny testu pisemnego)

Na ocenę 5

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie filologii, obejmujące gramatykę języka angielskiego (co najmniej 95% oceny testu pisemnego)

U3

Na ocenę 3

ma częściowe umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, popełniając znaczną ilość błędów w zakresie gramatyki  (co najmniej 60% oceny testu pisemnego)

Na ocenę 4

ma częściowe umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (co najmniej 80% oceny testu pisemnego)

Na ocenę 5

ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (co najmniej 95% oceny testu pisemnego)

K1

Na ocenę 3

W niewielkim stopniu rozumie konieczność ciągłego rozwijania kompetencji gramatycznej, co potwierdza umiejętnością rozwiązania niewielkiej części zadań dodatkowych

Na ocenę 4

Częściowo rozumie konieczność ciągłego rozwijania kompetencji gramatycznej, co potwierdza umiejętnością rozwiązania większości zadań dodatkowych

Na ocenę 5

Rozumie konieczność ciągłego rozwijania kompetencji gramatycznej, co potwierdza umiejętnością rozwiązania wszystkich zadań dodatkowychForma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach, udział w dyskusji w czasie zajęć, pozytywnej oceny z wszystkich testów pisanych w trakcie semestru, oraz pozytywnej oceny z pisemnego  egzaminu końcowego.Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1M. Foley I D. Hall, My Grammar Lab Intermediate. Pearson, 2012
2M. Foley I D. Hall, My Grammar Lab Advanced. Pearson, 2012
3A. J. Thomson i A.V. Martinet, A Practical English Grammar. Oxford: Oxford University Press, 2002
4A. J. Thomson i A.V. Martinet, A Practical English Grammar. Exercises 1 & 2. Oxford: Oxford University Press, 2002

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Mark Foley i Diane Hall, Advanced Learners’ Grammar. London: Longman, 2003
2Martin Hewings, Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----