środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Wstęp do literaturoznawstwa

Kod przedmiotu

FA-1-1,6

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 30.0 10.0 3.0
Suma 30.0 10.0 3.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 15.0 10.0 3.0
Suma 15.0 10.0 3.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Małgorzata Kowalcze

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat kultury i literatury angielskiego obszaru językowego. Student ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie minimum B2.

Założenia i cele przedmiotu

Po ukończeniu kursu student powinien być zaznajomiony z różnymi gatunkami literackimi jak również poznać podstawową terminologię literacką.

Prowadzący zajęcia

dr Ewa Panecka

Egzaminator/ Zaliczający

dr Ewa Panecka


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
42.0
ECTS:
1.7
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 30 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 10 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
33.0
ECTS:
1.3
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 13 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 20 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu literaturoznawstwa

K_W02

H1P_W02

udział w dyskusji, (W), egzamin pisemny (W)

W2

Student zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim związana z literaturą

K_W04

H1P_W03

W3

Student ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa

K_W05

H1P_W04

Umiejętności

U1

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu literaturoznawstwa z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U01

H1P_U01

udział w dyskusji, (W), egzamin pisemny (W)

U2

Student posiada umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim

K_U10

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

U3

Student potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z literaturoznawstwem

K_U12

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

Kompetencje społeczne

K1

Student rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

obserwacja jakości wykonania zadania (W), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

K2

Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, regionalnego, krajowego i europejskiego

K_K05

H1P_K05

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny; opis; objaśnienie lub wyjaśnienie; wykład problemowy; wykład konwersatoryjny ; dyskusja dydaktyczna; film


Treści programowe


Wykłady

1.  Types of Literature

2.  Fiction and Reality

3.  Literary Language

4.  Intention and Biography in Criticism

5.  Narrative and the Question of Truth. Theories of interpretation

6.  Literature and Moral Life

7.  Philosophy, Tragedy and Literary Form

ćwiczenia

1.  “Beowulf” as a heroic epic. Content, Form, Theme, Motif and Subject Matter

2.  Setting and Style

3.  S.T. Coleridge “The Rime of the Ancient Mariner”. Figurative Language and Stylistic Devices

4.  S.T. Coleridge “The Rime of the Ancient Mariner”. Phonetic, Stylistic and Semantic Devices

5.  Rhetoric

6.  Narrative and Lyric Poetry

7.  Modern Poetry

8.  The Elements of Drama: Character, Plot, Plot Structure

9.  W. Shakespeare. The Elements of Drama: Dialogue, Monologue, Soliloquy, Setting and Staging

10.  Tragedy, Comedy and other Forms of Drama

11.  E. Brontë, “Wuthering Heights”. Point of View.

12. E. Brontë, “Wuthering Heights”. Plot, Character, Theme, Theories of Interpretation 


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Efekt kształcenia

W1

Na ocenę 3

Student ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa.Uzyskanie co najmniej 60% z egzaminu.

Na ocenę 4

Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa. Uzyskanie co najmniej 75% z egzaminu.

Na ocenę 5

Student ma bardzo szeroką wiedzę z zakresu literaturoznawstwa. Uzyskanie co najmniej 90% z egzaminu.

W2

Na ocenę 3

Student zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim związana z literaturą. Uzyskanie co najmniej 60% z egzaminu.

Na ocenę 4

tudent w szerokim stopniu opanował terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim związana z literaturą. Uzyskanie co najmniej 75% z egzaminu.

Na ocenę 5

Student zna w stopniu zaawansowanym terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim związana z literaturą. Uzyskanie co najmniej 90% z egzaminu.

W3

Na ocenę 3

Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu literaturoznawstwa.Uzyskanie co najmniej 60% z egzaminu.

Na ocenę 4

Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę podstawową z zakresu literaturoznawstwa. Uzyskanie co najmniej 75% z egzaminu.

Na ocenę 5

Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa. Uzyskanie co najmniej 90% z egzaminu.

U1

Na ocenę 3

Student potrafi dostatecznie sprawnie wyszukiwać i selekcjonować i użytkować informacje z zakresu literaturoznawstwa z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów. Uzyskanie co najmniej 60% z egzaminu.

Na ocenę 4

Student potrafi sprawnie wyszukiwać, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu literaturoznawstwa z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów. Uzyskanie co najmniej 75% z egzaminu.

Na ocenę 5

Student potrafi bardzo sprawnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu literaturoznawstwa z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów. Uzyskanie co najmniej 90% z egzaminu.

U2

Na ocenę 3

Student w dostatecznym stopniu posiada umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim. Uzyskanie co najmniej 60% z egzaminu.

Na ocenę 4

Student posiada dobrą umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim. Uzyskanie co najmniej 75% z egzaminu.

Na ocenę 5

Student posiada bardzo dobrą umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim. Uzyskanie co najmniej 90% z egzaminu.

U3

Na ocenę 3

Student potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne, samodzielnie przygotować typową pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą podstawowych zagadnień związanych z literaturoznawstwem. Uzyskanie co najmniej 60% z egzaminu.

Na ocenę 4

Student potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z literaturoznawstwem. Uzyskanie co najmniej 75% z egzaminu.

Na ocenę 5

Student potrafi, wykorzystując różnorodne ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z literaturoznawstwem. Uzyskanie co najmniej 90% z egzaminu.

K1

Na ocenę 3

Student dostatecznie rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie.

Na ocenę 4

Student wykazuje się głębszym zrozumieniem konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie.

Na ocenę 5

Student bardzo dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie.

K2

Na ocenę 3

Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, regionalnego, krajowego i europejskiego.

Na ocenę 4

Student ma pogłębioną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, regionalnego, krajowego i europejskiego.

Na ocenę 5

Student ma bardzo pogłębioną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, regionalnego, krajowego i europejskiego.


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Student powinien być obecny i aktywnie uczestniczyć w zajęciach przygotowując utwory zadane przez wykładowcę. Jednocześnie student powinien brać udział w dyskusjach problemowych oraz krytycznie odnosić się do zadanego materiału.

Ocena uzależniona jest od zaliczenia prac kontrolnych oraz egzaminu końcowego.

Do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń wymagana jest:

Obecność na zajęciach przekraczająca 80%

Aktywność na zajęciach

Uzyskanie co najmniej 60% z prac kontrolnych

Egzamin: Aby uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu konieczne jest uzyskanie co najmniej 60% punktów.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1M. Meyer, The Bedford Introduction to Literature, New York: St.Martin’s Press, 1987.
2J. Culler, Literary Theory: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2011.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1R. R. DiYanni, Literature: Reading Fiction, Poetry, Drama , and the Essay, New York: McGraw-Hill, 1990.
2G. L.Hagberg and J. Walter (eds.), A Companion to the Philosophy of Literature. Chichester: Wiley-Blackwell, 2000.
3T. Eagleton, Literary Theory: an Introduction, Oxford: Blackwell Publishers, 2003.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy