środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Wstęp do językoznawstwa

Kod przedmiotu

FA-1-1,5

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

-----
Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Bartosz Warzycki

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+/B2 Znajomość terminologii językoznawczej na poziomie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. 

Założenia i cele przedmiotu

Wprowadzenie studentów do językoznawstwa ogólnego. Omówienie najważniejszych prac i teorii językoznawczych. Wykształcenie u studentów umiejętności stosowania teorii do rozpoznawania zjawisk językowych opisywanych przez językoznawstwo.

Prowadzący zajęcia

mgr Bartosz Warzycki

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Bartosz Warzycki


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
47.0
ECTS:
3
godz.:
32.0
ECTS:
3
Udział w wykładach (godz.) 40 25
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5 5
Udział w egzaminie (godz.) 2 2
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
35.0
ECTS:
0
godz.:
50.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 15 25
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 15 20
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 5
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
82.0
ECTS:
3.0
godz.:
82.0
ECTS:
3.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu językoznawstwa, aby stosować tę wiedzę we własnej obserwacji języka

K_W03

H1P_W02

wypełnianie arkuszy ćwiczeń, (W), prezentacja (W), egzamin pisemny (W)

Umiejętności

U1

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu językoznawstwa z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U01

H1P_U01

test standaryzowany, (W), egzamin pisemny (W)

U2

umie samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z działalnością zawodową filologa

K_U02

H1P_U02

Kompetencje społeczne

K1

rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

udział w dyskusji, (W), obserwacja jakości wykonania zadania (W)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia, dyskusja, metoda przypadków, rozwiązywanie zadań, praca w grupach. 


Treści programowe


Wykłady

Wykład: 1) Pochodzenie języka 

2) Język zwierząt i ludzi 

3) Rozwój pisma 

4) Wybrane zagadnienia z zakresu neurolingwistyki 

5) Pojęcie gramatyki 

6) Nabywanie języka rodzimego 

7) Nabywanie języka obcego 

8) Wybrane zagadnienia z zakresu morfologii 

9) Procesy słowotwórcze 

10) Wybrane zagadnienia z zakresu semantyki 

11) Wybrane zagadnienia z zakresu pragmatyki 

12) Wybrane zagadnienia z zakresu analizy dyskursu 

13) Język angielski – perspektywa historyczna

14) Odmiany regionalne i społeczne języka 

15) Język a kultura 

ćwiczenia

Ćwiczenia: 1) Mityczne wizje powstania języka a współczesna nauka 

2) Komunikacja niektórych gatunków zwierząt 

3) Różnorodność językowa na świecie 

4) Dwujęzyczność 

5) Język emocji w różnych kulturach 

6) Dominacja języka angielskiego w świecie 

7) Rozwój języka angielskiego na Wyspach Brytyjskich 

8) Porównanie brytyjskiej i amerykańskiej odmiany języka angielskiego 

9) Tzw. dzikie dzieci a proces nabywania języka 

10) Interpretowanie znaczenia w kontekście wypowiedzi


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

W1 Na ocenę 3 Student wykazuje uporządkowanie wiedzy z zakresu językoznawstwa zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej tłumacza na zadowalającym poziomie i uzyskał minimum 60% z egzaminu. Na ocenę 4 Student wykazuje uporządkowanie wiedzy z zakresu językoznawstwa zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej tłumacza na dobrym poziomie i uzyskał minimum 75% z egzaminu. Na ocenę 5 Student wykazuje uporządkowanie wiedzy z zakresu językoznawstwa zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej tłumacza na bardzo dobrym poziomie i uzyskał minimum 90% z egzaminu. W2 Na ocenę 3 Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu językoznawstwa na zadowalającym poziomie i uzyskał minimum 60% z egzaminu. Na ocenę 4 Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu językoznawstwa na dobrym poziomie i uzyskał minimum 75% z egzaminu.Na ocenę 5 Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu językoznawstwa na bardzo dobrym poziomie i uzyskał minimum 90% z egzaminu. W3 Na ocenę 3 Student zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim w stopniu zadowalającym , wykorzystuje część ze poznanej terminologii w trakcie prezentacji i w pracy zaliczeniowej. Na ocenę 4 Student zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim w stopniu dobrym, wykorzystuje sporą część ze poznanej terminologii w trakcie prezentacji i w pracy zaliczeniowej. Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia Na ocenę 5 Student zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim w stopniu bardzo dobrym, wykorzystuje w sposób wyczerpujący i właściwy ww. terminologię w trakcie prezentacji i w pracy zaliczeniowej. U1 Na ocenę 3 Student potrafi w sposób zadowalający choć niepełny wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu językoznawstwa z wykorzystaniem niektórych źródeł i sposobów Na ocenę 4 Student potrafi skutecznie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu językoznawstwa z wykorzystaniem większości źródeł i sposobów Na ocenę 5 Student potrafi bardzo skutecznie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu językoznawstwa z wykorzystaniem różnorodnych źródeł i sposobów w sposób wyczerpujący owe zasoby U2 Na ocenę 3 Student umie w miarę samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z działalnością zawodową tłumacza, choć nie wykorzystuje wszystkich możliwości, aby to czynić Na ocenę 4 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z działalnością zawodową tłumacza, wykorzystując większość możliwości, aby to czynić Na ocenę 5 Student umie bardzo skutecznie i w pełni samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z działalnością zawodową tłumacza, wykorzystując wszystkie możliwości, aby to czynić K1 Na ocenę 3 Student w sposób zadowalający rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie Na ocenę 4 Student dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie Na ocenę 5 Student bardzo dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie
Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na ćwiczeniach przekraczająca 80%. Złożenie pracy zaliczeniowej i uzyskanie pozytywnej oceny. Przygotowanie prezentacji w zespole badawczym i przedstawienie jej na zajęciach. Uzyskanie co najmniej 60% z egzaminu. 


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1G. Yule, The Study of Language, 5th edition Cambridge University Press, Cambridge 2014
22. V. Fromkin, An Introduction to Language, Harcourt, Fort Worth 1993.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1A. Radford, et al.,Linguistics. An Introduction. Cambridge University Press, Cambridge 2009
2E. Tabakowska, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Universitas, Kraków 2001.
3Materiały uzupełniające (artykuły naukowe, wybrane eseje).

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----