środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

PNJA - Writing

Kod przedmiotu

FA-1-1_6,3

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 0 30.0 2.0
1 2 0 25.0 2.0
2 3 0 25.0 2.0
2 4 0 30.0 2.0
3 5 0 30.0 2.0
3 6 0 45.0 3.0
Suma 0 185.0 13.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 0 30.0 2.0
1 2 0 25.0 2.0
2 3 0 25.0 2.0
2 4 0 30.0 2.0
3 5 0 30.0 2.0
3 6 0 45.0 3.0
Suma 0 185.0 13.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Magdalena Noworolnik

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat kultury i literatury angielskiego obszaru językowego. Student ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie B1.

Założenia i cele przedmiotu

 1. Przyswojenie przez studenta rejestru i słownictwa akademickiego.
 2. Wykształcenie umiejętności pisania formalnych tekstów, takich jak eseje, listy, CV, raporty i opracowania danych.
 3. Wykształcenie umiejętności pisania spójnych akapitów i dłuższych kompozycji.
 4. Przygotowanie do pisania pracy/projektu naukowego (pisanie bibliografii, unikanie plagiatowania), przedstawianie danych.
 5. Po ukończeniu kursu student powinien umieć tworzyć wypowiedzi pisemne w języku angielskim na poziomie C2.

Prowadzący zajęcia

mgr Anna Borkowska,
mgr Małgorzata Kowalcze,
mgr Wojciech Kraus,
mgr Sabina Wodniak

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Anna Borkowska,
mgr Małgorzata Kowalcze,
mgr Wojciech Kraus,
mgr Sabina Wodniak


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
193.0
ECTS:
7
godz.:
0.0
ECTS:
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 185
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 8
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
160.0
ECTS:
6
godz.:
0.0
ECTS:
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 80
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 50
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 30
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
193
ECTS:
7
godz.:
ECTS:
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
353.0
ECTS:
13.0
godz.:
0.0
ECTS:
0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową na temat fonologicznej, morfologicznej i gramatycznej struktury języka angielskiego

K_W02

H1P_W02

sprawdzian pisemny (W), egzamin pisemny, frekwencja na zajęciach

W2

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, technologii informacyjnej i prawa autorskiego

K_W11

H1P_W10

Umiejętności

U1

Student posiada umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim

K_U10

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

egzamin pisemny (W), sprawdzian pisemny (W), frekwencja na zajęciach

U2

Student potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z kierunkiem filologia angielska i wybraną specjalnością

K_U10

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

U3

Student ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego, do nauczania którego uzyskuje przygotowanie, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U15

H1P_U14

Kompetencje społeczne

K1

Student rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), dyskusja

K2

Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, regionalnego, krajowego i europejskiego

K_K05

H1P_K05

Formy i metody kształcenia

metoda podawcza, dyskusja, zajęcia praktyczne, ćwiczenia, praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach.


Treści programowe


Wykłady


ćwiczenia

 1. Słownictwo akademickie
 2. Struktura zdania, planowanie wypowiedzi
 3. Pisanie akapitu: wprowadzenie, zakończenie, podsumowanie, definiowanie, porównywanie, uogólnianie, podawanie przykładów, rozwiązania problemów
 4. Parafraza, weryfikacja i sprawdzanie napisanego tekstu
 5. Plagiat, techniki pisania odniesień i bibliografii
 6. Pisanie tekstów formalnych: esejów, listów
 7. Prace pisemne

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

W1

Na ocenę 3: student ma w małym zakresie uporządkowaną wiedzę podstawową na temat fonologicznej, morfologicznej i gramatycznej struktury języka angielskiego; uzyskanie co najmniej 60% z zaliczeń, z zadań domowych, prac pisemnych.

Na ocenę 4: student ma uporządkowaną wiedzę podstawową na temat fonologicznej, morfologicznej i gramatycznej struktury języka angielskiego; uzyskanie co najmniej 75% z zaliczeń, z zadań domowych, prac pisemnych.

Na ocenę 5: student ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę podstawową na temat fonologicznej, morfologicznej i gramatycznej struktury języka angielskiego; uzyskanie co najmniej 90% z zaliczeń, z zadań domowych, prac pisemnych.

W2

Na ocenę 3: student zna i rozumie tylko podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, technologii informacyjnej i prawa autorskiego; uzyskanie co najmniej 60% z zaliczeń, z zadań domowych, prac pisemnych.

Na ocenę 4:student w dobrym stopniu zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, technologii informacyjnej i prawa autorskiego; uzyskanie co najmniej 75% z zaliczeń, z zadań domowych, prac pisemnych.

Na ocenę 5: student bardzo dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, technologii informacyjnej i prawa autorskiego; uzyskanie co najmniej 90% z zaliczeń, z zadań domowych, prac pisemnych.

U1

Na ocenę 3: Student posiada w niewielkim stopniu rozwiniętą umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim; uzyskanie co najmniej 60% z zaliczeń, z zadań domowych, prac pisemnych.

Na ocenę 4: student posiada dobrze rozwiniętą umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim; uzyskanie co najmniej 75% z zaliczeń, z zadań domowych, prac pisemnych.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrze rozwiniętą i poszerzoną umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim; uzyskanie co najmniej 90% z zaliczeń, z zadań domowych, prac pisemnych.

U2

Na ocenę 3: student bardzo słabo potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z kierunkiem filologia angielska i wybraną specjalnością; uzyskanie co najmniej 60% z zaliczeń, z zadań domowych, prac pisemnych.

Na ocenę 4: student w dobrym stopniu potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z kierunkiem filologia angielska i wybraną specjalnością; uzyskanie co najmniej 75% z zaliczeń, z zadań domowych, prac pisemnych

Na ocenę 5: student bardzo dobrze potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z kierunkiem filologia angielska i wybraną specjalnością; uzyskanie co najmniej 90% z zaliczeń, z zadań domowych, prac pisemnych.

U3

Na ocenę 3:  student ma wystarczające umiejętności językowe w zakresie języka obcego, do nauczania którego uzyskuje przygotowanie, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; uzyskanie co najmniej 60% z zaliczeń, z zadań domowych, prac pisemnych.

Na ocenę 4:  student ma rozwinięte umiejętności językowe w zakresie języka obcego, do nauczania którego uzyskuje przygotowanie, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; uzyskanie co najmniej 75% z zaliczeń, z zadań domowych, prac pisemnych.

Na ocenę 5:  student ma bardzo dobrze rozwinięte umiejętności językowe w zakresie języka obcego, do nauczania którego uzyskuje przygotowanie, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; uzyskanie co najmniej 90% z zaliczeń, z zadań domowych, prac pisemnych.

K1

Na ocenę 3:  Student dostatecznie rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie.

Na ocenę 4:  student wykazuje się głębszym zrozumieniem konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie.

Na ocenę 5:  student bardzo dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie.

K2

Na ocenę 3:  student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, regionalnego, krajowego i europejskiego.

Na ocenę 4:  student ma pogłębioną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, regionalnego, krajowego i europejskiego.

Na ocenę 5:  student ma bardzo pogłębioną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, regionalnego, krajowego i europejskiego.
Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest:

 1. regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach, udział w dyskusji w czasie zajęć (min. 80% obecności na zajęciach);
 2. zaliczenie wszystkich zadań domowych;
 3. uzyskanie min. 60% ze wszystkich prac pisemnych
 4. zaliczenie z oceną po każdym semestrze po uzyskaniu pozytywnej oceny z końcowego kolokwium zaliczeniowego.
 5. po semestrze VI pisemny egzamin końcowy z praktycznej nauki języka angielskiego (egzamin pisemny i egzamin ustny).


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1S. Burgess, A. Thomas, Gold First, Pearson Education Limited 2014.
2J. Bell, A.Thomas, Gold Advanced, Pearson Education Limited 2014.
3J. Newbrook, J. Wilson, Gold Proficiency, Pearson Education Limited 2014.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Bailey, Stephen. Academic Writing. A Handbook for International Students. Routlege, 2011.
2Blanchard, Karen, Root, Christine. Ready to Write. A First Composition Text. Addison-Wesley Publishing Company, 1994.
3Folse, Keith S., Muchmore-Vokoun, April, Solomon, Elena Vestri. Great Paragraphs. Heinle Cengage Learning, 2010.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----