środa, 3 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

PNJA - Listening and speaking

Kod przedmiotu

FA-1-1_6,2

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 0 45.0 3.0
1 2 0 25.0 2.0
2 3 0 25.0 2.0
2 4 0 30.0 2.0
3 5 0 45.0 3.0
3 6 0 45.0 3.0
Suma 0 215.0 15.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 0 45.0 3.0
1 2 0 25.0 2.0
2 3 0 25.0 2.0
2 4 0 30.0 2.0
3 5 0 45.0 3.0
3 6 0 45.0 3.0
Suma 0 215.0 15.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Anna Borkowska

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Umiejętności językowe na poziomie B1

Założenia i cele przedmiotu

Kurs koncentruje się na rozwijaniu umiejętności słuchania, rozumienia ze słuchu tekstów autentycznych i poszerzaniu zasobów słownictwa. Studenci rozwijają również sprawności mówienia i dyskusji  w nawiązaniu do omawianych tematów.

Prowadzący zajęcia

mgr Anna Borkowska,
mgr Wojciech Kraus,
mgr Sabina Wodniak

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Anna Borkowska,
mgr Wojciech Kraus,
mgr Sabina Wodniak


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
218.0
ECTS:
8.7
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 215 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 2 0
Udział w egzaminie (godz.) 1 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
157.0
ECTS:
6.3
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 50 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 57 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 50 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
322
ECTS:
12.9
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
375.0
ECTS:
15.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Student ma wiedzę z zakresu zrozumienia języka angielskiego

K_W03

H1P_W02

kolokwium, egzamin praktyczny

Umiejętności

U1

Student opanował umiejętność komunikatywnego posługiwania się językiem angielskim

K_U01

H1P_U01

kolokwium, egzamin praktyczny

U2

Student opanował umiejętność zrozumienia tekstu słuchanego

K_U02

H1P_U02

U3

Student opanował umiejętność użycia struktur gramatycznych oraz słownictwa w mowie

K_U14

H1P_U14

Kompetencje społeczne

K1

Student rozumie potrzebę rozwijania umiejętności słuchania i mówienia

K_K01

H1P_K01

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

K2

Student potrafi kooperować w grupie

K_K02

H1P_K02

Formy i metody kształcenia

dyskusja, praca w grupach, praca w parach, praca indywidualna


Treści programowe


Wykłady

-----
ćwiczenia

Semestr I:

1.Bands and fans 

2.Relative values

3.Things that matter

4.Battling nature

5.Eat your heart out

6.On camera

7.A home from home.

Semestr II:

1.Moving on

2.Lucky break?

3.Virtual friends

4.Living on the edge

5.Crime scene

6.Who are you again?

7.Say whatyou mean

Semestr III:

1. Where we live

2.The art of conversation

3.Ages and stages

4.No gain without pain

5.The feel good factor

6.Living with the past

7.The hard sell

Semestr IV:

1. Passing through

2.Reading the mind

3.Things to come

4.A perfect match

5.Soundtracks

6.Face value

7.Brilliant ideas

Semestr V:

1. Nearest and dearest

2.Learning for Life

3.The moving Image

4.The Hard Sell

5.A life of crime

6.Bright Lights,Big City

7.The Living Planet

Semestr VI:

1. A Sporting Chance

2.The Mind’s Eye

3.The World of Work

4.The Monster in the Machine

5.The Last Frontier

6.The Price of Success

7.A good read


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Efekt kształcenia

W1

Na ocenę 3
Student ma dostateczną wiedzę z zakresu zrozumienia języka angielskiego uzyskując co najmniej 60% z kolokwium i egzaminu praktycznego.

Na ocenę 4
Student ma dobrą wiedzę z zakresu zrozumienia języka angielskiego uzyskując co najmniej 75% z kolokwium i egzaminu praktycznego.

Na ocenę 5
Student ma bardzo dobrą wiedzę z zakresu zrozumienia języka angielskiego uzyskując co najmniej 90% z kolokwium i egzaminu praktycznego.


U1

Na ocenę 3

Student w stopniu zadowalającym opanował umiejętność komunikatywnego posługiwania się językiem angielskim uzyskując co najmniej 60% z kolokwium i egzaminu praktycznego.

Na ocenę 4

Student w stopniu dobrym opanował umiejętność komunikatywnego posługiwania się językiem angielskim uzyskując co najmniej 75% z kolokwium i egzaminu praktycznego.
Na ocenę 5

Student w stopniu bardzo dobrym opanował umiejętność komunikatywnego posługiwania się językiem angielskim uzyskując co najmniej 90% z kolokwium i egzaminu praktycznego.

U2

Na ocenę 3
Student w stopniu zadowalającym opanował zrozumienia tekstu słuchanego uzyskując co najmniej 60% z kolokwium i egzaminu praktycznego.

Na ocenę 4
Student w stopniu dobrym opanował zrozumienia tekstu słuchanego uzyskując co najmniej 75% z kolokwium i egzaminu praktycznego.

Na ocenę 5
Student w stopniu bardzo dobrym opanował zrozumienia tekstu słuchanego uzyskując co najmniej 90% z kolokwium i egzaminu praktycznego.


U3

Na ocenę 3
Student w stopniu zadowalającym opanował umiejętność użycia struktur gramatycznych i słownictwa w mowie uzyskując co najmniej 60% z kolokwium i egzaminu praktycznego.

Na ocenę 4
Student w stopniu dobrym opanował umiejętność użycia struktur gramatycznych i słownictwa w mowie uzyskując co najmniej 75% z kolokwium i egzaminu praktycznego.

Na ocenę 5
Student w stopniu bardzo dobrym opanował umiejętność użycia struktur gramatycznych i słownictwa w mowie uzyskując co najmniej 90% z kolokwium i egzaminu praktycznego.


K1

Na ocenę 3
Student w małych stopniu rozumie potrzebę rozwijania umiejętności słuchania i mówienia.

Na ocenę 4
Student w dobrym stopniu rozumie potrzebę rozwijania umiejętności słuchania i mówienia.

Na ocenę 5
Student w bardzo dobrym stopniu rozumie potrzebę rozwijania umiejętności słuchania i mówienia.

K2

Na ocenę 3
Student w małych stopniu potrafi kooperować w grupie.

Na ocenę 4
Student w dobrym stopniu potrafi kooperować w grupie.

Na ocenę 5
Student w bardzo dobrym stopniu potrafi kooperować w grupie.


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia semestru I, II, III, IV, V jest otrzymanie zaliczenia z kolokwium obejmującego rozumienie tekstu słuchanego, umiejętności komunikatywnych oraz użycie struktur gramatycznych i słownictwa w mowie uzyskując co najmniej 60%. Warunkiem zdania egzaminu w semestrze VI jest uzyskanie co najmniej 60% z egzaminu praktycznego obejmującego rozumienie tekstu słuchanego, umiejętności komunikatywnych oraz użycie struktur gramatycznych i słownictwa w mowie.

Obecność na zajęciach minimum 90%.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1.J. Bell, N. Kenny, Advanced Expert Student’s Resource Book , Pearson Education Limited, 2013.
2.S. Burgess, J. Newbrook, Gold First Exam Maximiser , Pearsons, 2012.
3.L. Edwards, J. Newbrook Gold Advanced Exam Maximiser , Pearson Education Limited, 2014
4.R. Mann, New Proficiency Gold Exam Maximiser , Pearson Education Limi ted, 2014
5.R. Mann, N. Kenny, First Expert Student’s Resource Book , Pearson Education Limited, 2015
6.M. Roderick, C. Nuttall, Proficiency Expert Student’s Resource Book , Pearson Education Limited, 2013

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1.V. Evans, FCE Practice Exam Papers1, 2 Express Publishing, 2013
2.V. Evans, FCE Use of English , Swansea: Express Publishing, 1998A.
3.M. Harrison, Cambridge English Advanced Tests , OUP, 2013
4.M. Harrison, Cambridge Certificate of Proficiency Practice , OUP, 2013

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----