piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

PNJA - Reading and vocabulary

Kod przedmiotu

FA-1-1_6,1

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 0 30.0 2.0
1 2 0 25.0 2.0
2 3 0 25.0 2.0
2 4 0 30.0 2.0
3 5 0 30.0 2.0
3 6 0 45.0 3.0
Suma 0 185.0 13.0

Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 0 30.0 2.0
1 2 0 25.0 2.0
2 3 0 25.0 2.0
2 4 0 30.0 2.0
3 5 0 30.0 2.0
3 6 0 45.0 3.0
Suma 0 185.0 13.0

Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Anna Borkowska

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Student ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie B1.

Założenia i cele przedmiotu

Po ukończeniu kursu student powinien umieć czytać teksty w języku angielskim na poziomie C2.

Prowadzący zajęcia

mgr Anna Borkowska,
mgr Małgorzata Kowalcze,
mgr Wojciech Kraus,
mgr Sabina Wodniak

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Anna Borkowska,
mgr Małgorzata Kowalcze,
mgr Wojciech Kraus,
mgr Sabina Wodniak


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
188.0
ECTS:
7.5
godz.:
0
ECTS:
Udział w wykładach (godz.) 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 185
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 2
Udział w egzaminie (godz.) 1
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
137.0
ECTS:
5.5
godz.:
0
ECTS:
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 30
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 50
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 57
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
137
ECTS:
5.5
godz.:
ECTS:
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
325.0
ECTS:
13.0
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Student ma wiedzę o poszerzaniu swojego słownictwa, wykorzystywaniu materiałów źródłowych do pracy nad zrozumieniem

K_W05

H1P_W04

test umiejętności wykonania zadania, (U), egzamin praktyczny

W2

Student zna słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstu czytanego

K_W04

H1P_W03

W3

Student ma wiedzę z zakresu interpretacji tekstu czytanego

K_W02

H1P_W02

Umiejętności

U1

Student potrafi analizować i interpretować tekst czytany

K_U01

H1P_U01

test umiejętności wykonania zadania, (U), egzamin pisemny (W)

U2

Student potrafi czytać ze zrozumieniem, wykonując zadania oparte na słownictwie

K_U14

H1P_U14

Kompetencje społeczne

K1

Student rozumie konieczność rozwoju słownictwo oraz interpretacje tekstu czytanego

K_K01

H1P_K01

obserwacja jakości wykonania zadania (W), dyskusja

K2

Student ma świadomość wykorzystania słownictwa w różnych kontekstach

K_K05

H1P_K05

Formy i metody kształcenia

test umiejętności wykonania zadania, dyskusja, obserwacja jakości wykonania zadania, egzamin pisemny


Treści programowe


Wykłady

-----
ćwiczenia

SEMESTR 1

1.Bands and fans

2.Relative values

3.Things that matter

4.Battling nature

5.Eat your heart out

6.On camera

7.A home from home.

8. Test zaliczeniowy

SEMESTR 2

1.Moving on

2.Lucky break?

3.Virtual friends

4.Living on the edge

5.Crime scene

6.Who are you again?

7.Say whatyou mean.

SEMESTR 3

1, Where we live

2.The art of conversation

3.Ages and stages

4.No gain without pain

5.The feel good factor

6.Living with the past

7. The hard sell

SEMESTR 4

1. Passing through

2.Readingthe mind

3.Things to come

4.A perfect match

5.Soundtracks

6.Face value

7.Brilliant ideas

SEMESTR 5

1. Nearest and dearest

2.Learning for Life

3.The moving Image

4.The Hard Sell

5.A life of crime

6.Bright Lights,Big City

7.The Living Planet

SEMESTR 6

A Sporting Chance

2.The Mind’s Eye

3.The World of Work

4.The Monster in the Machine

5.The Last Frontier

6.The Price of Success 

7. A good read


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia


Efekt kształcenia
W1Na ocenę 3
Student na dostateczną wiedzę o poszerzaniu swojego słownictwa, wykorzystaniu materiałów źródłowych do pracy nad zrozumieniem tekstu uzyskując co najmniej 60 % z testu oraz egzaminu pisemnego.Na ocenę 4Student na dobrą wiedzę o poszerzaniu swojego słownictwa, wykorzystaniu materiałów źródłowych do pracy nad zrozumieniem tekstu uzyskując co najmniej 75 % z testu oraz egzaminu pisemnego.Na ocenę 5
Student na bardzo dobrą wiedzę o poszerzaniu swojego słownictwa, wykorzystaniu materiałów źródłowych do pracy nad zrozumieniem tekstu uzyskując co najmniej 90 % z testu oraz egzaminu pisemnego.
W2Na ocenę 3
Student na dostateczną wiedzę o słownictwie pozwalające zrozumieć tekst czytany uzyskując co najmniej 60 % z testu oraz egzaminu pisemnego.Na ocenę 4
Student na dobrą wiedzę o słownictwie pozwalające zrozumieć tekst czytany uzyskując co najmniej 75 % z testu oraz egzaminu pisemnego.Na ocenę 5
Student ma bardzo dobrą wiedzę o słownictwie pozwalające zrozumieć tekst czytany uzyskując co najmniej 60 % z testu oraz egzaminu pisemnego.

W3Na ocenę 3
Student ma dostateczną wiedzę z zakresu interpretacji tekstu czytanego uzyskując co najmniej 60 % z testu oraz egzaminu pisemnego.Na ocenę 4
Student ma dobrą wiedzę z zakresu interpretacji tekstu czytanego uzyskując co najmniej 75 % z testu oraz egzaminu pisemnego.Na ocenę 5
Student ma bardzo dobrą wiedzę z zakresu interpretacji tekstu czytanego uzyskując co najmniej 90% z testu oraz egzaminu pisemnego.
 U1  Na ocenę 3Student potrafi w stopniu dostatecznym analizować i interpretować tekst czytany uzyskując co najmniej 60% z testu oraz egzaminu pisemnego.Na ocenę 4
  Student potrafi w stopniu dobrym analizować i interpretować tekst czytany uzyskując co najmniej 75% z testu oraz egzaminu pisemnego.Na ocenę 5Student potrafi w stopniu bardzo dobrym analizować i interpretować tekst czytany uzyskując co najmniej 90% z testu oraz egzaminu pisemnego. U2  Na ocenę 3Student potrafi w stopniu dostatecznym czytać ze zrozumienie, wykonując zadania oparte na słownictwie uzyskując co najmniej 60% z testu oraz egzaminu pisemnego. Na ocenę 4Student potrafi w stopniu dobrym czytać ze zrozumienie, wykonując zadania oparte na słownictwie uzyskując co najmniej 75% z testu oraz egzaminu pisemnego. Na ocenę 5Student potrafi w stopniu bardzo dobrym czytać ze zrozumienie, wykonując zadania oparte na słownictwie uzyskując co najmniej 75% z testu oraz egzaminu pisemnego. K1 Na ocenę 3Student w małym stopniu rozumie konieczność rozwoje słownictwa oraz interpretacji tekstu czytanego. Na ocenę 4Student w dobrym stopniu rozumie konieczność rozwoje słownictwa oraz interpretacji tekstu czytanego. Na ocenę 5Student w bardzo dobrym stopniu rozumie konieczność rozwoje słownictwa oraz interpretacji tekstu czytanego. K2 Na ocenę 3Student w małym stopniu ma świadomość wykorzystania słownictwa w różnych kontekstach. Na ocenę 4Student w dobrym stopniu ma świadomość wykorzystania słownictwa w różnych kontekstach. Na ocenę 5Student w bardzo dobrym stopniu ma świadomość wykorzystania słownictwa w różnych kontekstach.Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie testów oraz egzaminu pisemnego, regularny udział w zajęciach uzyskując minimum 60%.

Obecność na zajęciach minimum 90%
Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1.S. Burgess, A. Thomas, Gold First , Pearson Education Limited 2014
2.J. Bell, A.Thomas, Gold Advanced , Pearson Education Limited 2014
3.J. Newbrook, J. Wilson, Gold Proficiency , Pearson Education Limited 2014.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1.M. Misztal , Tests in English Thematic Vocabulary , Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004.
2.V. Evans, FCE Use of English I and II , Express Publishing 2015
3.B.J. Thomas, Advanced Vocabulary and Idiom , Longman ELT, 1996

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----