piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Przekład literacki

Kod przedmiotu

FA-1-4,12t

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia angielska, tłumaczeniowa


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Małgorzata Kowalcze

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+

Podstawowa wiedza z zakresu przekładoznawstwa 

Założenia i cele przedmiotu

Przyswojenie przez studenta metodologii pracy charakterystycznej dla tłumaczenia literackiego. Wykształcenie umiejętności wykorzystywania istniejących źródeł i narzędzi wspierających tłumaczenie do kształtowania własnego warsztatu tłumacza; Po zakończeniu kursu student będzie umiał przeanalizować tekst źródłowy pod kątem charakterystycznych cech komunikatu, np. różnych formy stylizacji, i wykorzystać swoje obserwacje w procesie przekładu; rozpoznać obecność elementów związanych z kulturą języka źródłowego, stosować tę wiedzę w przekładzie oraz troszczyć się o jej pogłębianie. W trakcie zajęć studenci będą wykonywać przekłady tekstów literackich pod kierunkiem wykładowcy.

Prowadzący zajęcia

dr Krzysztof Trochimiuk

Egzaminator/ Zaliczający

dr Krzysztof Trochimiuk


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
30.0
ECTS:
1.2
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
20.0
ECTS:
0.8
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 10 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
10
ECTS:
0.4
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu literackiego zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej tłumacza

K_W01

H1P_W01

test standaryzowany, (W), udział w dyskusji, (W), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

W2

ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu przekładu literackiego

K_W02

H1P_W02

W3

zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim

K_W04

H1P_W03

Umiejętności

U1

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu przekładu literackiego z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U01

H1P_U01

udział w dyskusji, (W), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

U2

umie samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z działalnością zawodową tłumacza

K_U02

H1P_U02

U3

ma podstawowe umiejętności tłumaczeń literackich

K_U13

H1P_U03, H1P_U11, H1P_U12, H1P_U13

Kompetencje społeczne

K1

rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), dyskusja

K2

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K02

H1P_K02

K3

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K03

H1P_K03

Formy i metody kształcenia

Ćwiczenia, dyskusja, metoda przypadków, rozwiązywanie zadań, praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach


Treści programowe


Wykłady

-

ćwiczenia

1. Specyfika tekstu literackiego w kontraście z tekstami użytkowymi.

2. Przekład literacki – warsztat tłumacza.

3. Podstawowe trudności stojące przed tłumaczem tekstu literackiego.

4. Trzy rodzaje tekstu literackiego: proza, wiersz, utwór sceniczny a problematyka przekładu.

5. Tradycja przekładów literackich w Polsce.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

W1

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowanie wiedzy z zakresu przekładu literackiego zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej tłumacza na zadowalającym poziomie i uzyskał minimum 60% z zaliczenia.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowanie wiedzy z zakresu przekładu literackiego zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej tłumacza na dobrym poziomie i uzyskał minimum 75% z zaliczenia.

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowanie wiedzy z zakresu przekładu literackiego zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej tłumacza na bardzo dobrym poziomie i uzyskał minimum 90% z zaliczenia.

W2

Na ocenę 3

Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu przekładu literackiego na zadowalającym poziomie i uzyskał minimum 60% z zaliczenia.  

Na ocenę 4

Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu przekładu literackiego na dobrym poziomie i uzyskał minimum 75% z zaliczenia.

Na ocenę 5

Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu przekładu  literackiego na bardzo dobrym poziomie i uzyskał minimum 90% z zaliczenia.

W3

Na ocenę 3

Student zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim w stopniu zadowalającym .

Na ocenę 4

Student zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim w stopniu dobrym.

Na ocenę 5

Student zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim w stopniu bardzo dobrym.

U1

Na ocenę 3

Student potrafi w sposób zadowalający choć niepełny wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu przekładu literackiego  z wykorzystaniem niektórych źródeł i sposobów

Na ocenę 4

Student potrafi skutecznie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu przekładu literackiego  z wykorzystaniem większości źródeł i sposobów

Na ocenę 5

Student potrafi bardzo skutecznie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu przekładu literackiego  z wykorzystaniem różnorodnych źródeł i sposobów w sposób wyczerpujący owe zasoby

U2

Na ocenę 3

Student umie w miarę samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z działalnością zawodową tłumacza, choć nie wykorzystuje wszystkich możliwości, aby to czynić

Na ocenę 4

Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z działalnością zawodową tłumacza, wykorzystując większość możliwości, aby to czynić

Na ocenę 5

Student umie bardzo skutecznie i w pełni samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z działalnością zawodową tłumacza, wykorzystując wszystkie możliwości, aby to czynić

U3

Na ocenę 3

Student ma podstawowe umiejętności tłumaczeń literackich i uzyskał minimum 60% z zaliczenia

Na ocenę 4

Student ma podstawowe umiejętności tłumaczeń literackich i uzyskał minimum 75% z zaliczenia

Na ocenę 5

Student ma podstawowe umiejętności tłumaczeń literackich i uzyskał minimum 90% z zaliczenia

K1

Na ocenę 3

Student w sposób zadowalający rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

Na ocenę 4

Student dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

Na ocenę 5

Student bardzo dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K2

Na ocenę 3

Student potrafi w miarę sprawnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej niektóre role

Na ocenę 4

Student potrafi sprawnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej większość ról

Na ocenę 5

Student potrafi bardzo  sprawnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, odpowiednio dobrane do danego zadania

K3

Na ocenę 3

Student potrafi w miarę właściwie i częściowo samodzielnie określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Na ocenę 4

Student potrafi w większości właściwie i prawie samodzielnie określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Na ocenę 5

Student potrafi bardzo właściwie i zupełnie samodzielnie określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na ćwiczeniach przekraczająca 80%.

Przygotowanie zadań domowych.

Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Tabakowska, Elżbieta. Tłumacząc się z tłumaczenia. Znak, 2009.
2Korzeniowska, Aniela., Kuhiwczak, Piotr. Successful English-Polish Translation. Tricks of the Trade. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
3Kozak, Jolanta. Przekład literacki jako metafora. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Pisarkowa, Krystyna. Pragmatyka przekładu. Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 1998.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy