piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Przekładoznawstwo w biznesie i prawie

Kod przedmiotu

FA-1-4-11t

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia Angielska Tłumaczeniowa


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 15.0 45.0 5.0
Suma 15.0 45.0 5.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Wojciech Majka

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka angielskiego na poziomie C1.

Założenia i cele przedmiotu

Przedstawienie problematyki i terminologii związanej leksykalnie z przekładem biznesowo-prawnym

Prowadzący zajęcia

dr Wojciech Majka

Egzaminator/ Zaliczający

dr Wojciech Majka


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
62.0
ECTS:
2.5
godz.:
0.0
ECTS:
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 45
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 2
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
63.0
ECTS:
2.5
godz.:
0.0
ECTS:
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 30
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 30
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 3
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
62
ECTS:
2.5
godz.:
ECTS:
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
125.0
ECTS:
5.0
godz.:
0.0
ECTS:
0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

ma podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z działalnością zawodową filologa

K_W07

H1P_W06

test standaryzowany, (W), udział w dyskusji, (W), bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), lista obecności i spóźnień itp. (K)

W2

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla filologii angielskiej zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej

K_W01

H1P_W01

W3

zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim

K_W04

H1P_W03

Umiejętności

U1

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu filologii angielskiej z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U01

H1P_U01

test standaryzowany, (W), udział w dyskusji, (W), lista obecności i spóźnień itp. (K)

U2

w typowych sytuacjach zawodowych potrafi samodzielnie planować i realizować projekty związane z wybraną działalnością zawodową filologa

K_U03

H1P_U03

Kompetencje społeczne

K1

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K04

H1P_K04

test standaryzowany, (W), udział w dyskusji, (W)

K2

rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

Formy i metody kształcenia

wykład z prezentacją multimedialną,

ćwiczenia,

rozwiązywanie zadań, praca w grupach itd.

Treści programowe


Wykłady

1.  Roman Law

2.  Civil Law vs. Common Law

3.  The Polish Legal System

4.  The American Legal System

5.  The British Legal System

6.  The Polish System of Government

7.  The American System of Government

8.  The British System of Government

9.  The Legal Profession

10.  Before You Go to Court (ADR’s)

11.  Litigation

12.  Tort Law

13.  Criminal Law

14.  Business Law

15 Company Law
ćwiczenia

1.  Employment Law

2.  Contract Law

3.  Servitudes

4.  Lease

5.  Mortgage

6.  Natural Persons, Ownership and Obligations

7.  Donations

8.  Inheritance Law

9.  Birth’s Death’s and Marriages

10.  Representation

11.  Company Law-Company Formation

12.  Company Law-General Meetings

13.  Company Law - Bankruptcy

14.  Competition Law

15 Civil Procedure

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

W1

Zaliczenie ustne, prace domowe,  obserwacja w czasie zajęć

W2

Zaliczenie ustne, prace domowe,  obserwacja w czasie zajęć

W3

Zaliczenie ustne, prace domowe,  obserwacja w czasie zajęć

U1

Zaliczenie ustne, prace domowe,  obserwacja w czasie zajęć

U2

Zaliczenie ustne, prace domowe,  obserwacja w czasie zajęć

K1

obserwacja w czasie zajęć

K2

obserwacja w czasie zajęć

Efekt kształcenia

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

W1

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowaną, wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia.

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia.

W2

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia.

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia.

W3

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia.

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia.

U1

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia.

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia.

U2

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia.

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu przekładu, pozwalającą na jej wykorzystywanie w zadowalający sposób  w sytuacji zajęć czy aktywności zawodowej. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia.

K1

Na ocenę 3

Student wykazuje zadowalające zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie, udowodnił, że potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

Na ocenę 4

Student wykazuje dobre zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie, udowodnił, że potrafi sprawnie inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

Na ocenę 5

Student wykazuje bardzo dobre zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie, udowodnił, że potrafi bardzo sprawnie inspirować i organizować proces uczenia się innych osób


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Anna Młodawska,2012.Advanced Legal English for Polish Purposes, Warszawa: Lex.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Alcaraz, E., Hughes, B. 2002. Legal Translation Explained. Manchester: Svol. Jerome Publishing.
2Delisle, J. (et al., ed.). 1999. Translation Terminology. Amsterdam/Philadephia: John Benjamins Publishing Company.
3Dzierżanowska, H. 1990. Przekład tekstów nieliterackich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy