piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Językowe podstawy edytorstwa

Kod przedmiotu

FA-1-2,10t

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia angielska tłumaczeniowa


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 0 15.0 1.0
Suma 0 15.0 1.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. Maciej Rak

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość stylów funkcjonalnych, orientacja w podstawach kultury języka polskiego, umiejętność obsługi edytora tekstu Word

Założenia i cele przedmiotu

Celem zajęć przygotowanie studentów do samodzielnej edycji tekstu w zakresie pełnego opracowania językowego wraz z adiustacją i korektą wydawniczą 

Prowadzący zajęcia

dr hab. Maciej Rak

Egzaminator/ Zaliczający

dr hab. Maciej Rak


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
17.0
ECTS:
0.6
godz.:
0.0
ECTS:
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
13.0
ECTS:
0.4
godz.:
0.0
ECTS:
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 8
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
30.0
ECTS:
1.0
godz.:
0.0
ECTS:
0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu językoznawstwa, szczególnie w zakresie tekstologii

K_W02

H1P_W02

test standaryzowany, (W), wypełnianie arkuszy ćwiczeń, (W), udział w dyskusji, (W)

W2

zna elementarną terminologię dotyczącą pracy nad tekstem

K_W04

H1P_W03

Umiejętności

U1

umie samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności profesjonalne związane z przygotowaniem tekstu do druku

K_U02

H1P_U02

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do oceny jakości usług związanych ze swoją działalnością zawodową

K_U06

H1P_U06

Kompetencje społeczne

K1

rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), lista obecności i spóźnień itp. (K)

K2

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K02

H1P_K02

Formy i metody kształcenia

Ćwiczenia, dyskusja, praca w grupach, samokształcenie


Treści programowe


Wykłady

-----
ćwiczenia

Współczesne pojęcia tekstu;

edytorstwo a język i tekst;

poprawność (zwłaszcza w zakresie interpunkcji i ortografii) i styl,

adiustacja tekstu,

korekta.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Sprawdzian wiadomości: 51-60% dst; 61-70% +dst; 71-80% db; 81-90% +db; 91-100% bdb


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność oraz aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach,

Zaliczenie sprawdzianu końcowego.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1A. Markowski (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa [różne wydania]
2[Edytorstwo], [w:] Słownik literatury staropolskiej. (Średniowiecze, renesans, barok), red. T. Michałowska, udział B. Otwinowska i E. Sarnowska-Temeriusz, wyd. 3 b.zm., Wrocław 2002
3J. Trzynadlowski , Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie, Warszawa 1983

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1T. Buksiński, Zasady i metody interpretacji tekstów źródłowych, Poznań 1991.
2D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego, wyd. 4, t. 1; wyd. 2, t. 2, Warszawa 1986–1987.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----