piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Administracja i zarządzanie w oświacie

Kod przedmiotu

FA-1-6,8n

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska - nauczycielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 --- --- ---
3 6 15.0 0 1.0
Suma 15.0 0 1.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Ewa Papierz-Łapsa

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Ogólna i podstawowa wiedza dotycząca zarządzania.

Założenia i cele przedmiotu

Nabycie wiedzy teoretycznej niezbędnej do zarządzania i administrowania szkołą

Prowadzący zajęcia

mgr Ewa Papierz-Łapsa

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Ewa Papierz-Łapsa


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
15.0
ECTS:
0.5
godz.:
0
ECTS:
Udział w wykładach (godz.) 15
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0
Udział w egzaminie (godz.) 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
15.0
ECTS:
0.5
godz.:
0
ECTS:
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
15
ECTS:
1
godz.:
ECTS:
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
30.0
ECTS:
1.0
godz.:
0
ECTS:
0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Student potrafi wykorzystać uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu zasad zarządzania i administrowania oświatą, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne przy wykonywaniu zadań administracyjnych

K_W01

H1P_W01

egzamin ustny (W)

W2

Student potrafi posługiwać się szczegółową wiedzą o celach i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych

K_W06

H1P_W05

W3

Student potrafi wykorzystać pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania szkół.

K_W07

H1P_W06

Umiejętności

U1

Student potrafi wykorzystać umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i opis innowacyjnych rozwiązań problemów związanych z zarządzaniem i administrowaniem szkoły.

K_U01

H1P_U01

prezentacja (W)

Kompetencje społeczne

K1

Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań administracyjnych/ zarządczych w szkole.

K_K03

H1P_K03

prezentacja (W)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną


Treści programowe


Wykłady

1.  Dyrektor – zadania i kompetencje.

2.  Rada pedagogiczna, rada rodziców i rada szkoły – kompetencje organów szkoły.

3.  Statut szkoły. Arkusz organizacyjny.

4.  Organizacja nadzoru pedagogicznego w systemie oświaty.

5.  Obowiązki nauczycieli.

6.  Ocena pracy nauczyciela.

7.  Odpowiedzialność prawna nauczycieli.

8.  Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.

9.  Program wychowawczy szkoły.

10.  Praca z uczniem zdolnym, słabym, dzieckiem z mniejszości narodowej.

11.  Szkolny program profilaktyki.

12.  Prawa i obowiązki ucznia. Samorząd uczniowski - zadania i kompetencje.

13.  Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

14.  Rodzice – partnerami szkoły.

ćwiczenia
-----

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Efekt kształcenia

W1

Na ocenę 3 / Student potrafi w sposób zadowalający wykorzystać uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu zasad zarządzania i administrowania  oświatą, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne przy wykonywaniu zadań administracyjnych, uzyskał zaliczenie na min. 60%.

Na ocenę 4 / Student potrafi dobrze i efektywnie wykorzystać uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu zasad zarządzania i administrowania  oświatą, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne przy wykonywaniu zadań administracyjnych, uzyskał zaliczenie na min. 75%.

Na ocenę 5 / Student potrafi w sposób efektywny i kreatywny wykorzystać uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu zasad zarządzania i administrowania  oświatą, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne przy wykonywaniu zadań administracyjnych, uzyskał zaliczenie na min.90%.

W2

Na ocenę 3 / Student potrafi posługiwać się szczegółową wiedzą o celach i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych, uzyskał zaliczenie na min. 60%.

Na ocenę 4 / Student potrafi sprawnie i efektywnie posługiwać się szczegółową wiedzą o celach i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych, uzyskał zaliczenie na min. 75%.

Na ocenę 5 / Student potrafi efektywnie i kreatywnie posługiwać się szczegółową wiedzą o celach i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych, uzyskał zaliczenie na min. 90%.

W3

Na ocenę 3 / Student potrafi wykorzystać pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania szkół, uzyskał zaliczenie na min. 60%.

Na ocenę 4 / Student potrafi dobrze wykorzystać pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania szkół, uzyskał zaliczenie na min. 75%.

Na ocenę 5 / Student potrafi efektywnie wykorzystać pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania szkół, uzyskał zaliczenie na min. 90%.

U1

Na ocenę 3 / Student potrafi wykorzystać umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i opis innowacyjnych rozwiązań problemów związanych z zarządzaniem i administrowaniem szkoły.

Na ocenę 4 / Student potrafi skutecznie i efektywnie wykorzystać umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i opis innowacyjnych rozwiązań problemów związanych z zarządzaniem i administrowaniem szkoły.

Na ocenę 5 / Student potrafi kreatywnie wykorzystać umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i opis innowacyjnych rozwiązań problemów związanych z zarządzaniem i administrowaniem szkoły.

K1

Na ocenę 3 / Student potrafi  odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań administracyjnych/ zarządczych w szkole.

Na ocenę 4 / Student potrafi  w sposób klarowny określić priorytety służące realizacji zadań administracyjnych/ zarządczych w  szkole.

Na ocenę 5 / Student potrafi  w wyczerpująco określić priorytety służące realizacji zadań administracyjnych/ zarządczych w szkole.


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Do uzyskania zaliczenia z oceną z przedmiotu wymagane jest:

1.  przygotowanie jednego projektu lub prezentacji,

2.  obecność na ćwiczeniach przekraczająca 80% w semestrze.

Przedmiot kończy się zaliczeniem ustnym z oceną po semestrze VI.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Krzysztofiak K. (red.): Zarządzanie placówką oświatową. Poradnik nowoczesnego dyrektora. C.H. Beck, Warszawa 2009.
2Mazurkiewicz G. (red.): Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy, Kraków 2012.
3Jeżowski A., Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej, Wrocław 2009
4Jeżowski A. J., Madalińska-Michalak J., Dyrektor szkoły-koncepcje i wyzwania. Między teorią i praktyką, Warszawa 2015.
5Juul J., Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?, Podkowa Leśna 2014.
6Madalińska-Michalak J.; Dyrektor szkoły liderem - inspiracje i perspektywy, Warszawa 2015.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Mazurkiewicz G., Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności, Kraków 2011.
2Melosik Z., Systemy kształcenia i doskonalenia kadry kierowniczej w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2015.
3Michalak J.M., Przywództwo w zarządzaniu szkołą, Warszawa 2010.
4Siwińska W. (red.): Informator dyrektora szkoły. Perspektywy Press, Warszawa 1996.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----