piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Pierwsza pomoc i profilaktyka zdrowia w szkole

Kod przedmiotu

FA-1-5,11n

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia angielska nauczycielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 --- --- ---
3 5 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Maria Półtorak

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Wiedza z zakresu  anatomii człowieka, biologii, psychologii, pedagogiki

Założenia i cele przedmiotu

Opanowanie  przez studenta wiedzy i umiejętności niezbędnych do udzielania I pomocy w ostrym stanie chorobowym i powypadkowym. Doskonalenie umiejętności w realizacja edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym  w zakresie profilaktyki zdrowia.

Prowadzący zajęcia

mgr Maria Półtorak

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Maria Półtorak


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
30.0
ECTS:
2
godz.:
15.0
ECTS:
2
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 15
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
20.0
ECTS:
0
godz.:
35.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 15
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 15
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 5
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
50.0
ECTS:
2.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności zawodowej filologa angielskiego

K_W10

H1P_W09

odpowiedź, (W), udział w dyskusji, (W), obserwacja jakości wykonania zadania (W), egzamin pisemny (W)

W2

posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, poszerzoną w odniesieniu do dzieci w wieku szkolnym

KNSz_W01

W3

posiada wiedzę na temat wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficznych, społeczno-kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw

KNSz_W03

W4

posiada wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole podstawowej

K_W10

H1P_W09

Umiejętności

U1

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U01

H1P_U01

odpowiedź, (W), prezentacja (W), obserwacja jakości wykonania zadania (W)

U2

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii

KNSz_U04

U3

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z pracą nauczyciela w szkole podstawowej

KNSz_U07

Kompetencje społeczne

K1

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych)

K_K01

H1P_K01

odpowiedź, (W), bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), dyskusja

K2

jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły

K_K02

H1P_K02

K3

ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka

K_K04

H1P_K04

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia, dyskusja (okrągłego stołu, panelowa, dydaktyczna,), zajęcia praktyczne, pokaz, metoda sytuacyjna, metoda przypadku, metoda pojedynczego zdarzenia, instruktaż, inscenizacja, metoda symulacyjna,  rozwiązywanie zadań, praca w grupach


Treści programowe


Wykłady

-----
ćwiczenia

Prawne podstawy udzielania I pomocy przedlekarskiej. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i dzieci. Metody udrażniania dróg oddechowych. Postępowanie przy aspiracji ciała obcego u dorosłych i dzieci. Krwawienia i krwotoki, amputacja pourazowa. Postępowanie z poszkodowanym z urazem kręgosłupa i urazem głowy. Udzielanie I pomocy w obrażeniach układu kostno stawowego. Postępowanie z poszkodowanym w przypadku przegrzania i wychłodzenia organizmu oraz w przypadku oparzeń i odmrożeń. Udzielanie I pomocy przy omdleniach i zatruciach. Postępowanie ratownicze przy nagłych zagrożeniach ze strony układu nerwowego oraz zaburzeniach psychicznych. Postępowanie ratownicze na miejscu wypadku, kolejność czynności ratowniczych. Metodyka edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie wychowania zdrowotnego,


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Kryteria oceny testu wyboru: za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt.

poniżej 60% - student nie osiągnął  wymaganych efektów  kształcenia - ocena

  niedostateczna

61 - 67% - student osiągnął efekty kształcenia w stopniu dostatecznym

68 - 74 % - student osiągnął efekty kształcenia w stopniu  plus dostatecznym

75 - 86%  student osiągnął efekty kształcenia w stopniu dobrym

87 - 93% -  student osiągnął efekty kształcenia w stopniu  plus dobrym

94-100 % student osiągnął efekty kształcenia w stopniu  bardzo dobrym

Kryteria do oceny umiejętności praktycznych – za każde kryterium 0-3 pkt.

1.  Znajomość celu i istoty wykonywanej czynności

2.  Przestrzeganie zasad ogólnych.

3.  Technika wykonania

4.  Niebezpieczeństwa zabiegu.

5.  Przestrzeganie przepisów BHP

Bardzo dobry – 15- 14pkt.

Plus dobry – 13-12pkt.

Dobry – 11-10pkt.

Plus dostateczny – 9 - 8pkt.

Dostateczny-7-6 pkt.

Niedostateczny –5-0 pkt.


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia

1.  obowiązkowa 100% obecność na zajęciach

2.  uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

3.  zaliczenie programu edukacyjnego promującego zdrowy styl życia u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Forma egzaminu – pisemny

Student w ramach egzaminu zobowiązany jest do rozwiązania zadań testowych. Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie student otrzymuje jeden punkt.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1.B.Woynarowka.: Edukacja zdrowotna. PWN. Warszawa 2016
2.2.Andres J. (red.), Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna, Polska Rada Resuscytacyjna, Kraków 2010
3.M. Goniewicz.: Pierwsza Pomoc. Podręcznik dla studentów. PZWL. Warszawa 2012.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1.J. Andres .:Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo – oddechowa. Kraków 2006.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy