piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Emisja głosu

Kod przedmiotu

FA-1-4,13n

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

nauczycielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Barbara Zgama

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Zaliczony moduł z fonetyki.

Założenia i cele przedmiotu

Wdrażanie podstawowych zasad fonacji. Ponadto umiejętnie posługuje się właściwą artykulacją, intonacją. Potrafi zaprezentować tekst (poezja, proza), właściwie go interpretuje. 

Prowadzący zajęcia

dr Barbara Zgama

Egzaminator/ Zaliczający

dr Barbara Zgama


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
30.0
ECTS:
1.2
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
20.0
ECTS:
0.8
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 10 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
30
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Posiada wiedzę z zakresu budowy i funkcji aparatu głosotwórczego i słuchowego oraz patologii narządu głosu.

K_W09, KNO_04, KNSz_E01

H1P_W08

udział w dyskusji, (W)

Umiejętności

U1

Posiada umiejętność właściwej emisji, poprawnej artykulacji i interpretacji oraz prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy.

K_U02, KNO_07, KNSz_E02

H1P_U02

ocena na podstawie zapisu audio (np. umiejętności formułowania hipotez), (U)

Kompetencje społeczne

K1

Dostrzega zagrożenia, jakie niesie nieprawidłowe posługiwanie się głosem i wie, jak ich unikać. Doskonali umiejętności artykulacyjne w trakcie

K_K01, KNSz_K03

H1P_K01

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

Formy i metody kształcenia

Pogadanka, ćwiczenia językowe, zajęcia praktyczne, pokaz, metoda sytuacyjna, praca w parach.


Treści programowe


Wykłady

-----
ćwiczenia

Omówienie budowy i funkcjonowania narządu głosotwórczego i narządu słuchu. Ćwiczenia indywidualnej emisji głosu oparte na ćwiczeniach oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych. Prezentacja tekstów prozą i wierszem z uwzględnieniem poprawnej dykcji i interpretacji (frazowanie, akcentowanie, modulacja, intonacja). 

Charakterystyka podstawowych wad wymowy; a także błędów fonetycznych. Omówienie zagadnień związanych z higieną głosu (jak dbać, czego unikać); wskazanie sposobów radzenia sobie z tremą i stresem podczas wystąpień. 

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne z zakresu budowy i funkcjonowania aparatu artykulacyjnego. Zajęcia praktyczne polegają na wdrażaniu zasad prawidłowej emisji (ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne, artykulacyjne, dykcyjne, fonacyjne) oraz sposoby ciekawej interpretacji i prezentacji mówionego tekstu; kształcenie umiejętności poprawnego akcentowania.

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

bdb - student bardzo dobrze artykułuje teksty czytane i wypowiadane z pamięci. Bardzo dobrze je interpretuje z odpowiednią intonacją i modulacją, frazuje i poprawnie akcentuje. Trafnie dobrane teksty do prezentacji. Bardzo ładna postawa mówcy i umiejętne oddanie charakteru wygłaszanej mowy

+db - student bardzo dobrze artykułuje teksty czytane i wypowiadane z pamięci. Bardzo dobrze je interpretuje z odpowiednią intonacją i modulacją, frazuje i poprawnie akcentuje. Bardzo ładna postawa mówcy i umiejętne oddanie charakteru wygłaszanej mowy

db - student bardzo dobrze artykułuje teksty czytane i wypowiadane z pamięci. Interpretuje je z odpowiednią intonacją i modulacją, poprawnie frazuje i akcentuje.

 +dst - student bardzo dobrze artykułuje czytane teksty. Poprawnie je interpretuje z odpowiednią intonacją i modulacją, frazuje i poprawnie akcentuje. Podczas prezentacji mowy okolicznościowej pojawiły się drobne błędy wymawianiowe, które przeszkodziły w oddaniu jej charakteru.  

 dst - student bardzo dobrze artykułuje czytane teksty. Poprawnie je frazuje i poprawnie akcentuje. Podczas prezentacji mowy okolicznościowej pojawiły się drobne błędy wymawianiowe, które przeszkodziły w oddaniu jej charakteru.  


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Ustne zaliczenie przedmiotu polegające na przeczytaniu wybranego fragmentu prozy, wiersza dla dzieci oraz wygłoszeniu samodzielnie przygotowanej mowy okolicznościowej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest 90% frekwencja i aktywne uczestnictwo 
w zajęciach. Absencja na zajęciach wymaga dodatkowej aktywności.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1M. Oczkoś, Paszczodźwięki. Mały poradnik dla wielkich mówców, Warszawa 2010.
2M. Walczak-Deleżyńska, Aby język giętki… – wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej, Wrocław 2004.
3M. Oczkoś, Abecadło mówienia, Wrocław 1999.
4J. Kram, Zarys kultury żywego słowa, Warszawa 1981.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1B. Tarasiewicz: Mówię i śpiewam świadomie, Kraków 2006.
2B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2000.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----