piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Gramatyka kontrastywna

Kod przedmiotu

FA-1-4,11n

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia angielska nauczycielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 0 50.0 4.0
Suma 0 50.0 4.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Sabina Wodniak

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Umiejętności językowe na poziomie B2. Znajomość terminologii gramatycznej na poziomie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Ukończenie kursu Gramatyka opisowa. 

Założenia i cele przedmiotu

Kurs ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawowymi różnicami i podobieństwami pomiędzy systemami gramatycznymi języka polskiego i języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów, w których należy się spodziewać wystąpienia interferencji językowej. Po ukończeniu kursu, studenci powinni rozpoznawać wpływ rodzimych struktur na powstawanie pewnych błędów językowych oraz posiadać wiedzę, jak tym błędom przeciwdziałać.

Prowadzący zajęcia

prof.dr hab. Grzegorz Kleparski,
dr Mariusz Trawiński

Egzaminator/ Zaliczający

prof.dr hab. Grzegorz Kleparski,
dr Mariusz Trawiński


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
57.0
ECTS:
2.3
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 50 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 5 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
43.0
ECTS:
1.7
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 13 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 15 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 15 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
75
ECTS:
3
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
100.0
ECTS:
4.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Posiada uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu gramatyki języka polskiego i obcego.

K_W04

H1P_W03

test standaryzowany, (W)

Umiejętności

U1

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie gramatyki kontrastywnej

K_U01

H1P_U01

test umiejętności wykonania zadania, (U)

U2

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie filologii, w szczególności zaś gramatyki kontrastywnej

K_U02

H1P_U02

U3

wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego

K_U14

H1P_U14

Kompetencje społeczne

K1

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.

K_K01

H1P_K01

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K)

Formy i metody kształcenia

dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia gramatyczne pisemne, tłumaczenia, 


Treści programowe


Wykłady

-----
ćwiczenia

1.Gramatyka kontrastywna, Contrastive analysis hypothesis

2. Różnice strukturalne, kategorialne i funkcjonalne.

3. Różnice w obrębie zdania prostego

4. Różnice w obrębie budowy grupy imiennej

5. Czas i aspekt w języku polskim i angielskim

6. Tworzenie strony biernej w języku polskim i angielskim. 

7. System fonologiczny języka polskiego i angielskiego

8. Procesy słowotwórcze

9. Zapożyczenia z języka anielskiego

10. Słowa często mylone (false friends)

11. Zasady ortograficzne języka angielskiego jako wyzwanie dla Polaka

12. Problematyczne przyimki

13. Sposoby wyrażania modalności

14. Zdania warunkowe

15. Szyk zdania

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Na ocenę 3

W1 - ma słabą znajomość terminologii.

U1 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie gramatyki kontrastywne

U2 - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie filologii, w szczególności zaś gramatyki kontrastywnej

U3 -  wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego

K1 - ma znikomą świadomość pracy nad swoim rozwojem, co potwierdza minimalną znajomością materiału nadprogramowego

Uzyskuje 60% z zaliczenia

Na ocenę 4

W1 - ma dobrą znajomość terminologii.

U1 - potrafi sprawnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie gramatyki kontrastywne

U2 - umie samodzielnie i sprawnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie filologii, w szczególności zaś gramatyki kontrastywnej

U3 -  wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego

K1 - ma częściową świadomość pracy nad swoim rozwojem, co potwierdza dobrą znajomością materiału nadprogramowegoUzyskuje 75% z zaliczenia

Na Ocenę 5

W1 - ma uporządkowaną znajomość terminologii.

U1 - potrafi sprawnie i bez problemów wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie gramatyki kontrastywne

U2 - umie samodzielnie, sprawnie i bez problemów zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie filologii, w szczególności zaś gramatyki kontrastywnej

U3 -  wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego

K1 - ma pełną świadomość pracy nad swoim rozwojem, co potwierdza znajomością materiału nadprogramowegoUzyskuje 90% z zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

po IV semestrze  - egzamin pisemny obejmujący całość materiału


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1E. Willim, E. Mańczak-Wohlfeld. A contrastive Approach to Problems with English. PWN: 1997
2A.Nagórko: Zarys gramatyki polskiej. PWN:1996

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1R.Quirk & S. Greenbaum: A University Grammar of English. Longman :1980.
2J. Fisiak, M. Lipińska-Grzegorek, T. Zabrocki. An Introductory English-Polish Contrastive Grammar. PWN: 1978
3Krzeszowski T. Contrasting Languages. The Scope of Contrastive Linguistics. Mouton de Gruyter:1990

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy