piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Odmiany języka angielskiego (British English)

Kod przedmiotu

FA-1-4_5,9a

Status przedmiotu

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 0 30.0 2.0
3 5 --- --- ---
Suma 0 30.0 2.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Krzysztof Trochimiuk

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Podstawowa wiedza z zakresu językoznawstwa ogólnego, fonetyki i fonologii.

Założenia i cele przedmiotu

Zdobycie pogłębionej wiedzy o brytyjskiej odmianie języka angielskiego. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania i stosowania różnych wariantów brytyjskiej odmiany języka angielskiego szczególnie pod względem wymowy, gramatyki i słownictwa.  Rozwinięcie świadomości złożoności brytyjskiej odmiany języka angielskiego.

Prowadzący zajęcia

dr Krzysztof Trochimiuk

Egzaminator/ Zaliczający

dr Krzysztof Trochimiuk


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
62.0
ECTS:
2.5
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 60 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
38.0
ECTS:
1.5
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 20 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 8 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
100
ECTS:
4
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
100.0
ECTS:
4.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat fonologicznej, morfologicznej i gramatycznej struktury brytyjskiej odmiany języka angielskiego

K_W03

H1P_W02

wypełnianie arkuszy ćwiczeń, (W), odpowiedź, (W), prezentacja (W), egzamin ustny (W)

Umiejętności

U1

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z związane z brytyjską odmianą języka angielskiego z wykorzystaniem różnych źródeł

K_U01

H1P_U01

test umiejętności wykonania zadania, (U), bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

umie samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu brytyjskiej odmiany języka angielskiego, doskonalić i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową filologa

K_U02

H1P_U02

Kompetencje społeczne

K1

rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

Formy i metody kształcenia

ćwiczenia, dyskusja, metoda przypadków, rozwiązywanie zadań, praca samodzielna, praca w grupach.


Treści programowe


Wykłady

-----
ćwiczenia

Brytyjska odmiana języka angielskiego – wymowa, gramatyka, słownictwo:

- Received Pronunciation

- Cockney

- Estuary English

- Midlands

- East Anglia

- Dialekt północny

- Dialekt południowy


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Efekt kształcenia

W1

Na ocenę 3 - Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu brytyjskiej odmiany języka angielskiego. Uzyskanie co najmniej 60% z egzaminu.

Na ocenę 4 - Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu brytyjskiej odmiany języka angielskiego. Uzyskanie co najmniej75% z egzaminu.

Na ocenę 5 - Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu brytyjskiej odmiany języka angielskiego. Uzyskanie co najmniej 90% z egzaminu.

U1

Na ocenę 3 - Student potrafi w sposób zadowalający choć niepełny wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z brytyjską odmianą języka angielskiego z wykorzystaniem niektórych źródeł i sposobów

Na ocenę 4 - Student potrafi skutecznie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z brytyjską odmianą języka angielskiego z wykorzystaniem większości źródeł i sposobów

Na ocenę 5 - Student potrafi bardzo skutecznie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z brytyjską odmianą języka angielskiego z wykorzystaniem różnorodnych źródeł i sposobów w sposób wyczerpujący owe zasoby

U2

Na ocenę 3 - Student w zadowalający sposób umie samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu brytyjskiej odmiany języka angielskiego, doskonalić i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową filologa.

Uzyskanie co najmniej 60% z egzaminu

Na ocenę 4 - Student potrafi efektywnie i sprawnie oraz samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu brytyjskiej odmiany języka angielskiego, doskonalić i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową filologa.

Uzyskanie co najmniej 75% z egzaminu.

Na ocenę 5 - Student potrafi bardzo efektywnie i sprawnie oraz samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu brytyjskiej odmiany języka angielskiego, doskonalić i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową filologa.

Uzyskanie co najmniej 90% z egzaminu.

K1

Na ocenę 3 - Student wykazuje zadowalające zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie w szczególności w zakresie brytyjskiej odmiany języka angielskiego.

Na ocenę 4 - Student wykazuje dobre zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie w szczególności w zakresie brytyjskiej odmiany języka angielskiego.

Na ocenę 5 - Student wykazuje bardzo dobre zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie w szczególności w zakresie brytyjskiej odmiany języka angielskiego.


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na ćwiczeniach

Wykonanie wszystkich prac domowych

Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia

Uzyskanie co najmniej 60% z egzaminu


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1A. Cruttenden, Gimson's Pronuciation of English, Hachette Livre, London 2008.
2A. Hughes, P. Trudgill, D. Watt. English Accents and Dialects, Oxford University Press, Oxford 2005.
3N.W. Schur, British English from A to Zed: A Definitive Guide to the Queen's English, Skyhorse Publishing, New York 2013.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1P. Trudgill, The Dialects of England, Blackwell, Oxford 1999.
2C.J. Moore, How to Speak Brit: The Quintessential Guide to the King's English, Cockney Slang, and Other Flummoxing British Phrases, Gotham, London 2014.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----