piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Kinematografia amerykańska

Kod przedmiotu

FA-1-4,8b

Status przedmiotu

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia Angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 15.0 0 1.0
Suma 15.0 0 1.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Wojciech Majka

Wymagania (Kompetencje wstępne)

  Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+

Założenia i cele przedmiotu

Kurs ma za zadanie przekazanie studentom wiedzy ogólnej na temat zjawisk występujących w kinie amerykańskim w latach 1893-2000, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu społeczno-politycznego i kulturowego filmów amerykańskich. Po ukończeniu kursu, studenci powinni orientować się w roli jaką wybrani reżyserzy i ich filmy odegrali w kinematografii amerykańskiej i światowej.

Prowadzący zajęcia

dr Wojciech Majka

Egzaminator/ Zaliczający

dr Wojciech Majka


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
17.0
ECTS:
0.5
godz.:
12.0
ECTS:
0.3
Udział w wykładach (godz.) 15 10
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 1 1
Udział w egzaminie (godz.) 1 1
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
15.0
ECTS:
0.5
godz.:
20.0
ECTS:
0.7
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 7 12
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 5
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 3 3
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
31
ECTS:
0
godz.:
31
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
32.0
ECTS:
1.0
godz.:
32.0
ECTS:
1.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Student posiada wiedzę podstawową z zakresu kinematografii amerykańskiej

K_W05

H1P_W04

test standaryzowany, (W), udział w dyskusji, (W), lista obecności i spóźnień itp. (K)

W2

Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu kinematografii amerykańskiej.

K_W02

H1P_W02

W3

Student wykazuje wiedzę podstawową dot. metodyki, procedur, norm, czy dobrych praktyk w obszarach działalności związanej ze specjalnością studiów.

K_W08

H1P_W07

W4

Student dysponuje uporządkowaną wiedzą z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla filologii angielskiej zorientowaną na jej praktycznym zastosowaniu w wybranej działalności zawodowej.

K_W01

H1P_W01

Umiejętności

U1

Student potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą kinematografii amerykańskiej.

K_U12

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

test standaryzowany, (W), udział w dyskusji, (W), lista obecności i spóźnień itp. (K)

U2

Student jest w stanie samodzielnie argumentować w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski w języku angielskim.

K_U10

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

U3

Student umiejętnie wyszukuje, selekcjonuje, analizuje, ocenia i stosuje informacje z zakresu kinematografii amerykańskiej z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów.

K_U01

H1P_U01

Kompetencje społeczne

K1

Student ma świadomość i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się poprzez studia III stopnia, studia podyplomowe i specjalistyczne kursy – w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, osobistych i społecznych.

K_K01

H1P_K01

test standaryzowany, (W), udział w dyskusji, (W), lista obecności i spóźnień itp. (K)

K2

Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji ustalonego przez siebie lub innych zadania.

K_K03

H1P_K03

K3

Student uczestniczy w życiu kulturalnym, posługując się różnymi formami mediów. Świadomie i umiejętnie wybiera odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury.

K_K06

H1P_K06

Formy i metody kształcenia

Zaliczenie na ocenę ustne lub pisemne.


Treści programowe


Wykłady

Tematyka wykładów:

1. Structure, narration and visual effects used in American films.

2. The evolution of stardom: actor marketing and  iconography.

3. Famous adaptations of works of literature.

4. Ethical values and their management in the film making industry.

5. The types of language used in American films.

6. Thinking and writing critically about American films.

7. Cinematography and the evolution of pop-culture.

8. Class awareness and its representation in the movies.

9. Music and its effect on the contextualisation of the plot.
ćwiczenia
-----

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

W1

  Obserwacja a trackie zajęć

W2

  Zaliczenie pisemne

W3

  Dyskusja

W4

  Praca samokształceniowa

U1

  Wypowiedź pisemna

U2

  Wypowiedź pisemna

U3

  Kolokwium

K1

  Obserwacja w trakcie zajęć, dyskusja

K2

  Praca samokształceniowa

K3

  Dyskusja

19

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia

Efekt kształcenia

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

W1

W trakcie zajęć/dyskusji student wykazuje się podstawową wiedzą z zakresu kinematografii amerykańskiej na po-ziomie zadowalającym.

W trakcie zajęć/dyskusji student wykazuje się podstawową wiedzą z zakresu kinematografii amerykańskiej na dobrym poziomie.

W trakcie zajęć/dyskusji student wykazuje się podstawową wiedzą z zakresu kinematografii amerykańskiej na bardzo dobrym poziomie.

W2

Student wykazał się uporządkowaną wiedzą podstawową z zakresu kinematografii amery-

kańskiej uzyskując min. 60% z pracy zaliczeniowej.

Student wykazał się uporządkowaną wiedzą podstawową z zakresu kinematografii amery-

kańskiej uzyskując min. 75% z pracy zaliczeniowej.

Student wykazał się uporządkowaną wiedzą podstawową z zakresu kinematografii amerykańskiej uzyskując min. 90% z pracy zaliczeniowej.

W3

W trakcie dyskusji/ konsultacji student wykazał się wiedzą podstawową dot. metodyki, procedur, norm, czy dobrych praktyk w obszarach działalności związanej ze specjalnością studiów na poziomie zadowalającym.

W trakcie dyskusji/ konsultacji student wykazał się wiedzą podstawową dot. metodyki, procedur, norm, czy dobrych praktyk w obszarach działalności związanej ze specjalnością studiów na dobrym poziomie.

W trakcie dyskusji/konsultacji student wykazał się wiedzą podstawową dot. metodyki, procedur, norm, czy dobrych praktyk w obszarach działalności związanej ze specjalnością studiów na bardzo dobrym poziomie.

W4

Student wykonał pracę w ramach samo-kształcenia wykazując się uporządkowaną wiedzą z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla filologii angielskiej.

Student wykonał pracę w ramach samokształcenia wykazując się uporządkowaną wiedzą z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla filologii angielskiej na poziomie dobrym.

Student wykonał pracę w ramach samokształcenia wykazując się uporządkowaną wiedzą z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla filologii angielskiej na poziomie bardzo dobrym.

U1

Student w pisemnej wypowiedzi opartej na teoretycznej argu-mentacji dot. kinematografii amery-kańskiej stosuje niektóre podstawowe ujęcia teoretyczne i korzysta z różnych źródeł na poziomie zadowalającym.

Student w pisemnej wypowiedzi opartej na teoretycznej argumentacji dot. kinematografii amerykańskiej stosuje istotne podstawowe ujęcia teoretyczne i korzysta z różnych źródeł na poziomie dobrym.

Student w pisemnej wypowiedzi opartej na teoretycznej argumentacji dot. kinematografii amerykańskiej stosuje liczne podstawowe ujęcia teoretyczne i korzysta z różnych źródeł na poziomie bardzo dobrym.

U2

Student potrafi samodzielnie przygotować typową, opartą na meryto-rycznej argumentacji pracę pisemną z wykorzystaniem poglądów innych autorów dot. kinematografii amerykańskiej na ocenę 3,0 lub 3,5.

Student potrafi samodzielnie przygotować typową, opartą na meryto-rycznej argumentacji pracę pisemną z wykorzystaniem poglądów innych autorów dot. kinematografii amerykańskiej na ocenę 4,0.

Student potrafi samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną z wykorzystaniem poglądów innych autorów dot. kinematografii amerykańskiej na ocenę 4,5 lub 5,0.

U3

Student wykazuje się umiejętnością selekcji, analizy, oceny i zastosowania informacji z zakresu kinematografii amerykańskiej w stopniu zadowalającym otrzymując z kolokwium ocenę 3,0 lub 3,5.

Student wykazuje się umiejętnością selekcji, analizy, oceny i zastosowania informacji z zakresu kinematografii amerykańskiej w stopniu dobrym otrzymując z kolokwium ocenę 4,0.

Student wykazuje się umiejętnością selekcji, analizy, oceny i zastosowania informacji z zakresu kinematografii amerykańskiej w stopniu bardzo dobrym otrzymując z kolokwium ocenę 4,5 lub 5,0.

K1

Student w sposób zadowalający rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie.

Student dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie.

Student bardzo dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie.

K2

Student wykonał pracę w ramach samo-kształcenia określając priorytety służące realizacji ustalonego przez siebie lub innych zadania w sposób zadowalający.

Student wykonał pracę w ramach samokształcenia określając priorytety służące realizacji ustalonego przez siebie lub innych zadania w sposób dobry.

Student wykonał pracę w ramach samokształcenia określając priorytety służące realizacji ustalonego przez siebie lub innych zadania w sposób bardzo dobry.

K3

W trakcie dyskusji/ konsultacji student dzieli się doświadcze-niami związanymi z wydarzaniami kulturalnymi, w których uczestniczył. Wykazuje pewne zainteresowanie różnymi formami mediów i kultury włącznie z kinemato-grafią amerykańską.

W trakcie dyskusji/ konsultacji student chętnie dzieli się doświadczeniami związanymi z wydarzaniami kulturalnymi, w których uczestniczył. Wykazuje znaczne zainteresowanie różnymi formami mediów i kultury włącznie z kinema-tografią amerykańską.

W trakcie dyskusji/ konsultacji student bardzo chętnie dzieli się doświadczeniami związanymi z wydarzaniami kulturalnymi, w których uczestniczył. Wykazuje duże zainteresowanie różnymi formami mediów i kultury włącznie z kinematografią amerykańską.


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na ocenę ustne lub pisemne.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1John Belton, Movies and Mass Culture, The Anthlone Press , 1996.
2John Belton, American Cinema/American Culture, McGraw Hill, 1994.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Stephen, H. Burum, American Cinematographer Manual, The ASC Press , 2004.
2George F. Custen, Twentieth Century's Fox: Darryl F. Zanuck and the Culture of Hollywood, BasicBooks, 1997.
3Christopher Ames, Movies about the movies : Hollywood reflected, University Press of Kentucky, 1997.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy