piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Kinematografia brytyjska

Kod przedmiotu

FA-1-4,8a

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 15.0 0 1.0
Suma 15.0 0 1.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Janusz Arnold

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+/B2

Założenia i cele przedmiotu

1. Przyswojenie przez studenta terminologii filmoznawstwa i charakterystycznej dla teorii filmu. 2. Przyswojenie przez studenta wiedzy o historii, rozwoju i roli kinematografii brytyjskiej w kulturze brytyjskiej oraz ich wpływu na kulturę amerykańską i europejską. 3. Zapoznanie się z głównymi nurtami i kierunkami kinematografii brytyjskiej. 4. Kształcenie umiejętności krytycznych. 5. Rozwijanie zmysłu estetycznego wraz z umiejętnością dyskusji na temat wartości artystycznych filmu z wykorzystaniem adekwatnej terminologii.

Prowadzący zajęcia

mgr Janusz Arnold

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Janusz Arnold


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
16.0
ECTS:
1
godz.:
0.0
ECTS:
Udział w wykładach (godz.) 15
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 1
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
10.0
ECTS:
0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 5
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
26.0
ECTS:
1.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu filmoznawstwa zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej tłumacza lub nauczyciela

K_W01

H1P_W01

prezentacja (W), projekt i jego prezentacja połączona z dyskusją

Umiejętności

U1

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu kinematografii brytyjskiej z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U01

H1P_U01

udział w dyskusji, (W), prezentacja (W)

Kompetencje społeczne

K1

Student rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

udział w dyskusji, (W)

Formy i metody kształcenia

wykład, prezentacja, dyskusja


Treści programowe


Wykłady

Zagadnienia prezentowane i omawiane na wykładach: 1. wprowadzenie do filmoznawstwa i teorii filmu. Podstawowe kryteria i terminologia krytyczna, 2. realizm społeczny i „nowa fala” w filmie brytyjskim lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, 3. modernizm a kino brytyjskie 4. film historyczny („Lawrence of Arabia”, „The Charge of the Light Brigade”, itp.) 5. adaptacje filmowe klasyki literatury brytyjskiej na dużym i małym ekranie; 6. „sitcom” brytyjski i jego wpływ na dyskurs społeczny 7. Monthy Python i humor absurdalny 8. tradycyjne wartości brytyjskie, charakter narodowy i specyficzny humor – próba znalezienia wspólnego mianownika w kinematografii brytyjskiej, 9. oscarowe brytyjskie produkcje filmowe 10. projekcje przykładowych filmów lub ich fragmentów

ćwiczenia
-----

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Na ocenę 3

Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu kinematografii brytyjskiej na zadowalającym poziomie i uzyskał minimum 60% z pracy zaliczeniowej. 

Na ocenę 4

Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu kinematografii brytyjskiej na dobrym poziomie i uzyskał minimum 75% z pracy zaliczeniowej. 

Na ocenę 5

Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu kinematografii brytyjskiej na bardzo dobrym poziomie i uzyskał minimum 90% z pracy zaliczeniowej. 


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Do uzyskania zaliczenia wymagana jest: Obecność na ćwiczeniach przekraczająca 80%. Złożenie pracy zaliczeniowej i uzyskanie pozytywnej oceny. Przygotowanie prezentacji w zespole badawczym i przedstawienie jej na zajęciach. Aby uzyskać pozytywną ocenę, konieczne jest otrzymanie co najmniej 60% punktów. Zaliczenie ma formę pracy zaliczeniowej/ prezentacji.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Street, Sarah. British National Cinema. London: Routledge. 1997.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Richards, Jeffrey. Films and British national identity / From Dickens to Dad's Army . Manchester University Press.1997.
2Sandbrook, Dominic. The Great British Dream Factory: the Strange History of Our National Imagination. Penguin 2015 Jerzy Płażewski: Historia filmu 1895–2005

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy