niedziela, 7 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Technologia informacyjna

Kod przedmiotu

FA-1-4,7

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 0 30.0 2.0
Suma 0 30.0 2.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Mirosław Dworski

Wymagania (Kompetencje wstępne)

-----

Założenia i cele przedmiotu

-----

Prowadzący zajęcia

mgr Mirosław Dworski

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Mirosław Dworski


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
30.0
ECTS:
1
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
30.0
ECTS:
0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 20 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 5 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
60.0
ECTS:
1.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, technologii informacyjnej i prawa autorskiego

K_W11

H1P_W10

odpowiedź, (W)

Umiejętności

U1

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu filologii angielskiej z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U01

H1P_U01

obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

U2

Posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji

U3

Umiejętność zróżnicowanego wykorzystania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej

U4

Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej

Kompetencje społeczne

K1

rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

dyskusja

K2

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K02

H1P_K02

Formy i metody kształcenia

-----

Treści programowe


Wykłady

-----
ćwiczenia
-----

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

W1:

Na ocenę 3: 

Student wykazuje uporządkowanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnej zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne na zadowalającym poziomie i uzyskał minimum 60% zaliczenia. 

Na ocenę 4: 

Student wykazuje uporządkowanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnej zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne na dobrym poziomie i uzyskał minimum 71% z zaliczenia.

Na ocenę 5: 

Student wykazuje uporządkowanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnej zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne na bardzo dobrym poziomie i uzyskał minimum 91% z egzaminu. 

U1: 

Na ocenę 3:

Student potrafi w sposób zadowalający choć niepełny wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu technologii informacyjnej  z wykorzystaniem niektórych źródeł i sposobów

Na ocenę 4:

Student potrafi skutecznie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu technologii informacyjnej  z wykorzystaniem większości źródeł i sposobów

Na ocenę 5:

Student potrafi bardzo skutecznie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu technologii informacyjnej  z wykorzystaniem różnorodnych źródeł i sposobów w sposób wyczerpujący owe zasoby

U2:

Na ocenę 3:

Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, w miarę samodzielnie wykorzystuje podstawowe funkcje arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, grafiki prezentacyjnej, korzysta z usług w sieciach informatycznych, pozyskuje i przetwarza informacje

Na ocenę 4: 

Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, samodzielnie wykorzystuje arkusze kalkulacyjne, korzysta z baz danych, posługuje się grafiką prezentacyjną, korzysta z usług w sieciach informatycznych, pozyskuje i przetwarza informacje

Na ocenę 5:

Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, samodzielnie bez pomocy prowadzącego zajęcia wykorzystuje arkusze kalkulacyjne, korzysta z baz danych, posługuje się grafiką prezentacyjną, korzysta z usług w sieciach informatycznych, pozyskuje i przetwarza informacje

U3:

Na ocenę 3:

Student umie wykorzystać podstawowe programy komputerowe i sprzęty multimedialne w pracy pedagogicznej

Na ocenę 4:

Student umie w sposób samodzielny wykorzystywać technologię informacyjną w pracy pedagogicznej

Na ocenę 5:

Student umie w pełni samodzielnie i  zróżnicowany wykorzystywać technologię informacyjną w pracy pedagogicznej

U4:

Na ocenę 3:

Student w miarę samodzielnie potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej

Na ocenę 4: 

Student samodzielnie potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej

Na ocenę 5:

Student potrafi w pełni samodzielnie dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej

K1:

Na ocenę 3:

Student w sposób zadowalający rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

Na ocenę 4:

Student dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

Na ocenę 5:

Student bardzo dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K2:

Na ocenę 3:

Student potrafi w miarę sprawnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej niektóre role

Na ocenę 4:

Student potrafi sprawnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej większość ról

Na ocenę 5:

Student potrafi bardzo  sprawnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, odpowiednio dobrane do danego zadania

K3:

na ocenę 3:

Student potrafi w miarę właściwie i częściowo samodzielnie określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Na ocenę 4:

Student potrafi w większości właściwie i prawie samodzielnie określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Na ocenę 5:

Student potrafi bardzo właściwie i zupełnie samodzielnie określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Warunek dopuszczenia do zaliczenia: 80% obecności

Zaliczenie ustne (pytania z każdego modułu: Excel, Word, PowerPoint, Internet)


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Brak danych

Wykaz literatury uzupełniającej

Brak danych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

-----