niedziela, 7 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Dydaktyka nauczania języka angielskiego

Kod przedmiotu

FA-1-3_5,14n

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska nauczycielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 15.0 15.0 2.0
2 4 15.0 45.0 4.0
3 5 15.0 30.0 3.0
Suma 45.0 90.0 9.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;

Ukończenie lub równoczesne uczestniczenie w kursie z Dydaktyki Ogólnej oraz Pedagogiki.

Założenia i cele przedmiotu

Celem kursu jest przygotowanie studentów do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego.

Na zajęciach student zapozna się z technikami nauczania i testowania wszystkich sprawności języka obcego (czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie) oraz podsystemów języka (gramatyka, słownictwo, wymowa, ortografia) z uwzględnieniem różnych grup wiekowych (od dzieci po dorosłych).

Student nauczy się dokonywać krytycznej i refleksyjnej analizy prowadzonych lekcji i ćwiczeń, zapozna się ze sposobami rozwiazywania problemów, wyszukiwania materiałów i pomocy, planowania procesu dydaktycznego, w tym również z wykorzystaniem narzędzi ICT.

Zajęcia mają charakter praktyczno - teoretyczny (wykłady).

Prowadzący zajęcia

mgr Anna Borkowska,
dr Mariusz Trawiński

Egzaminator/ Zaliczający

dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
165.0
ECTS:
5.5
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 45 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 90 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 20 0
Udział w egzaminie (godz.) 10 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
105.0
ECTS:
3.5
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 20 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 20 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 20 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 45 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
175
ECTS:
5.8
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
270.0
ECTS:
9.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Dydaktyka Języka Angielskiego

KNO_02, KNO_04, KNSz_K03

test standaryzowany, (W), sporządzanie projektów, (W), prezentacja (W), obserwacja jakości wykonania zadania (W)

Umiejętności

U1

Dydaktyka Języka Angielskiego

K_U01, K_U04, K_U05, K_U09

H1P_U01, H1P_U04, H1P_U05, H1P_U09

sporządzanie projektów, (W), prezentacja (W), test umiejętności wykonania zadania, (U), portfolio (U), egzamin ustny (W)

Kompetencje społeczne

K1

Dydaktyka Języka Angielskiego

K_K02, KNO_02, KNSz_K03

H1P_K02

udział w dyskusji, (W), bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

Formy i metody kształcenia

Ćwiczenie praktyczne są przeprowadzane metodą 'peer teaching', tj. studenci przedstawiają przygotowane przez siebie elementy lekcji, które są następnie omawiane wraz z całą grupą.

Ponadto studenci wykonują portfolio własnych prac i materiałów, wykonują projekty grupowe i indywidualne.

Wykłady poświęcone są współczesnym tendencjom oraz teoretycznym podstawom dydaktyki języków obcych.


Treści programowe


Wykłady

 1. General principles of teaching foreign languages to young learners. Benefits and drawbacks of an early L2 instruction. Qualities of a young learners’ teacher.
 2. Naturalistic vs instructed L2 learning; Psycho-pedagogical aspects of teaching children.
 3. Planning a young learners’ lesson; stages of the lesson; Theme-based teaching and learning.
 4. Planning the lesson; writing the lesson plan.
 5. Developing discourse strategies for classroom interaction. (Teacher talk, the role of L1. Classroom language and instructions. Routines).
 6. Learning literacy skills (reading and writing)
 7. Assessment of young learners.
 8. Theories of SLA ( behaviourism, cognitivism, nativism)
 9.  Individual differences in SLA
 10. Learning styles and strategies
 11. Special educational Needs in a foreign language class
ćwiczenia

  1. Pojęcia — syllabus, curriculum, podejście, metoda, technika, sprawność, cel

  2. Sprawności receptywne i produktywne, płynność a poprawność językowa .

  3. Przegląd metod i podejść do nauczania języka - metoda tłumaczeniowa, bezpośrednia, audio-lingualna, Silent Way, CLL, TPR, Sugestopedia, podejście komunikacyjne, edukacja humanistyczna, podejście eklektyczne

  4. Definicja celów nauczania języka i rodzajów motywacji .

  5 Charakterystyka różnych grup wiekowych dzieci.

  6. Organizacja pracy w klasie

  7.Planowanie lekcji/kursu dla dzieci,wybór i organizacja treści nauczania

  8. Przygotowanie i dobór materiałów dydaktycznych

  9.Gry i zabawy językowe.

  10. Uczenie słuchania

  11. Uczenie czytania

  12. Uczenie pisania i pisowni

  13. Uczenie mówienia

  14.Uczenie słownictwa

  15.Uczenie gramatyki (w klasach starszych)

  16.Problemy z dyscypliną

  17.Piosenki

  18. Lekcje oparte na historyjkach i bajkach

  19.Ocenianie i informacja zwrotna.

  20. Błędy – źródła, klasyfikacja, poprawa.

  21. Testowanie.

  22. Ocenianie.

  23. Ocena i dobór podręcznika i treści nauczania.

  24. Teorie akwizycji języka obcego

  25.Cechy dobrej lekcji, dobrego nauczyciela, dobrego ucznia.

  26.Samoocena nauczyciela.

  27.Rola języka ojczystego na lekcji języka obcego.

  28.Integracja sprawności językowych.

  29.Wykorzystanie komputerów i tablic interaktywnych na lekcji języka obcego.Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Obowiązkowa obecność na zajęciach. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona wymaga wykonania dodatkowej pracy zaliczeniowej.

Ocena końcowa (semestralna) składa się z  testu końcowego (50%) oraz z prac zaliczeniowych w ciągu semestru ( 50%).Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Forma zaliczenia: projekty grupowe i indywidualne; prezentacje w ciągu semestru ( 50% oceny) oraz końcowy test zaliczeniowy w formie pisemnej po każdym semestrze ( 50%).

Na końcu całego kursu ( po 3-ech semestrach) studenci zdają egzamin ustny.
Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Szpotowicz, M. i M. Szulc-Kurpaska. Teaching English to young learners. PWN.
2Komorowska. H. Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka edukacyjna.
3Harmer, J. The Practice of ELT. 4th ed. Pearson
4Ur, P. A course in English language teaching. CUP
5Lightbown, P i N. Spada. How languages are learnt. Oxford.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1.Cameron, L. 2001. Teaching languages to young learners. Cambridge CUP.
2.Read, C. 500 Activities for the Primary Classroom
3.Wybrane artkuły z czasopism: Języki Obce w Szkole, The Teacher, ET Forum i in.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Celem praktyk pedagogicznych jest przygotowanie studentów do samodzielnego nauczania języka angielskiego w publicznych i prywatnych przedszkolach, państwowych szkołach podstawowych oraz szkołach językowych.

Praktyki pedagogiczne odbywają się w wymiarze 360 h zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, w tym:


semestr 2: praktyka pedagogiczna śródroczna 1 - 90 godz.

semestr 3: praktyka pedagogiczna wakacyjna 1 - 30 godz. oraz praktyka pedagogiczna śródroczna 2 - 60 godz.

semestr 4: praktyka pedagogiczna śródroczna 3 - 60 godz.

semestr 5: praktyka pedagogiczna wakacyjna 2 - 30 godz.  oraz praktyka pedagogiczna śródroczna 4- 90 godz.