piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Historia i kultura Australii

Kod przedmiotu

FA-1-3,11b

Status przedmiotu

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 15.0 15.0 2.0
Suma 15.0 15.0 2.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Michael Pacholka

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Założenia i cele przedmiotu

Pogłębienie historycznej i kulturoznawczej wiedzy studentów. Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu historii i kultury Australii, ze szczególnym naciskiem społeczne oraz polityczne uwarunkowania jej przemian.

Prowadzący zajęcia

mgr Michael Pacholka

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Michael Pacholka


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
33.0
ECTS:
1.3
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 3 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
17.0
ECTS:
0.7
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 7 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii i kultury Australii, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej

K_W01

H1P_W01

sporządzanie projektów, (W)

W2

Student ma podstawową wiedzę o historii i kulturze Australii

K_W05

H1P_W04

Umiejętności

U1

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii i kultury Australii z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U01

H1P_U01

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

posiada umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim związanych z tematyką historii i kultury Australii

K_U10

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

U3

potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z tematyką historii i kultury Australii

K_U12

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

Kompetencje społeczne

K1

rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K)

K2

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury australijskiej

K_K06

H1P_K06

Formy i metody kształcenia

Wykład, dyskusja, analiza tekstu, konsultacje, projekt


Treści programowe


Wykłady

1:  Introduction; Geology; Geography; Pre-history—Indigenous peoples: Settlements.

2. Early European beginnings: Dutch and English Explorations; Cook; Europeans and

  the Indigenous peoples

3. A Convict society: The US War of Independence and  its influence; British re-focusing;  Non-convict settlement.

4. Growth of Nationalsim, the drift towards Federation; the Commonwealth of Australia.

5. WWI, Gallipoli, and National Identity; WWII and Japan; Vietnam and the Pacific influence.

6. Robert Menzies; Immigration; Prosperity; Urbanisation and Suburbanisation. 

7.The Land; the Outback, and its mark on the Australian mythic landscape; Bushrangers and outlaws; Goldrushes.

8. Assorted Australian heroes, legends, and tales of bravado; Independent spirit and self- sufficiency; sport –Football, Aussie Football, cricket, tennis, horseracing.

9. Australian music, cinema, literature, and art.

10. Growing Australian confidence. Multi-culturism. Non-white Immigration. Australia today.

ćwiczenia

Ćwiczenia słownictwa (gapped tekstów, kończących zdanie); słownictwa specyficznego dla australiejskie historii i kultury,  historii i kultury w ogóle; odczyty i dyskusje; krytyczna analiza istotnych problemów i zagadnień historycznych.


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Efekt kształcenia

W1

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu historii i kultury  Australii, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej. Uzyskanie min. 60 % z projektu.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu historii i kultury Australii, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej. Uzyskanie min. 75 % z projektu.

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu historii i kultury Australii, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej. Uzyskanie min. 90 % z projektu.

W2

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę na wybrane tematy z zakresu historii i kultury Australii. Uzyskanie min. 60 % z projektu.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na wybrane tematy z zakresu historii i kultury Australii. Uzyskanie min. 75 % z projektu.

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wybrane tematy z zakresu historii i kultury Australii. Uzyskanie min. 90 % z projektu.

U1

Na ocenę 3

Student potrafi w stopniu zadowalającym wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii i kultury Australii. Uzyskanie min. 60 % z projektu.

Na ocenę 4

Student potrafi efektywnie i sprawnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii i kultury Australii. Uzyskanie min. 75 % z projektu.

Na ocenę 5

Student potrafi bardzo efektywnie i sprawnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii i kultury Australii. Uzyskanie min. 90 % z projektu.

U2

Na ocenę 3

Student w zadowalający sposób pogłębił i rozszerzył umiejętności analizy kulturoznawczej i interpretacji faktów historycznych.  Uzyskanie min. 60 % z projektu.

Na ocenę 4

Student ma pogłębione i rozszerzone umiejętności analizy kulturoznawczej i interpretacji faktów historycznych. Uzyskanie min. 75 % z projektu.

Na ocenę 5

Student ma pogłębione i rozszerzone umiejętności analizy kulturoznawczej i interpretacji faktów historycznych; wykazuje dobry poziom samodzielności. Uzyskanie min. 90 % z projektu.

U3

Na ocenę 3

Student potrafi samodzielnie przygotować różne, oparte na merytorycznej argumentacji prace pisemne lub wypowiedzi ustne dotyczące zagadnień związanych z tematyką historii i kultury Australii. Uzyskanie min. 60 % z projektu.

Na ocenę 4

Student potrafi, wykorzystując pogłębione ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować różne, oparte na merytorycznej argumentacji prace pisemne lub wypowiedzi ustne dotyczące zagadnień związanych z tematyką historii i kultury Astralii. Uzyskanie min. 75 % z projektu.

Na ocenę 5

Student potrafi, wykorzystując pogłębione i rozszerzone ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować różne, oparte na merytorycznej argumentacji prace pisemne lub wypowiedzi ustne dotyczące zagadnień związanych z tematyką historii i kultury Australii. Uzyskanie min. 90 % z projektu.

K1

Na ocenę 3

Student wykazuje zadowalające zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie w szczególności w zakresie podnoszenia kompetencji językowych i merytorycznego rozeznania w treściach z zakresu historii i kultury Australii.

Na ocenę 4

Student wykazuje dobre zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie w szczególności w zakresie podnoszenia kompetencji językowych i merytorycznego rozeznania w treściach z zakresu historii i kultury Australii.

Na ocenę 5

Student wykazuje bardzo dobre zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie w szczególności w zakresie podnoszenia kompetencji językowych i merytorycznego rozeznania w treściach z zakresu historii i kultury Australii.

K2

Na ocenę 3

Student sporadycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami w kulturze Australii; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej filologa obszary i formy kultury australijskiej.

Na ocenę 4

Student systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami w kulturze Australii, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej filologa obszary i formy kultury australijskiej.

Na ocenę 5

Student systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami w kulturze Australii, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej filologa obszary i formy kultury australijskiej.Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Uzyskanie co najmniej 60% z pracy projektowej.

Min. 80% obecności na zajęciach.

Aktywny udział w zajęciach.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Ernest Scott, A Short History of Australia. Forgotten Books, London: 2015. (New edition of OUP 1916 edition.)
2Phillip Knightley, Australia: A Biography of a Nation. Jonathan Cape, London: 2000.
3Stuart MacIntyre, A Concise History of Australia. CUP, Cambridge: 2009.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Richard White, Inventing Australia. Allen and Unwin PTY, Crow's Nest, NSW: 1991.
2Bill Bryson, Down Under: Travels in a Sunburnt Counrtry. Black Swan , San Francisco: 2001.
3Robert Hughes, The Fatal Shore. Vintage: New York: 1988
4Selections from a variety of sources, including The Economist magazine, London Review of Books, the New Yorker magazine; ABC Radio; among others.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy