piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Historia i kultura Kanady

Kod przedmiotu

FA-1-3,11a

Status przedmiotu

Do wyboru

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 15.0 15.0 2.0
Suma 15.0 15.0 2.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Michael Pacholka

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Założenia i cele przedmiotu

Pogłębienie historycznej i kulturoznawczej wiedzy studentów. Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu historii i kultury Kanady, ze szczególnym naciskiem społeczne oraz polityczne uwarunkowania jej przemian.

Prowadzący zajęcia

mgr Michael Pacholka

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Michael Pacholka


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
33.0
ECTS:
1.3
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 15 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 3 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
17.0
ECTS:
0.7
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 7 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
50.0
ECTS:
2.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii i kultury Kanady, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej

K_W01

H1P_W01

sporządzanie projektów, (W)

W2

ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu historii i kultury Kanady

K_W05

H1P_W04

Umiejętności

U1

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii i kultury Kanady z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U01

H1P_U01

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

posiada umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim związanych z tematyką historii i kultury Kanady

K_U10

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

U3

potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą zagadnień związanych z tematyką historii i kultury Kanady

K_U12

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

Kompetencje społeczne

K1

rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K)

K2

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury związane z tematyką kultury Kanady

K_K06

H1P_K06

Formy i metody kształcenia

Wykład, dyskusja, analiza tekstu, konsultacje, projekt.


Treści programowe


Wykłady

1:  Introduction; Geography; Early history—Native peoples (First Nations): Settlement.

2. Early European beginnings: Explorations, minglings with the First Nations,

  Nouvelle France and the Coureurs de bois;

3. Late beginnings: French-Indian war; British Conquest; American Independence and

  its effect on Canada; 

4. From  the U.S. War of Independence to Canadian Confederation.

5. Quebec and the regions of Canada; WWI: Vimy Ridge; the Conscription crisis; 

  Newfoundland.

6. Referendums of 1980 and 1995. Meech Lake. Alberta and the Oil Sands. New

  alignments. 

7. Political and economic developments:  the CCF and prairie socialism; Quebec and

  Social Credit; the Duplessis years, Liberals and Conservatives; Reform party, the 

  Trudeau 'Dynasty', NAFTA.

8. Heading west: the lure of the Pacific; the BC Interior, the Oil Sands; The romance of

  the west, the railroad (CN and CP); trucks; Country-and-western music; Canadian

  folk music. The North, and the romance of the Snow and Ice. The Wilderness. 

9. Hockey: Danny Gallivan, Foster Hewett, the Russia–Canada series 1972; Canadian

  identity,Terry Fox, etc.

10.Assorted Canadian 'Heroes'; Assorted Canadian legends.Growing Canadian

  confidence. The Canadian Mosaic. Immigration.Canada today.

ćwiczenia

Ćwiczenia słownictwa (gapped tekstów, kończących zdanie); słownictwa specyficznego dla kanadyjskiej historii i kultury,  historii i kultury w ogóle; odczyty i dyskusje; krytyczna analiza istotnych problemów i zagadnień historycznych.


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Efekt kształcenia

W1

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu historii i kultury Kanady, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej. Uzyskanie min. 60 % z projektu.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu historii i kultury Kanady, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej. Uzyskanie min. 75 % z projektu .

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu historii i kultury Kanady, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej. Uzyskanie min. 90 % z projektu.

W2

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę na wybrane tematy z zakresu historii i kultury Kanady. Uzyskanie min. 60 % z projektu.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na wybrane tematy z zakresu historii i kultury Kanady. Uzyskanie min. 75 % z projektu

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wybrane tematy z zakresu historii i kultury Kanady. Uzyskanie min. 90 % z projektu

U1

Na ocenę 3

Student potrafi w stopniu zadowalającym wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii i kultury Kanady. Uzyskanie min. 60 % z projektu.

Na ocenę 4

Student potrafi efektywnie i sprawnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii i kultury Kanady. Uzyskanie min. 75 % z projektu.

Na ocenę 5

Student potrafi bardzo efektywnie i sprawnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii i kultury Kanady. Uzyskanie min. 90 % z projektu.

U2

Na ocenę 3

Student w zadowalającym stopniu opanował umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim związanych z tematyką historii i kultury Kanady.  Uzyskanie min. 60 % z projektu.

Na ocenę 4

Student w wysokim stopniu opanował umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim związanych z tematyką historii i kultury Kanady. Uzyskanie min. 75 % z projektu.

Na ocenę 5

Student w bardzo wysokim stopniu opanował umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim związanych z tematyką historii i kultury Kanady. Uzyskanie min. 90 % z projektu.

U3

Na ocenę 3

Student potrafi samodzielnie przygotować typowe, oparte na merytorycznej argumentacji prace pisemne lub wypowiedzi ustne dotyczące zagadnień związanych z tematyką historii i kultury Kanady. Uzyskanie min. 60 % z projektu.

Na ocenę 4

Student potrafi, wykorzystując ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typowe, oparte na merytorycznej argumentacji prace pisemne lub wypowiedzi ustne dotyczące zagadnień związanych z tematyką historii i kultury Kanady. Uzyskanie min. 75 % z projektu.

Na ocenę 5

Student potrafi, wykorzystując rozszerzone ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować różne, oparte na merytorycznej argumentacji prace pisemne lub wypowiedzi ustne dotyczące zagadnień związanych z tematyką historii i kultury Kanady. Uzyskanie min. 90 % z projektu.

K1

Na ocenę 3

Student wykazuje zadowalające zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie w szczególności w zakresie podnoszenia kompetencji językowych i merytorycznego rozeznania w treściach z zakresu historii i kultury Kanady.

Na ocenę 4

Student wykazuje dobre zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie w szczególności w zakresie podnoszenia kompetencji językowych i merytorycznego rozeznania w treściach z zakresu historii i kultury Kanady.

Na ocenę 5

Student wykazuje bardzo dobre zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie w szczególności w zakresie podnoszenia kompetencji językowych i merytorycznego rozeznania w treściach z zakresu historii i kultury Kanady.

K2

Na ocenę 3

Student sporadycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami w kulturze Kanady; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej filologa obszary i formy kultury kanadyjskiej.

Na ocenę 4

Student systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami w kulturze Kanady, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej filologa obszary i formy kultury kanadyjskiej.

Na ocenę 5

Student systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami w kulturze Kanady, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej filologa obszary i formy kultury kanadyjskiej.


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Uzyskanie co najmniej 60% z pracy projektowej.

Min. 80% obecności na zajęciach.

Aktywny udział w zajęciach.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Donald Kerr, Historical Atlas of Canada, Vol. 1. Univ. of Toronto Press, Toronto: 1987
2Kenneth McNaught, The Penguin History of Canada. Penguin Books, London: 1988
3Desmond Morton, A Short History of Canada. MacLelland and Stewart, Toronto: 2006

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Gerald Friesen, The Canadian Prairies: A History. Univ of Toronto Press, Toronto: 1978
2Margaret Atwood, Survival: A Thematic Guide to Canadian Literature. Anansi Press, Concord, Ont. 1972
3Selections from a variety of sources, including The Economist magazine, London Review of Books, the New Yorker magazine; CBC Radio; Howard O'Hagan, Tay John (New Canadian Library, Toronto, 2008.); Readings for Canadian Culture, compiled by Anne Pacholka, Copibec, Montreal, 2004

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy