niedziela, 7 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Historia Wielkiej Brytanii

Kod przedmiotu

FA-1-3_4,7

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 15.0 15.0 2.0
2 4 --- --- ---
Suma 15.0 15.0 2.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Michael Pacholka

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Założenia i cele przedmiotu

Pogłębienie historycznej wiedzy studentów. Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu historii Wielkiej Brytanii, ze szczególnym naciskiem na kulturowe, społeczne oraz polityczne uwarunkowania jej przemian.

Prowadzący zajęcia

mgr Michael Pacholka

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Michael Pacholka


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
50.0
ECTS:
2
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 30 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 3 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
25.0
ECTS:
1
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 15 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
75.0
ECTS:
3.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii Wielkiej Brytanii, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej

K_W01

H1P_W01

egzamin pisemny (W)

W2

ma podstawową wiedzę o historii Wielkiej Brytanii

K_W05

H1P_W04

Umiejętności

U1

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii Wielkiej Brytanii z wykorzystaniem różnych i sposobów

K_U01

H1P_U01

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U)

U2

posiada umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim związanych z tematyką historii Wielkiej Brytanii

K_U10

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

U3

potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z tematyką historii Wielkiej Brytanii

K_U12

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

Kompetencje społeczne

K1

Student rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K)

K2

systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowymi zjawiskami w sztuce; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej filologa obszary i formy kultury

K_K06

H1P_K06

Formy i metody kształcenia

Wykład, dyskusja, analiza tekstu, konsultacje


Treści programowe


Wykłady

Semester I

1. Why history? Geographical importance. History and Nature. Mythology. Human  settlement. –A general introduction.

2. Why History? Part II. --General Intro continued.

3. England: Early beginnings: What we know: Celtic England,  Roman England, Fall of  Rome and Rome's departure; Saxon 'Invasion'.

4. Anglo-Saxon Britain, the Arthur story, 'Viking' Invasions, to Alfred the Great.

5. Alfred the Great, Aethelraed, Cnut, the Godwins, the French connection, to the.

6. 1066 and all that: The Conquest and what it meant. The Frenchification of England.

7. Britain to the 14thcentury; Henry II in particular; British Law.

8. The Calamitous 14thcentury; Edward III, to Wars of the Roses.

10. Turmoil and confusion: Wars of the Roses; the Tudors; Henry VII, Henry VIII and the break with the Church.

11. More Henry VIII; Catherine of Aragon, Mary; Anne Boleyn, Elizabeth.

12. Mary Tudor (as Queen), Elizabeth I. (And the beginnings of outward expansion, exploration, empire.

13. A brief foray to America. --Exploration, etc. Virginia, Massachusetts.

14. Back to England:  James I, Charles I –drifting towards Civil War.

Semester II:

15. The Civil War, Cromwell, the Restoration—Charles II; James II; William and Mary; the Supremacy of Parliament. 

16. Francis Bacon and the scientific – philosophic revolution; beginnings of the Industrial Revolution.

17. The Industrial Revolution: Pt 1.

18. The Industrial Revolution: Pt 2.

19. The Industrial Revolution: Reactions to: Romanticism; Methodism; Reform; the Arthurian Revival; the Pre-Raphaelite Brotherhood; Ruskin and neo-Gothicism. 

20. Darwin and Spenser; the British Empire –the East India Company (too big to fail); India (and Afghanistan), and later, Africa.

21. The slow crawl to World War I.

22.  Post WWI: The End of Everything.

23. Between the wars

24. WWII.

25. Post WWII

26. The long slow decline of England. Suez; Greece. India, Pakistan.

27. Present day: Afghanistan, America's 'Poodle', Britain and the EU, Ukip, the Immigration conundrum, etc.

ćwiczenia

Ćwiczenia słownictwa (gapped tekstów, kończących zdanie); słownictwa specyficznego dla Brytyskiej historii, i historii w ogóle; odczyty i dyskusje; krytyczna analiza istotnych problemów i zagadnień historycznych.


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

Efekt kształcenia

W1

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę z zakresu historii Wielkiej Brytanii, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej. Uzyskanie min. 60 % z zaliczenia i egzaminu.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu historii Wielkiej Brytanii, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej. Uzyskanie min. 75 % z zaliczenia i egzaminu.

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu historii Wielkiej Brytanii, zorientowaną na jej zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej. Uzyskanie min. 90 % z zaliczenia i egzaminu.

W2

Na ocenę 3

Student wykazuje uporządkowaną wiedzę na wybrane tematy z zakresu historii Wielkiej Brytanii.Uzyskanie min. 60 % z zaliczenia i egzaminu.

Na ocenę 4

Student wykazuje uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na wybrane tematy z zakresu historii Wielkiej Brytanii. Uzyskanie min. 75 % z zaliczenia i egzaminu.

Na ocenę 5

Student wykazuje uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wybrane tematy z zakresu historii Wielkiej Brytanii. Uzyskanie min. 90 % z zaliczenia i egzaminu.

U1

Na ocenę 3

Student potrafi w stopniu zadowalającym wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii Wielkiej Brytanii. Uzyskanie min. 60 % z testu.

Na ocenę 4

Student potrafi efektywnie i sprawnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii Wielkiej Brytanii. Uzyskanie min. 75 % z testu.

Na ocenę 5

Student potrafi bardzo efektywnie i sprawnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu historii Wielkiej Brytanii. Uzyskanie min. 90 % z testu.

U2

Na ocenę 3

Student w zadowalający sposób pogłębił i rozszerzył umiejętności analizy i interpretacji faktów historycznych.  Uzyskanie min. 60 % z testu.

Na ocenę 4

Student ma pogłębione i rozszerzone umiejętności analizy i interpretacji faktów historycznych. Uzyskanie min. 75 % z testu.

Na ocenę 5

Student ma pogłębione i rozszerzone umiejętności analizy i interpretacji faktów historycznych; wykazuje bardzo dobry poziom samodzielności. Uzyskanie min. 90 % z testu.

U3

Na ocenę 3

Student potrafi samodzielnie przygotować różne, oparte na merytorycznej argumentacji prace pisemne lub wypowiedzi ustne dotyczące zagadnień związanych z tematyką historii Wielkiej Brytanii. Uzyskanie min. 60 % z testu.

Na ocenę 4

Student potrafi, wykorzystując pogłębione ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować różne, oparte na merytorycznej argumentacji prace pisemne lub wypowiedzi ustne dotyczące zagadnień związanych z tematyką historii Wielkiej Brytanii. Uzyskanie min. 75 % z testu.

Na ocenę 5

Student potrafi, wykorzystując pogłębione i rozszerzone ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować różne, oparte na merytorycznej argumentacji prace pisemne lub wypowiedzi ustne dotyczące zagadnień związanych z tematyką historii Wielkiej Brytanii. Uzyskanie min. 90 % z testu.

K1

Na ocenę 3

Student wykazuje zadowalające zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie w szczególności w zakresie podnoszenia kompetencji językowych i merytorycznego rozeznania w treściach z zakresu historii Wielkiej Brytanii.

Na ocenę 4

Student wykazuje dobre zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie w szczególności w zakresie podnoszenia kompetencji językowych i merytorycznego rozeznania w treściach z zakresu historii Wielkiej Brytanii.

Na ocenę 5

Student wykazuje bardzo dobre zrozumienie konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie w szczególności w zakresie podnoszenia kompetencji językowych i merytorycznego rozeznania w treściach z zakresu historii Wielkiej Brytanii.

K2

Na ocenę 3

Student sporadycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej filologa obszary i formy kultury.

Na ocenę 4

Student systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej filologa obszary i formy kultury

Na ocenę 5

Student systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej filologa obszary i formy kultury


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczeń pisemnych.

Min. 80% obecności na zajęciach.

Aktywny udział w zajęciach.

Uzyskanie co najmniej 60% z egzaminu.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1David McDowell, An Illustrated History of Great Britain, Longman, London: 1990.
2The Oxford Illustrated History of Britain, ed. Kenneth O. Morgan, OUP, Oxford:1986
3Course Study Kit (comprised of a selection of handouts, articles, etc., from Jared Diamond, Hilary Mantel, Beowulf, London Review of Books, Barbara Tuchman, Norman Davies, Paul Fussell, Frank Stenton, the Gawain poet, The Economist, and The Onion, among other publications)

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1E.H.Carr, The Twenty Years Crisis: 1919 – 1939, Macmillan, London:1946.
2Frank Stenton, Anglo-Saxon England. OUP, Oxford: 2001.
3R.K. Webb, Modern England, Harper & Row, New York:1967.
4Kenneth Bourne, Foreign Policy of Victorian England 1830 – 1902; OUP, Oxford:1970.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy