piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Literatura brytyjska

Kod przedmiotu

FA-1-3_4,5

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

Filologia angielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 15.0 25.0 3.0
2 4 15.0 30.0 3.0
Suma 30.0 55.0 6.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Małgorzata Kowalcze

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat kultury i literatury angielskiego obszaru językowego oraz ukończył przedmiot wstęp do literaturoznawstwa. Student ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie minimum B2.

Założenia i cele przedmiotu

Po ukończeniu kursu student powinien posiadać syntetyczną wiedzę na temat historii literatury brytyjskiej, tzn. być zaznajomiony z najważniejszymi pisarzami oraz utworami literackimi z zakresu literatury brytyjskiej.

Prowadzący zajęcia

dr Zbigniew Głowala,
dr Ewa Panecka

Egzaminator/ Zaliczający

dr Zbigniew Głowala,
dr Ewa Panecka


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
87.0
ECTS:
3.4
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 30 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 55 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 2 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
65.0
ECTS:
2.6
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 30 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 0 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 35 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
0
ECTS:
0
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
152.0
ECTS:
6.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Student ma podstawową wiedzę o literaturze brytyjskiej

K_W05

H1P_W04

odpowiedź, (W), udział w dyskusji, (W), egzamin pisemny (W)

W2

Student zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim związaną z literaturą brytyjską

K_W04

H1P_W03

W3

Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu literaturoznawstwa

K_W02

H1P_W02

Umiejętności

U1

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu literatury brytyjskiej z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U01

H1P_U01

test standaryzowany, (W), odpowiedź, (W), udział w dyskusji, (W)

U2

Student posiada umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim w zakresie zagadnień dotyczących literatury brytyjskiej

K_U10

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

U3

Student potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z literaturą brytyjską

K_U12

H1P_U10, H1P_U12, H1P_U13

Kompetencje społeczne

K1

Student rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie

K_K01

H1P_K01

odpowiedź, (W), udział w dyskusji, (W)

K2

Student ma świadomość odpowiedzialności zazachowanie dziedzictwa kulturowego, regionalnego, krajowego i europejskiego

K_K05

H1P_K05

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny; opis; objaśnienie lub wyjaśnienie; wykład problemowy; wykład konwersatoryjny; dyskusja dydaktyczna; praca w grupach, analiza tekstu.


Treści programowe


Wykłady

1. Anglo-Saxon warrior vs medieval knight

2. Geoffrey Chaucer – the father of English literature

3. Way of the theatre – from mystery plays till 1642

4. William Shakespeare

5. John Milton  and metaphysical poets.

ćwiczenia

Analiza wybranych utworów.

-  Dream of the Road Wanderer

-  Geoffrey Chaucer Miller’s Tale, Wife of Bath’s Tale

-  Sir Gawain and the Green Knight

-  Shakespeare’s sonnets

-  John Milton When I consider how my light is spent

-  John Donne The Flea, Death, Be Not Proud

-  Andrew Marvell To his Coy Mistress

- Christopher Marlowe Dr Faustus


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia


W1

Na ocenę 3 

Student ma podstawową wiedzę z zakresu literatury brytyjskiej. Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

Na ocenę 4

Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu literatury brytyjskiej. Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia.

Na ocenę 5

Student ma bardzo szeroką wiedzę z zakresu literatury brytyjskiej. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia.

W2

Na ocenę 3

Student zna elementarną terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim związana z literaturą brytyjską. Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

Na ocenę 4

Student w szerokim stopniu opanował terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim związana z literaturą brytyjską. Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia.

Na ocenę 5

Student zna w stopniu zaawansowanym terminologię filologiczną w języku angielskim i polskim związana z literaturą brytyjską. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia.

W3

Na ocenę 3

Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu literaturoznawstwa. Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

Na ocenę 4

Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę podstawową z zakresu literaturoznawstwa. Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia.

Na ocenę 5

Student ma uporządkowaną i szeroką wiedzę z zakresu literaturoznawstwa. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia.

U1

Na ocenę 3

Student potrafi dostatecznie sprawnie wyszukiwać i selekcjonować i użytkować informacje z zakresu literatury brytyjskiej z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów. Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

Na ocenę 4

Student potrafi sprawnie wyszukiwać, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu literatury brytyjskiej z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów. Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia.

Na ocenę 5

Student potrafi bardzo sprawnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu literatury brytyjskiej z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia.

U2

Na ocenę 3

Student w dostatecznym stopniu posiada umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim. Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

Na ocenę 4

Student posiada dobrą umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim. Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia.

Na ocenę 5

Student posiada bardzo dobrą umiejętność samodzielnego argumentowania w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w języku angielskim. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia.

U3

Na ocenę 3

Student potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne, samodzielnie przygotować typową pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą podstawowych zagadnień związanych z literaturą brytyjską. Uzyskanie co najmniej 60% z zaliczenia.

Na ocenę 4

Student potrafi, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z literaturoznawstwem. Uzyskanie co najmniej 75% z zaliczenia.

Na ocenę 5

Student potrafi, wykorzystując różnorodne ujęcia teoretyczne i korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie przygotować typową, opartą na merytorycznej argumentacji pracę pisemną lub wypowiedź ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych z literaturą brytyjską. Uzyskanie co najmniej 90% z zaliczenia.

K1

Na ocenę 3

Student dostatecznie rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie.

Na ocenę 4

Student wykazuje się głębszym zrozumieniem konieczności rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie.

Na ocenę 5

Student bardzo dobrze rozumie konieczność rozwoju zawodowego i osobistego przez całe życie.

K2

Na ocenę 3

Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, regionalnego, krajowego i europejskiego.

Na ocenę 4

Student ma pogłębioną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, regionalnego, krajowego i europejskiego.

Na ocenę 5

Student ma bardzo pogłębioną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, regionalnego, krajowego i europejskiego.

K3

Na ocenę 3

Student dostatecznieuczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury

Na ocenę 4

Student wykazuje głębsze zrozumienie uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury

Na ocenę 5

Student wykazuje bardzo dobre zrozumienie uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla swoich zainteresowań oraz istotne w pracy zawodowej obszary i formy kultury


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Student powinien być obecny i aktywnie uczestniczyć w zajęciach przygotowując utwory zadane przez wykładowcę. Jednocześnie student powinien brać udział w dyskusjach problemowych oraz krytycznie odnosić się do zadanego materiału.

Ocena uzależniona jest od zaliczenia prac kontrolnych oraz zaliczenia końcowego.

Do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń wymagana jest obecność na zajęciach przekraczająca 80%. Aktywność na zajęciach.Uzyskanie co najmniej 60% z prac kontrolnych oraz zaliczenia końcowego.

Egzamin pisemny obejmuje całość materiału wykładów, warunkiem jego zdania jest uzyskanie min. 60%.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Abrams. M.H. 1993. „The Norton Anthology of English Literature”, vol 1 and 2, New York: W Norton & Company

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1Anderson, R. 1993. „Elements of Literature.” Austin: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
2DiYanni, R. 1990. R. Literature: Reading Fiction, Poetry, Drama , and the Essay, New York: McGraw-Hill, Inc.
3Meyer, M. 1987. The Bedford Introduction to Literature. New York: St.Martin’s Press, Inc.
4Mroczkowski P. 1986. Historia Literatury Angielskiej, Wrocław: Zakład Narodowy Im. Ossolińskich Wydawnictwo.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy