piątek, 5 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Praktyka pedagogiczna śródroczna

Kod przedmiotu

FA-1-2_5,13n

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska: nauczycielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 0 90.0 3.0
2 3 0 60.0 2.0
2 4 0 60.0 2.0
3 5 0 90.0 3.0
Suma 0 300.0 10.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr Anna Borkowska

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Student uczęszczał na zajęcia z pedagogiki ogólnej i psychologii, na zajęcia z praktyk pedagogicznych w I i II toku studiów oraz na zajęcia z dydaktyki nauczania języka angielskiego. 

Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowania studenta do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach oraz szkołach podstawowych.

Prowadzący zajęcia

mgr Anna Borkowska,
mgr Wojciech Kraus

Egzaminator/ Zaliczający

mgr Anna Borkowska


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
300.0
ECTS:
10
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 0 0
Udział w: praktyka zawodowa (godz.) 300 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
0.0
ECTS:
0
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: praktyka zawodowa (godz.) 0 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 0 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
300
ECTS:
10
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
300.0
ECTS:
10.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Student ma wiedzę dotyczącą komunikacji interpersonalnej w działalności pedagogicznej

KNSz_W02

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), konspekt

W2

Student zna teorię dotyczącą nauczania języka angielskiego

KNSz_W04

W3

Student ma wiedzę z zakresu funkcjonowania środowisk wychowawczych

KNSz_W05

W4

Student ma wiedzę z zakresu funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz uczniów szczególnie uzdolnionych

KNSz_W09

W5

Student posiada wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego

KNSz_W10

Umiejętności

U1

Student opanował umiejętność wykorzystania metodyki nauczania języka angielskiego w praktyce

KNSz_U02

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć) (U), portfolio (U), konspekt

U2

Student opanował umiejętność oceniania potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami

KNSz_U05

U3

Student opanował umiejętność wykorzystania i opracowania materiałów dydaktycznych

KNSz_U08

U4

Student opanował umiejętność kierowania grupą uczniów

KNSz_U09

U5

Student opanował umiejętność dostosowania metod nauczania do potrzeb uczniów

KNSz_U11

Kompetencje społeczne

K1

Student jest świadomy konieczności rozwoju umiejętności pedagogicznych

KNSz_K01

obserwacja jakości wykonania zadania (W)

K2

Student jest świadomy znaczenia profesjonalizmu i etyki zawodowej

KNSz_K04

K3

Student jest przygotowany do przeprowadzenia zajęć

KNSz_K06

Formy i metody kształcenia

-----

Treści programowe


Wykłady

-----
ćwiczenia

Semestr 2:

1. przygotowanie procedur ćwiczeń językowych

2. Obserwacja nauczycieli języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych

3. Opracowanie własnych materiałów dydaktycznych

4. Peer observation

5. Przygotowanie i przeprowadzanie warsztatów językowych w szkole podstawowej

6. Analiza przeprowadzonych zajęć - warsztaty językowe

7. Konsultacje z opiekunem praktyk

Semestr 3:

1. Peer observation

2. Przygotowanie i przeprowadzanie warsztatów językowych w szkole podstawowej

3. Przygotowanie i przeprowadzanie kursów językowych w szkole podstawowej

4. Analiza przeprowadzonych zajęć - indywidualne konsultacje i warsztaty

5. Konsultacje z opiekunem praktyk

Semestr 4:

1. Peer observation

2. Przygotowanie i przeprowadzanie warsztatów językowych w szkole podstawowej

3. Przygotowanie i przeprowadzanie kursów językowych w szkole podstawowej

4. Analiza przeprowadzonych zajęć - indywidualne konsultacje i warsztaty

5. Konsultacje z opiekunem praktyk

Semestr 5:

1. Samodzielne przygotowanie i przeprowadzanie zajęć z szkołach podstawowych

2. Indywidualne konsultacje z opiekunem praktyk


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

WIEDZA

W1

Na ocenę 3:

Student w stopniu podstawowym posiada wiedzę dotyczącą komunikacji interpersonalnej w działalności pedagogicznej uzyskując co najmniej 60% z obserwacji przeprowadzonych zajęć warsztatowych i kursów.

Na ocenę 4:

Student w stopniu dobrym posiada wiedzę dotyczącą komunikacji interpersonalnej w działalności pedagogicznej uzyskując co najmniej 75% z obserwacji przeprowadzonych zajęć warsztatowych i kursów.

Na ocenę 5:

Student w stopniu bardzo dobrym posiada wiedzę dotyczącą komunikacji interpersonalnej w działalności pedagogicznej uzyskując co najmniej 90% z obserwacji przeprowadzonych zajęć warsztatowych i kursów

W2

Na ocenę 3:

Student w stopniu podstawowym posiada wiedzę dotyczącą nauczania języka angielskiego uzyskując co najmniej 60% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów oraz konspektu zajęć.

Na ocenę 4:

Student w stopniu dobrym posiada wiedzę dotyczącą nauczania języka angielskiego uzyskując co najmniej 75% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów oraz konspektu zajęć.

Na ocenę 5:

Student w stopniu bardzo dobrym posiada wiedzę dotyczącą nauczania języka angielskiego uzyskując co najmniej 90% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów oraz konspektu zajęć.

W3Na ocenę 3:Student w stopniu podstawowym ma wiedzę z zakresu funkcjonowania środowisk wychowawczych uzyskując co najmniej 60% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów. 


Na ocenę 4:

Student w stopniu dobrym ma wiedzę z zakresu funkcjonowania środowisk wychowawczych uzyskując co najmniej 75% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów. 

Na ocenę 5:

Student w stopniu bardzo dobrym ma wiedzę z zakresu funkcjonowania środowisk wychowawczych uzyskując co najmniej 90% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów. 

W4

Na ocenę 3:

Student w stopniu podstawowym ma wiedzę w zakresu funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz uczniów szczególnie uzdolnionych uzyskując co najmniej 60% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów. 

Na ocenę 4:

Student w stopniu dobrym ma wiedzę w zakresu funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz uczniów szczególnie uzdolnionych uzyskując co najmniej 75% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów. 

Na ocenę 5:

Student w stopniu bardzo dobrym ma wiedzę w zakresu funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz uczniów szczególnie uzdolnionych uzyskując co najmniej 90% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów. 


W5

Na ocenę 3:

Student w stopniu podstawowym posiada wiedzę z zakresu metodyki nauczania języków obcych uzyskując co najmniej 60% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów, konspektów zajęć oraz portfolio.

Na ocenę 4:

Student w stopniu dobrym posiada wiedzę z zakresu metodyki nauczania języków obcych uzyskując co najmniej 75% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów, konspektów zajęć oraz portfolio.

Na ocenę 5:

Student w stopniu bardzo dobrym posiada wiedzę z zakresu metodyki nauczania języków obcych uzyskując co najmniej 90% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów, konspektów zajęć oraz portfolio.

UMIEJĘTNOŚCI

U1

Na ocenę 3:

Student w stopniu podstawowym opanował umiejętność wykorzystania metodyki nauczania języka angielskiego w praktyce uzyskując co najmniej 60% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów, konspektów zajęć oraz portfolio.

Na ocenę 4:

Student w stopniu dobrym opanował umiejętność wykorzystania metodyki nauczania języka angielskiego w praktyce uzyskując co najmniej 75% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów, konspektów zajęć oraz portfolio.

Na ocenę 5:

Student w stopniu bardzo dobrym opanował umiejętność wykorzystania metodyki nauczania języka angielskiego w praktyce uzyskując co najmniej 60% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów, konspektów zajęć oraz portfolio.

U2

Na ocenę 3:

Student w stopniu podstawowym opanował umiejętność oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uzyskując co najmniej 60% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów, konspektów zajęć oraz portfolio.

Na ocenę 4:

Student w stopniu dobrym opanował umiejętność oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uzyskując co najmniej 75% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów, konspektów zajęć oraz portfolio.

Na ocenę 3:

Student w stopniu bardzo dobrym opanował umiejętność oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uzyskując co najmniej 90% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów, konspektów zajęć oraz portfolio.

U3Na ocenę 3:Student w stopniu podstawowym opanował umiejętność wykorzystania i opracowania materiałów dydaktycznych uzyskując co najmniej 60% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów, konspektów zajęć oraz portfolio.

Na ocenę 4:

Student w stopniu dobrym opanował umiejętność wykorzystania i opracowania materiałów dydaktycznych uzyskując co najmniej 75% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów, konspektów zajęć oraz portfolio.

Na ocenę 5:

Student w stopniu bardzo dobrym opanował umiejętność wykorzystania i opracowania materiałów dydaktycznych uzyskując co najmniej 90% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów, konspektów zajęć oraz portfolio.

U4

Na ocenę 3:

Student w stopniu podstawowym opanował umiejętność kierowania grupą uczniów uzyskując co najmniej 60% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów, konspektów zajęć oraz portfolio.

Na ocenę 4:

Student w stopniu dobrym opanował umiejętność kierowania grupą uczniów uzyskując co najmniej 75% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów, konspektów zajęć oraz portfolio.

Na ocenę 5:

Student w stopniu bardzo dobrym opanował umiejętność kierowania grupą uczniów uzyskując co najmniej 90% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów, konspektów zajęć oraz portfolio.

U5

Na ocenę 3:

Student w stopniu podstawowym opanował umiejętność dostosowania metod nauczania do potrzeb uczniów uzyskując co najmniej 60% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów, konspektów zajęć oraz portfolio.

Na ocenę 4:

Student w stopniu dobrym opanował umiejętność dostosowania metod nauczania do potrzeb uczniów uzyskując co najmniej 75% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów, konspektów zajęć oraz portfolio.

Na ocenę 5:

Student w stopniu dobrym opanował umiejętność dostosowania metod nauczania do potrzeb uczniów uzyskując co najmniej 90% z obserwacji zajęć warsztatowych i kursów, konspektów zajęć oraz portfolio.


KOMPETENCJE

K1

Na ocenę 3:

Student w niewielkim jest świadomy konieczności rozwoju umiejętności pedagogicznych.

Na ocenę 4:

Student w stopniu dobrym jest świadomy konieczności rozwoju umiejętności pedagogicznych.

Na ocenę 5:

Student w stopniu bardzo dobrym jest świadomy konieczności rozwoju umiejętności pedagogicznych.

K2

Na ocenę 3:

Student w słabym stopniu rozstrzyga dylematy związane z zawodem nauczyciela języka angielskiego.

Na ocenę 4:

Student w dobrym stopniu rozstrzyga dylematy związane z zawodem nauczyciela języka angielskiego.

Na ocenę 5:

Student w bardzo dobrym stopniu rozstrzyga dylematy związane z zawodem nauczyciela języka angielskiego.

K3

Na ocenę 3:

Student w słabym stopniu jest przygotowany do wykonywania zadań pedagogicznych podczas lekcji.

Na ocenę 4:

Student w dobrym stopniu jest przygotowany do wykonywania zadań pedagogicznych podczas lekcji.

Na ocenę 5:

Student w bardzo dobrym stopniu jest przygotowany do wykonywania zadań pedagogicznych podczas lekcji.

.

Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 60% z konspektów zajęć warsztatowych i kursów, prawidłowe wykorzystanie i przygotowania materiałów dydaktycznych. Ponadto, prawidłowe przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych z zachowaniem zasad etyki zawodu oraz profesjonalizmu. Wykorzystanie teorii metodyki nauczania języka angielskiego w praktyce oraz umiejętności pracy z grupą uczniów oraz komunikacji interpersonalnych. 

100% obecności na konsultacjach z opiekunem praktyk.

100% obecności na zajęciach warsztatowych i kursach.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1.ScottUr, Penny. A Course in Language TeachingCambridge 2012
2.Spada, N., How Languages are Learned, Oxford University Press 2013

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1.Brown,D. Principles in Language Teaching, Oxford University Press 2006
2.Komorowska, Hanna. Podstawy metodyki nauczania języków obcych. Warszawa 2005

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

SEMESTR 2 – PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA 1

Termin realizacji: luty – czerwiec (15 tygodni)

FORMA ZAJĘĆ

MIEJCE

LICZBA GODZIN

warsztaty językowe dla dzieci- państwowe szkoły podstawowe- 20 h

obserwacje- przedszkola, szkoły podstawowe  i szkoły językowe-20 h

opracowanie własnych materiałów dydaktycznych- praca własna studenta-15 h

konsultacje z opiekunem praktyk- państwowe szkoły podstawowe-10 h

warsztaty metodyczne – prezentacja pomysłów zajęć

PPWSZ

25 h

SEMESTR 3 – PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA 2

Termin realizacji: październik – styczeń (15 tygodni)

FORMA ZAJĘĆ

MIEJCE

LICZBA GODZIN

warsztaty językowe dla dzieci

państwowe szkoły podstawowe

10 h

kursy językowe dla dzieci

państwowe szkoły podstawowe

20 h

obserwacje (peer observation)

państwowe szkoły podstawowe

10 h

konsultacje z opiekunem praktyk

państwowe szkoły podstawowe

10 h

warsztaty metodyczne – analiza zajęć z dziećmi

PPWSZ

10 h

SEMESTR 4 – PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA 3

Termin realizacji: luty- czerwiec (15 tygodni)

FORMA ZAJĘĆ

MIEJCE

LICZBA GODZIN

warsztaty językowe dla dzieci

państwowe szkoły podstawowe

10 h

kursy językowe dla dzieci

państwowe szkoły podstawowe

20 h

obserwacje (peer observation)

państwowe szkoły podstawowe

10 h

konsultacje z opiekunem praktyk

państwowe szkoły podstawowe

10 h

warsztaty metodyczne – wymiana doświadczeń metodycznych

PPWSZ

10 h

SEMESTR 5 – PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA 4

Termin realizacji: październik – styczeń (15 tygodni)

FORMA ZAJĘĆ

MIEJCE

LICZBA GODZIN

samodzielne prowadzenie lekcji z dziećmi

państwowe szkoły podstawowe

90 h

DOKUMENTACJA KONIECZNA DO ZALICZENIA PRAKTYK:

- dziennik praktyk

- dokumenty wymagane przez opiekuna praktyk (portfolio studenta)


Wszystkie zajęcia warsztatowe oraz kursowe są hospitowane przez opiekuna praktyk.