niedziela, 7 marca 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.58

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PPUZ w Nowym Targu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu


Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu


Informacje ogólne


Nazwa przedmiotu

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania we wszystkich typach szkół i placówek

Kod przedmiotu

FA-1-2,12n

Status przedmiotu

Obowiązkowy

Wydział / Instytut

Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek studiów

filologia

Specjalność

-----

Specjalizacja

-----

Specjalność (uwagi)

filologia angielska nauczycielska


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 30.0 30.0 4.0
Suma 30.0 30.0 4.0


Poziom studiów

I stopnia

Profil

praktyczny

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Bożena Alejziak

Wymagania (Kompetencje wstępne)

Podstawowa wiedza psychologiczna i pedagogiczna

Założenia i cele przedmiotu

Umożliwienie studentowi zdobycie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, pozwalającej mu na zrozumienie specyfiki zawodu nauczyciela-wychowawcy i metod jego pracy, również w sytuacjach trudnych.

Zapoznanie studenta z zakresem problemów wychowawczych i edukacyjnych w grupach dzieci przedszkolnych i szkoły podstawowej.

Przygotowanie studenta do efektywnego radzenia sobie z problemami wynikającymi ze specyfiki jego zawodu.

Kształtowanie u studenta postaw moralnych i społecznych w oparciu o uniwersalne wartości.

Prowadzący zajęcia

dr Bożena Alejziak

Egzaminator/ Zaliczający

dr Bożena Alejziak


Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS


Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, w tym: godz.:
60.0
ECTS:
2
godz.:
0.0
ECTS:
0
Udział w wykładach (godz.) 30 0
Udział w: ćwiczenia (godz.) 30 0
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0
Udział w egzaminie (godz.) 0 0
Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną, w tym: godz.:
60.0
ECTS:
2
godz.:
0.0
ECTS:
0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 20 0
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 10 0
Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 20 0
Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 10 0
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym godz.:
60
ECTS:
2
godz.:
0
ECTS:
0
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną)
godz.:
120.0
ECTS:
4.0
godz.:
0.0
ECTS:
0.0


Efekty kształcenia


Efekty kształcenia / uczenia się
student, który zaliczył przedmiot:

Odniesienia
do efektów
kształcenia

Odniesienia
do
obszarowych
efektów
kształcenia

Sposób
weryfikacji

Wiedza

W1

Posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, poszerzoną w odniesieniu do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

KNO_01

egzamin pisemny (W), kolokwium

W2

Zna specyfikę funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych

K_W09

H1P_W08

Umiejętności

U1

potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki w szkole podstawowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych we wszystkich typach szkół

KNO_07

sporządzanie projektów, (W), odpowiedź, (W), referat, (W), prezentacja (W), ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), lista obecności i spóźnień itp. (K), ocena terminowości realizacji zadań (K), dyskusja, kolokwium

U2

posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków

K_U05

H1P_U05

Kompetencje społeczne

K1

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych)

K_K01

H1P_K01

odpowiedź, (W), ocena wypowiedzi (treści i sposobu jej przedstawiania;) (K), obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K), lista obecności i spóźnień itp. (K), frekwencja na zajęciach

Formy i metody kształcenia

Wykład: prowadzony metodą podająca oraz konwersatoryjną;

Metoda indywidualnego przypadku;

Praca w grupach;

Przygotowanie referatów i prezentacji multimedialnych;

Dyskusja;

Praca własna studenta na zadany temat.

Treści programowe


Wykłady

1.Kompetencje i kwalifikacje nauczyciela we współczesnej szkole.

2.Specyfika rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym,  psychologicznym oraz społecznym.

3.Diagnostyka pedagogiczna jako dziedzina służąca poznawaniu ucznia. Obszary nauczycielskiej wiedzy o uczniu. Metody pozyskiwania informacji o uczniach. Ocenianie jako poznawanie ucznia.

4.Różnice indywidualne w rozwoju ucznia i sposoby organizowania pracy dydaktyczno – wychowawczej w pracy nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej i pozaszkolnej.

5.Elementy diagnozy i terapii nauczycielskiej w edukacji przedszkolnej i szkolnej.

6.Rozpoznawanie stylu uczenia się oraz możliwości poznawczych dzieci i młodzieży.

7.Praca z uczniami z zaburzeniami dysleksji, dysgrafii, dysortografii,. dyskalkulii

8.Praca dydaktyczno – wychowawcza z uczniem zdolnym.

9.Współpraca z rodzicami na poziomie edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i szkolnej.

10.Oblicza szkolnej socjalizacji. Socjalizacja jako perspektywa identyfikacji procesów szkolnych. Typologie socjalizacji. Socjalizacja w wybranych teoriach socjologicznych i psychologicznych. Socjalizacja a wychowanie.


ćwiczenia

1.Metody poznawania ucznia. Charakterystyka oraz sporządzanie narzędzi diagnostycznych.

2.Umiejętności społeczne ucznia w szkole podstawowej i grupie rówieśniczej.

3.Zabawa jako podstawowe działanie dziecka.

4.Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży. Patologie i konflikty szkolne. Praktyczne rozwiązywanie problemów.

5.Relacja nauczyciel-uczeń.

6.Sposoby rozpoznania problemów środowiska rodzinnego i lokalnego dziecka.

7. Nauczanie i uczenie się w klasie. Nauczanie jako współtworzenie programu. Style nauczania. Cele kształcenia. Wzory uczenia się i strategie nauczania. Planowanie Pracy z uczniami. Konspekty i scenariusze. Animacja przestrzeni. Materiały edukacyjne. Korzystanie z technologii edukacyjnej.

8.Szkolne środowisko uczenia się. Kultura organizacyjna szkoły. Język i wzorce porozumiewania się w klasie szkolnej. Ład i dyscyplina jako element kultury szkoły. Motywacyjne funkcje szkolnego środowiska uczenia się.

9.Indywidualizacja nauczania - wady i zalety.

10.Awans zawodowy nauczyciela.


Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia

W1 Egzamin, praca zaliczeniowa

W2 Egzamin, praca zaliczeniowa

W3 Praca zaliczeniowa

U1 Prezentacja, praca zaliczeniowa, dyskusja, obserwacja w czasie zajęć

U2 Prezentacja, praca zaliczeniowa, dyskusja, obserwacja w czasie zajęć

K1 Dyskusja, obserwacja w czasie zajęć


Forma i warunki zaliczenia


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin:

Aby uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu, konieczne jest otrzymanie co najmniej 50%.

Egzamin ma formę pisemną z pytaniami otwartymi.


Do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń wymagana jest:

Obecność na ćwiczeniach przekraczająca 80%.

Złożenie pracy zaliczeniowej i uzyskanie pozytywnej oceny.

Przygotowanie prezentacji w zespole badawczym i przedstawienie jej na zajęciach.


Wykaz zalecanego piśmiennictwa


Wykaz literatury podstawowej

Lp.Pozycja
1Izdebski Z., Kowalewska A., Woynarowska B., Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. PWN, 2010.
2Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Wyd. Akademickie Żak 2006.
3Klus – Stańska D., Szczepska – Pustakowska M., Pedagogika wczesnoszkolna. OW Łośgraf, 2012.

Wykaz literatury uzupełniającej

Lp.Pozycja
1.Pankowska D., Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Materiały metodyczne. OW Impuls, 2011.
2.Petlak E., Klimat szkoły. Klimat klasy. Wyd. Akademickie Żak, 2007.
3.Urban B., Stanik JM., Resocjalizacja, TI i II, PWN, 2008.
4.Alejziak B., Kompetencje kluczowe a koncepcja edukacji przez całe życie [w] Kompetencje kluczowe w szkole, Hejnał Oświatowy. Miesięcznik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Nr 12/138, 2014 ISSN 1233-7609 s. 13-15
5.Alejziak B., Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży jako element prozdrowotnego stylu życia, Hejnał Oświatowy. Miesięcznik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Nr 1/149 2016, ISSN 1233-7609 s. 14-18.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy